Overzicht Armoede en schulden

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

‘De schaamte moet van armoede af’

Haar woning is knus en gezellig ingericht, de verwarming gloeit behaaglijk. Ze start de laptop op en zoekt een notitieblok en een pen. Tot nog toe is er weinig waaruit je zou kunnen concluderen dat dit misschien best een lastig gesprek zou kunnen worden. Toch heeft Esther* uit Vaassen nog wel even getwijfeld of ze aan dit interview mee zou doen. Ze geeft namelijk openheid over haar persoonlijke situatie. Over dat ze, mede door een aantal gebeurtenissen in haar leven, op dit moment financieel iets minder te besteden heeft dan voorheen.

Maar ze doet het toch. Ze vertelt haar verhaal. “Omdat armoede bespreekbaar gemaakt moet worden. Begrijp me goed: ik voel me niet arm, ik ben ook niet arm. Toch vind ik het de laatste tijd best spannend. De energieprijzen gaan omhoog, de boodschappen worden duurder. Dat geldt voor bijna iedereen. De schaamte moet er dus af. En het oordeel dat andere mensen vaak hebben over financiële problemen, ook. Daarom doe ik mee aan dit interview.”

De energiecrisis hakt erin 

Cijfers zeggen dat er in de gemeente Epe vele huishoudens zijn die onder het sociaal minimum leven. “De energiecrisis hakt er bij een hele grote groep in. Dat geldt niet alleen voor de groep inwoners die minima genoemd worden. Dat zijn ook de mensen die wat meer verdienen en niet direct in beeld zijn. Een schuld is zo opgebouwd.”

Schulden heeft ze zelf niet trouwens. “Ik heb het geluk dat ik altijd goed gespaard heb. Maar ik moet dat spaarpotje de laatste jaren helaas wel regelmatig aanbreken.” Toch is deze alleenstaande moeder absoluut niet wanhopig. “Dit moet geen persoonlijk huilverhaal worden. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het financieel veel moeilijker hebben dan ik. Ik hoor dat wel eens van wijkbewoners en andere mensen die ik spreek.”

‘Van welke regelingen kan ik gebruik maken?’

Een andere reden waarom ze haar verhaal vertelt? “Ik wist eerst niet dat ik van veel regelingen gebruik kon maken. Regelingen die me tegemoet komen. Die mij meer buffer en financiële lucht kunnen geven. Ik dacht dat dit niet voor mij gold. Ik had me er dus weinig in verdiept.”

Totdat ze spontaan eens met een goede kennis spreekt. “Ze vroeg me: ‘Red jij het wel?’.” Die vraag heeft het nodige in gang gezet. “Ik dacht: ik red me prima. Maar toch heeft de kennis me geweldig geholpen. Inmiddels heb ik veel gegevens verzameld van instellingen en initiatieven die een grote groep Epenaren kunnen helpen. Ook dat zou ik hierbij graag met anderen willen delen.” Esther vertelt over de Meedoen Regeling, over Stichting Leergeld, over Bijzondere Bijstand en over de Individuele inkomenstoeslag. “Van sommige regelingen had ik nog nooit gehoord. Het blijkt dat ik van een aantal daarvan wellicht toch gebruik kan maken.”

Formulierenteam in Huis van de Buurt Triton

Ook komt ze, via een Koppel-Swoe-medewerker bij Huis van de Buurt Triton, onder meer in aanraking met Het Formulierenteam. “De functie van het Huis van de Buurt Triton is zo waardevol. Hier kunnen alle inwoners in deze Vaassense wijk terecht met hun vragen. Hier kun je jouw persoonlijke situatie bespreekbaar maken. Je hoeft je niet te schamen. Kom met je vraag of met je probleem. Er is altijd wel iemand die je helpt met het uitzoekwerk ervan.”

