Overzicht Gebiedsregisseurs

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

‘De schaamte moet van armoede af’

Haar woning is knus en gezellig ingericht, de verwarming gloeit behaaglijk. Ze start de laptop op en zoekt een notitieblok en een pen. Tot nog toe is er weinig waaruit je zou kunnen concluderen dat dit misschien best een lastig gesprek zou kunnen worden. Toch heeft Esther* uit Vaassen nog wel even getwijfeld of ze aan dit interview mee zou doen. Ze geeft namelijk openheid over haar persoonlijke situatie. Over dat ze, mede door een aantal gebeurtenissen in haar leven, op dit moment financieel iets minder te besteden heeft dan voorheen.

Maar ze doet het toch. Ze vertelt haar verhaal. “Omdat armoede bespreekbaar gemaakt moet worden. Begrijp me goed: ik voel me niet arm, ik ben ook niet arm. Toch vind ik het de laatste tijd best spannend. De energieprijzen gaan omhoog, de boodschappen worden duurder. Dat geldt voor bijna iedereen. De schaamte moet er dus af. En het oordeel dat andere mensen vaak hebben over financiële problemen, ook. Daarom doe ik mee aan dit interview.”

De energiecrisis hakt erin 

Cijfers zeggen dat er in de gemeente Epe vele huishoudens zijn die onder het sociaal minimum leven. “De energiecrisis hakt er bij een hele grote groep in. Dat geldt niet alleen voor de groep inwoners die minima genoemd worden. Dat zijn ook de mensen die wat meer verdienen en niet direct in beeld zijn. Een schuld is zo opgebouwd.”

Schulden heeft ze zelf niet trouwens. “Ik heb het geluk dat ik altijd goed gespaard heb. Maar ik moet dat spaarpotje de laatste jaren helaas wel regelmatig aanbreken.” Toch is deze alleenstaande moeder absoluut niet wanhopig. “Dit moet geen persoonlijk huilverhaal worden. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die het financieel veel moeilijker hebben dan ik. Ik hoor dat wel eens van wijkbewoners en andere mensen die ik spreek.”

‘Van welke regelingen kan ik gebruik maken?’

Een andere reden waarom ze haar verhaal vertelt? “Ik wist eerst niet dat ik van veel regelingen gebruik kon maken. Regelingen die me tegemoet komen. Die mij meer buffer en financiële lucht kunnen geven. Ik dacht dat dit niet voor mij gold. Ik had me er dus weinig in verdiept.”

Totdat ze spontaan eens met een goede kennis spreekt. “Ze vroeg me: ‘Red jij het wel?’.” Die vraag heeft het nodige in gang gezet. “Ik dacht: ik red me prima. Maar toch heeft de kennis me geweldig geholpen. Inmiddels heb ik veel gegevens verzameld van instellingen en initiatieven die een grote groep Epenaren kunnen helpen. Ook dat zou ik hierbij graag met anderen willen delen.” Esther vertelt over de Meedoen Regeling, over Stichting Leergeld, over Bijzondere Bijstand en over de Individuele inkomenstoeslag. “Van sommige regelingen had ik nog nooit gehoord. Het blijkt dat ik van een aantal daarvan wellicht toch gebruik kan maken.”

Formulierenteam in Huis van de Buurt Triton

Ook komt ze, via een Koppel-Swoe-medewerker bij Huis van de Buurt Triton, onder meer in aanraking met Het Formulierenteam. “De functie van het Huis van de Buurt Triton is zo waardevol. Hier kunnen alle inwoners in deze Vaassense wijk terecht met hun vragen. Hier kun je jouw persoonlijke situatie bespreekbaar maken. Je hoeft je niet te schamen. Kom met je vraag of met je probleem. Er is altijd wel iemand die je helpt met het uitzoekwerk ervan.”

Esther is er zelf ook actief als vrijwilliger. Ze hielp mee met de verbouwing van Huis van de Buurt Triton en is er vaak te vinden tijdens koffie-uurtjes. Met informatie over bovenstaande regelingen, wil ze anderen graag bijstaan. “Als je bij Huis van de Buurt Triton bent en je kent me, spreek me gerust aan. Ik kan je dan doorverwijzen naar een sociaal werker, naar Het Formulierenteam of naar Juridisch Advies.”

Samen Eten App

Inmiddels is Esther eveneens een bijzondere buurt app-groep begonnen. Hier worden maaltijden en andere etenswaren met andere bewoners gedeeld. “Het idee is zo simpel, maar zeker effectief. Mensen die het financieel wat moeilijker hebben, worden zo echt geholpen. Zeg nou zelf: iedereen houdt toch wel eens wat eten over? Hoe gaaf is het dan om elkaar te helpen en voedselverspilling tegen te gaan? En natuurlijk is het ook wel eens lekker als je een keer niet zelf hoeft te koken. We moeten naar elkaar omzien.”

*  Ter bescherming van haar privacy en om te voorkomen dat zoekmachines dit artikel zichtbaar maken als je zoekt op haar naam, hebben wij er bewust voor gekozen om de inwoonster ‘Esther’ te noemen. Dat is niet haar echte naam, die is uiteraard bekend bij Koppel-Swoe.

Programma ‘Week van het Geld’ 2023

Van 27-31 maart 2023 is het weer de landelijke ‘Week van het Geld’. Een week waarin we aandacht besteden aan geld. Want met geld omgaan: hoe doe je dat nu eigenlijk? Wanneer ga je goed met geld om en wat zou er beter kunnen? Het bespreken van geldzaken is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Ook kinderen en jongeren krijgen steeds meer met (online) verleidingen te maken. Basisscholen en de RSG besteden aandacht aan de ‘Week van het Geld’. Tijdens deze themaweek organiseren we ook als Koppel-Swoe verschillende activiteiten. Dit jaar niet alleen voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen.

Wij geloven namelijk dat geldzaken, financiële problemen en de gevolgen van financiële problemen bespreekbaar moeten zijn én op tijd besproken moeten worden.  Het is belangrijk om tijdig actie te ondernemen, want geldzorgen hebben invloed op je gezondheid. We merken in ons werk dat drie signalen steeds terugkomen:

 • Gevoel van wantrouwen: ‘Ik hoef geen toeslagen, want dadelijk moet ik ze achteraf terugbetalen’
 • Gebrek aan informatie: ‘Waar is er eigenlijk een overzicht aan regelingen en toeslagen en waar kan ik terecht?’
 • Kennis: regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen zijn voor inwoners soms een studie op zich waar zelfs financiële experts in vastlopen.

Kennis en informatie over geld delen

Daarom besteden we tijdens de ‘Week van het Geld’ aandacht aan verschillende diensten en regelingen die je kunnen helpen. Het is belangrijk dat inwoners van de gemeente Epe weten dat die diensten en regelingen er zijn. En dat je er gratis gebruik van kunt maken. Heb je het zelf niet nodig? Dan is het nog goed om hiervan op de hoogte te zijn. Wie weet kun je er een ander op wijzen. Je vindt onderaan dit artikel een overzicht van alle activiteiten in onze Huizen van de Buurt.

Pubers & Poen

Vorig jaar hebben we tijdens de ‘Week van het Geld‘ een inspirerende lezing met Eef van Opdorp georganiseerd. Eef is financieel coach en bekend van het tv-programma ‘Uitstel van executie’. De lezing met de titel ‘Pubers & Poen’ was voor ouders en verzorgers en ging over: zakgeld, kleedgeld, online gokken, de logica van het puberbrein, grenzen stellen en veranderingen als je kind achttien wordt. Je kunt de video aanvragen door op de button hieronder te klikken. Dan sturen wij deze per email naar je op.

Activiteiten ‘Week van het Geld’

Maandag 27 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.

Dinsdag 28 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 10.00-11.30 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Burgerenk, Epe >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Bloemfontein, Vaassen >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 19.30-21.00 uur – Buurtkoffie met Het Formulierenteam – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis hulp en advies bij administratie en financiën.
 • 19.30-21.00 uur – Buurtkoffie inloop – toeslagen en regelingen – Triton, Vaassen >> Inloop over geld. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?

Woensdag 29 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie inloop met huurincasso Triada – Triton, Vaassen >> Informatie over de ‘Week van het Geld’ en we kijken samen naar toeslagen en regelingen waar je recht op hebt of gebruik van kan maken. Huurincasso van Triada deelt tips over geld en huur.
 • 14.00-15.30 uur – Het Grote Geldspel voor kinderen van de basisschool – Speeltuinvereniging, Emst >> Kom je ook meespelen?
 • 19.00-21.00 uur – Jongerenavond – De Hezebrink, Emst >> We kletsen wat over geld en spelen een spel over geld uitgeven.

Donderdag 30 maart 2023

 • 9.00-12.00 uur – Kledingbank – Bloemfontein, Vaassen >> Gratis tweedehands kleding, schoenen en speelgoed.
 • 09.30-11.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot – Bloemfontein, Vaassen >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van regelingen?
 • 10.00-12.00 uur – Buurtkoffie inloop met huurincasso Triada – Balai Pusat, Vaassen >> Informatie over de ‘Week van het Geld’ en we kijken samen naar regelingen en toeslagen waar je recht op hebt of gebruik van kan maken. Huurincasso van Triada deelt tips over geld en huur.
 • 12.30-16.00 uur – Buurtkoffie met Kletspot en sjoelen – Kulturhus EGW, Epe >> Praat met ons mee tijdens de Buurtkoffie. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 15.30-16.30 uur – Het Grote Geldspel voor kinderen van de basisschool – Triton, Vaassen >> Kom je ook meespelen?
 • 19.30-21.00 uur – Groet & Ontmoet junior – Triton, Vaassen >> We spelen het spel ‘Goed met je money?’