Esther is er zelf ook actief als vrijwilliger. Ze hielp mee met de verbouwing van Huis van de Buurt Triton en is er vaak te vinden tijdens koffie-uurtjes. Met informatie over bovenstaande regelingen, wil ze anderen graag bijstaan. “Als je bij Huis van de Buurt Triton bent en je kent me, spreek me gerust aan. Ik kan je dan doorverwijzen naar een sociaal werker, naar Het Formulierenteam of naar Juridisch Advies.”

Samen Eten App

Inmiddels is Esther eveneens een bijzondere buurt app-groep begonnen. Hier worden maaltijden en andere etenswaren met andere bewoners gedeeld. “Het idee is zo simpel, maar zeker effectief. Mensen die het financieel wat moeilijker hebben, worden zo echt geholpen. Zeg nou zelf: iedereen houdt toch wel eens wat eten over? Hoe gaaf is het dan om elkaar te helpen en voedselverspilling tegen te gaan? En natuurlijk is het ook wel eens lekker als je een keer niet zelf hoeft te koken. We moeten naar elkaar omzien.”

*  Ter bescherming van haar privacy en om te voorkomen dat zoekmachines dit artikel zichtbaar maken als je zoekt op haar naam, hebben wij er bewust voor gekozen om de inwoonster ‘Esther’ te noemen. Dat is niet haar echte naam, die is uiteraard bekend bij Koppel-Swoe.

Programma ‘Week van het Geld’ 2023

Van 27-31 maart 2023 is het weer de landelijke ‘Week van het Geld’. Een week waarin we aandacht besteden aan geld. Want met geld omgaan: hoe doe je dat nu eigenlijk? Wanneer ga je goed met geld om en wat zou er beter kunnen? Het bespreken van geldzaken is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Ook kinderen en jongeren krijgen steeds meer met (online) verleidingen te maken. Basisscholen en de RSG besteden aandacht aan de ‘Week van het Geld’. Tijdens deze themaweek organiseren we ook als Koppel-Swoe verschillende activiteiten. Dit jaar niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen.

Wij geloven namelijk dat geldzaken, financiële problemen en de gevolgen van financiële problemen bespreekbaar moeten zijn én op tijd besproken moeten worden.  Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen, want geldzorgen hebben invloed op je gezondheid. We merken in ons werk dat drie signalen steeds terugkomen:

 • Gevoel van wantrouwen: ‘Ik hoef geen toeslagen, want dadelijk moet ik ze achteraf terugbetalen’
 • Gebrek aan informatie: ‘Waar is er eigenlijk een overzicht aan regelingen en toeslagen en waar kan ik terecht?’
 • Kennis: regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen zijn voor inwoners soms een studie op zich waar zelfs financiële experts in vastlopen.

Kennis en informatie over geld delen

Daarom besteden we tijdens de ‘Week van het Geld’ aandacht aan verschillende diensten en regelingen die je kunnen helpen. Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Epe weten dat die diensten en regelingen er zijn. En dat je er gratis gebruik van kunt maken. Heb je het zelf niet nodig? Dan is het nog goed om hiervan op de hoogte te zijn. Wie weet kun je er een ander op wijzen. Je vindt onderaan dit artikel een overzicht van alle activiteiten in onze Huizen van de Buurt.

Pubers & Poen

Vorig jaar hebben we tijdens de ‘Week van het Geld‘ een inspirerende lezing met Eef van Opdorp georganiseerd. Eef is financieel coach en bekend van het tv-programma ‘Uitstel van executie’. De lezing met de titel ‘Pubers & Poen’ was voor ouders en verzorgers en ging over: zakgeld, kleedgeld, online gokken, de logica van het puberbrein, grenzen stellen en veranderingen als je kind achttien wordt. Je kunt de video aanvragen door op de button hieronder te klikken. Dan sturen wij deze per email naar je op.

Activiteiten ‘Week van het Geld’

Maandag 27 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.

Dinsdag 28 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 10.00-11.30 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Burgerenk, Epe >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Bloemfontein, Vaassen >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 19.30-21.00 uur – Buurtkoffie met Het Formulierenteam – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis hulp en advies bij administratie en financiën.
 • 19.30-21.00 uur – Buurtkoffie inloop – toeslagen en regelingen – Triton, Vaassen >> Inloop over geld. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?