Vrijdag 31 maart 2023

 • 10.00-11.30 uur – Inloopuur Formulierenteam -Burgerenk, Epe >> Gratis hulp en advies bij administratie en financiën. Loop gerust bij ons binnen!
 • 14.00-16.00 uur – Buurtkoffie over geld – Hezebrink, Emst >> Inloop over geld. Ben jij op de hoogte van toeslagen en regelingen?
 • 19.00-22.00 uur – Jongerenavond – De Hezebrink, Emst >> We kletsen wat over geld en spelen een spel over geld uitgeven.

Meer informatie

Heb je vragen over het programma? Of wil je iets meer weten over een activiteit? Bel ons dan op 0578-67 67 67 of mail naar info@koppelswoe.nl

Huis van de Buurt Vegtelarij: iedereen is welkom!

Ons Huis van de Buurt Vegtelarij aan de Europalaan 48 in Epe is geopend.  Samen met twee actieve buurtbewoners Anne-Marie Popping en Marjolijn Haasbroek, die ook al vanuit het pand actief waren, wordt er van alles georganiseerd onder de vlag van Huis van de Buurt. Sociaal werker Bilge Yeleser vertelt: “Ook dit Huis van de Buurt is van én voor iedereen en draait om de vier pijlers: ontmoeting, activiteiten, informatie en advies”.

De afgelopen periode heeft Bilge samen met andere sociaal werkers van Koppel-Swoe diverse rondjes door de buurt gedaan. “We vinden het belangrijk dat de buurt weet dat dit gebouw van én voor iedereen is. Er worden op dit moment, in de ruimtes die al wel worden gebruikt, activiteiten georganiseerd om ontmoeting te stimuleren en een laagdrempelige plek te zijn voor informatie en advies. Er is een: inloop voor ouderen uit de buurt, Samen eten, boekenkring, sport & spel voor kinderen, taalkoffie, een creaochtend, NAH-café (voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel) en een inloopuur met de sociaal werker.

Maar we gaan ons aanbod uiteraard uitbreiden. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen hier ook activiteiten organiseren. Dus als inwoners of organisaties een leuk idee hebben, dan zijn ze van harte welkom om (gratis) gebruik te maken van ons pand. Als het maar gericht is op ontmoeting, activiteiten, informatie en/of advies. We willen een laagdrempelige plek worden voor iedereen. Zoals inwoners, andere organisaties en onze gemeente bijvoorbeeld gebruik maken van onze Huizen van de Buurt in Vaassen. Dat willen we ook graag realiseren in Epe.”

Ontmoetingsplek voor jongeren

Eén van de activiteiten die in Vaassen succesvol is, zijn de jongerenavonden. Bilge: “We zijn ontzettend blij dat we in Epe nu ook een plek voor jongeren hebben.” Jongerenwerker Shèdy Abourayan vult Bilge aan: “Dat klopt. Die behoefte kwam ook naar voren in het onderzoek naar vrije tijd en aanbod in Epe dat we begin 2022 hebben uitgevoerd onder jongeren en hun ouders. Geweldig dus dat we nu een ontmoetingsplek voor jongeren kunnen bieden”.

“We zijn momenteel elke dinsdag en vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur geopend”, vult Hakan Soykan, eveneens jongerenwerker, aan. Inmiddels zijn er een paar jongerenavonden en een open middag geweest. Hakan: “Er is hier een lekkere bank om te chillen, er staat een PlayStation, je kan er darten of een potje pool spelen. We bieden verschillende dingen aan. We doen dat altijd in overleg met de jongeren zelf. Ook is er altijd een jongerenwerker aanwezig voor een praatje.” Shèdy vertelt dat de inrichting nog niet is afgerond. We proberen een fonds te vinden om het gebouw verder in te richten en meer sfeer te creëren. Het is nu nog wel een beetje wit en kaal.” Hakan en zijn collega’s benadrukken dat ze goed in de gaten houden dat de jongeren geen overlast veroorzaken. “Het laatste wat we willen is dat de buurt klachten heeft. Daar letten we dus ook heel goed op. Dit is een mooie nieuwe locatie die er voor zorgt dat jongeren minder op straat hangen. Hier is het warm, hier is het gezellig. Maar je moet je hier natuurlijk wel gedragen.”