Woensdag 29 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie inloop met huurincasso Triada – Triton, Vaassen >> Informatie over de ‘Week van het Geld’ en we kijken samen naar toeslagen en regelingen waar je recht op hebt of gebruik van kan maken. Huurincasso van Triada deelt tips over geld en huur.
 • 14.00-15.30 uur – Het Grote Geldspel voor kinderen van de basisschool – Speeltuinvereniging, Emst >> Kom je ook meespelen?
 • 19.00-21.00 uur – Jongerenavond – De Hezebrink, Emst >> We kletsen wat over geld en spelen een spel over geld uitgeven.

Donderdag 30 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Bloemfontein, Vaassen >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van regelingen?
 • 10.00-12.00 uur – Buurtkoffie inloop met huurincasso Triada – Balai Pusat, Vaassen >> Informatie over de ‘Week van het Geld’ en we kijken samen naar regelingen en toeslagen waar je recht op hebt of gebruik van kan maken. Huurincasso van Triada deelt tips over geld en huur.
 • 12.30-16.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot en sjoelen – Kulturhus EGW, Epe >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 15.30-16.30 uur – Het Grote Geldspel voor kinderen van de basisschool – Triton, Vaassen >> Kom je ook meespelen?
 • 19.30-21.00 uur – Groet & Ontmoet junior – Triton, Vaassen >> We spelen het spel ‘Goed met je money?’

Vrijdag 31 maart 2023

 • 10.00-11.30 uur – Inloopuur Formulierenteam -Burgerenk, Epe >> Gratis hulp en advies bij administratie en financiën. Loop gerust bij ons binnen!
 • 14.00-16.00 uur – Buurtkoffie over geld – Hezebrink, Emst >> Inloop over geld. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 19.00-22.00 uur – Jongerenavond – De Hezebrink, Emst >> We kletsen wat over geld en spelen een spel over geld uitgeven.

Meer informatie

Heb je vragen over het programma? Of wil je iets meer weten over een activiteit? Bel ons dan op 0578-67 67 67 of mail naar info@koppelswoe.nl

Zomerschool 2022 voor kinderen uit de gemeente Epe en Heerde

De gemeentes Epe en Heerde organiseren voor kinderen van 6 tot 13 jaar (leeftijd basisonderwijs) een drie weken durende Zomerschool. Deze school is bestemd voor kinderen die nog maar kort (minder dan 4 jaar) in Nederland verblijven, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Deze diverse zomerschool wordt uitgevoerd door Koppel-Swoe en STIP.

Kinderen die nog maar kort in Nederland verblijven, spreken thuis vaak hun eigen moedertaal. Om het taalniveau op peil te houden, worden er tijdens deze Zomerschool diverse leuke en uitdagende activiteiten gehouden waarin de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. Maar ook kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen die vanwege financiële redenen niet op vakantie kunnen, zijn welkom. Voor hen is het net zo belangrijk om het actieve en gevarieerde programma te volgen.In een periode van drie weken werken de kinderen op de Zomerschool gedurende de ochtenden spelenderwijs aan taal (praten, lezen, schrijven en begrijpen). In de middagen zijn er activiteiten, waarbij aandacht is voor sport, gezonde leefstijl, kunst, cultuur, techniek, natuur, theater en dans. Ook worden er excursies gegeven.

Doel van de Zomerschool?

Het belangrijkste doel van de zomerschool is voorkomen dat kinderen in de loop van de zomervakantie achteruitgaan in taal- en sociaalniveau. Lange zomervakanties vergroten het (taal-)gat tussen kinderen uit Nederlandstalige gezinnen en nieuwkomerskinderen. Deelnemen aan de zomerschool biedt deze kinderen de kans om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen om op deze wijze sterker te staan bij de start van het nieuwe schooljaar.

De zomerschool vindt plaats van maandag 1 t/m donderdag 18 augustus en vindt plaats op de maandag, dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur bij scouting Buys Ballot in Heerde. Voor vervoer wordt gezorgd. De zomerschool is voor de kinderen uit de gemeente Epe en Heerde.

Aanmelden of meer informatie?

Om het aanmeldingsformulier te ontvangen en voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Larisa Brinkhoff, e-mail: l.brinkhoff@koppelswoe.nl, telefoon: 06 – 26720951

Marleen Witteveen e-mail: m.witteveen@heerde.nl, telefoon: 06 – 46282526

Master je geldbrein

Budgetcoach Eef van Opdorp, bekend van het RTL4 programma ‘Uitstel van Executie’, gaf 28 maart 2022 een zeer boeiende lezing aan ouders van pubers in de gemeente Epe. Pubers en poen: wat kan jij als ouder het beste doen? Wat geef jij jouw kinderen mee als het over geld gaat? Hoe is jouw relatie met geld? Vind je geld vooral gedoe of heb je er lol in om met zo weinig mogelijk middelen zoveel mogelijk te doen? Met veel praktische tips. Ze daagt ouders uit om eerst kritisch naar het eigen geldgedrag te kijken. De reden hiervoor is simpel. Kinderen doen vooral na wat jij doet, niet wat je zegt.

De lezing vond plaats in de RSG N.O.-Veluwe en werd door ruim 200 mensen gevolgd (zowel live, als via livestream). Tijdens de lezing werd er ingegaan hoe je geldbrein werkt. Aan de hand daarvan werd er ingegaan op de vragen die ouders hadden rondom het thema pubers en poen. Heb je de lezing gemist maar wil jij ook weten hoe jij je kind een financieel gezonde toekomst tegemoet kan laten gaan? Laat je gegevens dan achter op https://koppelswoe.nl/opvoeden. We sturen je dan een link. Ook houden we je op de hoogte van nieuwe activiteiten die we organiseren voor ouders, kinderen & jongeren.

Deze avond werd georganiseerd door Moedige Dialoog Epe. Moedige Dialoog zet zich in voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in de gemeente Epe. We bouwen een netwerk waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldzorgen aan te pakken.

Lezing ‘Pubers & Poen’ door Eef van Opdorp

Ouders en verzorgers spelen een belangrijke rol als het gaat om de financiële toekomst van hun kind. Omgaan met geld kan best een uitdaging zijn in de opvoeding. Moedige dialoog Epe organiseerde daarom op 28 maart 2022 een gratis, interactieve bijeenkomst ‘Pubers & Poen‘ van Eef van Opdorp. Zij is financieel coach en bekend van onder meer het tv-programma ‘Uitstel van executie’.

Van Opdorp is in staat om ingewikkelde geldzaken simpel te maken en doet dat met de nodige humor en interactie. Het was een inspirerende avond met praktische voorbeelden, tips en ruimte om vragen te stellen. Aan bod kwamen onder andere onderwerpen als:

 • zakgeld;
 • kleedgeld;
 • online gokken;
 • de logica van het puberbrein;
 • grenzen stellen;
 • veranderingen als je kind achttien wordt.

Bekijk de lezing ‘Pubers & Poen’ online

Ouders kregen die avond ook de mogelijkheid om de lezing te volgen via een livestream. Daarvan hebben we een opname gemaakt en deze mogen we aan belangstellenden uit de gemeente Epe mailen. Vul hieronder je gegevens in als je geïnteresseerd bent in de video ‘Pubers & Poen’. Dan sturen we je de link per email. Deze werkwijze is onderdeel van de afspraken die hierover gemaakt zijn. De video mag niet verspreid worden door derden, is alleen voor privé-gebruik en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Video Eef Opdorp

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Ik geef Koppel-Swoe toestemming om mij voortaan te mailen over de volgende onderwerpen*

Geboortejaar kind(eren)

We willen graag het geboortejaar van je kind(eren) weten. Zodat we weten welke informatie interessant voor je is en we je gericht kunnen helpen.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Geslaagde bijeenkomst ‘Geldzorgen De Baas’

De informatiebijeenkomst ‘Geldzorgen De Baas’ van Moedige Dialoog Epe was een succes. In diverse leerzame presentaties werd woensdagavond 10 november aan de aanwezigen uitgelegd wat werkgevers kunnen doen om eventuele financiële problemen bij werknemers te voorkomen en te signaleren. Aan het eind van de avond sprak men als collectief uit dat deze bijeenkomst ‘zeker een vervolg moet krijgen’.

Armoede en schulden zijn in Nederland een steeds groter wordend probleem. Eén van de vijf medewerkers heeft financiële problemen. Dat betekent dat 60 procent van de werkgevers uit Epe dat ook gaat ervaren. Daarom is landelijk de publiek-private samenwerking Moedige Dialoog opgezet. Koppel-Swoe heeft in de gemeente Epe het initiatief genomen om dit project op te starten. Diverse (maatschappelijke) organisaties werken daarbij samen met de overheid.

‘Schuldenindustrie kost samenleving jaarlijks 11 miljard’
Allerlei afvaardigingen van bedrijven uit de gemeente Epe waren woensdagavond aanwezig bij de bijeenkomst in Kulturhus EGW. Henk Veldman was er één van de sprekers. Hij is bestuurder bij Moedige Dialoog Nederland en één van de initiatiefnemers van het programma Geldzorgen De Baas. Hij vertelt: “Deze schuldenindustrie in Nederland is een drama. Daar wil je als werkgever liever niet mee te maken krijgen. Loonbeslag, ziekteverzuim, je zit zo op een extra kostenpost van 13.000 euro per jaar per werknemer.” Dit kost de samenleving jaarlijks zo’n 11 miljard euro. Veldman: “Dat los je dus niet zo maar even op. Het is vooralsnog vooral missiewerk om deze presentaties te geven. Er moet bewustwording komen. Men moet weten dat dit probleem speelt. Ik hoop dus dat er vanavond enkele mensen naar huis gaan die als ambassadeur gaan fungeren voor dit initiatief.”

Stuur
De aanwezigen hebben deze avond enkele inzichten gekregen wat de impact is van geldzorgen bij werknemers. Veldman: “Ons idee? HR-medewerkers of managers van bedrijven moeten samenwerken met diverse partijen die hier meer vanaf weten. Herken je dit probleem? Neem contact met ons op en wij gaan graag met jou in gesprek. Want dan kunnen geldzorgen bij werknemers sneller opgelost worden.” Veldman meldt verder wel dat werknemers daarbij zelf de vrijheid moeten krijgen om te bepalen hoe ze dit gaan aanpakken. “Er wordt hen niets opgelegd. Zij hebben het stuur in handen over de verder af te leggen route.”

Lokaal verbinden
Naast afvaardigingen van enkele grote Eper organisaties, waren er personen van advocatenkantoren, banken en accountantskantoren aanwezig. Ook de gemeente Epe staat welwillend tegenover dit initiatief. Josje Verbeeten, beleidsontwikkelaar sociaal domein bij de gemeente, vertelt hierbij over de voordelen van Moedige Dialoog Epe: “Dit zijn ingrijpende maatschappelijke kwesties, die partijen samen moeten oppakken. Het draait daarbij om elkaar vinden en om lokaal verbinden. Als dat traject goed loopt dan kan er veel verbeteren en kan dit vast ook tot mooie maatwerkoplossingen leiden.”

De aanwezigen spraken uiteindelijk dus ook uit dat deze avond Geldzorgen De Baas van Moedige Dialoog Epe een vervolg moet krijgen. Bijvoorbeeld door een intern trainingsprogramma bij individuele organisaties. Want, zoals in één van de presentaties te lezen was: ‘Geld maakt niet gelukkig, dat heeft het met armoe gemeen’. Met recht een treffende, alleszeggende quote van wijlen schrijver  Simon Carmiggelt.

© 2023 Media Magneet