Huis van de Buurt van én voor iedereen

“Mooi dat we dit Huis van de Buurt samen kunnen delen”, constateert Bilge. “Ik wil nogmaals benadrukken dat dit Huis van de Buurt van én voor iedereen is. Dit gebouw moet een centraal punt, de plek van de Vegtelarij en Epe worden. Wij laten de komende periode steeds van ons horen om nog meer bekendheid te krijgen. We hopen dat inwoners de weg naar ons gaan vinden en bij ons naar binnen komen. Een Huis van de Buurt is een belangrijk aspect van gebiedsgericht werken. Als we als inwoners, organisaties en lokale overheid verbinding met elkaar zoeken en samenwerken dan blijft Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven.”

Meer informatie over het programma van Huis van de Buurt Vegtelarij vind je op: www.koppelswoe.nl/vegtelarij

 

Gebiedsgericht werken is continu zoeken naar verbinding

Iedere buurt of wijk is uniek en heeft zijn eigen sfeer en identiteit. Dit komt door de diversiteit in bijvoorbeeld gezinssamenstellingen, geschiedenis van de wijk, leeftijd, inkomens en nog veel meer. In de gemeente Epe zijn een aantal wijken verrijkt met een wijkvereniging, speeltuinvereniging, dorpshuis of een kerk. Op acht locaties verspreid door de gehele gemeente Epe zijn ook ‘Huizen van de Buurt‘ waar sociaal werkers van Koppel-Swoe actief samenwerken met inwoners, vrijwilligers en andere professionals op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Alle eerder genoemde locaties zijn belangrijke centrale plekken voor de inwoners van de gemeente Epe. “Hier drinken buurtbewoners samen koffie, zijn zelf actief als vrijwilliger, lopen naar binnen voor gratis advies, nieuwkomers kunnen er terecht voor taallessen, volwassenen hebben leuke dagbesteding, maar ook jongeren komen samen chillen. Het zijn, binnen het gebiedsgericht werken, plekken van én voor inwoners die zorgen voor verbinding”, aldus Linda Brouwer, gebiedsregisseur bij Koppel-Swoe. “Hier hebben actieve inwoners een belangrijke, onmisbare rol.”

In verbinding staan met elkaar

“Door op al deze locaties onderling met elkaar in contact te staan, kun je als gebiedsregisseur signalen ophalen uit een gebied. Waar is behoefte aan? Hoe ervaren inwoners de leefbaarheid? Of de veiligheid? Dat kunnen we als gebiedsregisseur niet alleen”, aldus Linda. “Dat doen we in samenwerking met de sociaal werkers van Koppel-Swoe en we werken nauw samen met organisaties waarvan de professionals ook achter de voordeur komen. Het doel is om elkaar steeds meer op te zoeken als organisaties en ons met actieve inwoners gebiedsgericht te buigen over vraagstukken rondom de eigen leefomgeving, financiële gezondheid, jeugd en nieuwkomers.”

Een actueel voorbeeld van gezamenlijk optrekken binnen een vraagstuk is de gewenste herinrichting van het pleintje van de Wetstraat-flat. “Ons bereikten signalen dat een aantal buurtbewoners graag een veilige, groene (speel)plek wilde inrichten voor zowel kinderen als volwassenen. Samen met Triada, gemeente, Axent en de inwoners hebben we om de tafel gezeten.”

Er is afgelopen maand een bewonersavond georganiseerd. Koppel-Swoe heeft een flyer voor de bewoners gemaakt en stelt Huis van de Buurt Bloemfontein beschikbaar. Buurtbewoners hebben de flyer zelf rondgebracht in de buurt, gaven die avond uitleg over hun plan en vertellen medebewoners over de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden in dit project. Het doel van de initiatiefgroep is om van 70% van de bewoners handtekeningen binnen te halen om het project te kunnen realiseren. “Wij luisteren, faciliteren, denken mee, helpen en verbinden met de juiste organisaties. Maar uiteindelijk komt het idee en de invulling van deze gebiedsopgave van de bewoners zelf. En pakken we dit samen op met gemeente, Axent en Triada.”

Verbinden is belangrijk binnen gebiedsgericht werken. In de gemeente Epe zijn verschillende plekken die zorgen voor die verbinding.

Signalen bespreekbaar maken

Worden signalen van inwoners altijd duidelijk gecommuniceerd? Zijn ze altijd zichtbaar? Linda: “Nee. Soms moet je tussen de regels door luisteren, krijg je een signaal van een andere organisatie of geeft een andere inwoner een signaal af, omdat iemand zich zorgen maakt om een buurtbewoner.” Waardoor denkt Linda dat dit komt dat? “Soms komt het dat omdat inwoners niet weten waar ze moeten zijn. Maar soms ook door het niet durven melden door schaamte. Een herkenbaar voorbeeld uit deze tijd is bijvoorbeeld hoe lastig het voor sommige inwoners is om aan te geven dat ze financieel niet meer rondkomen.”

Zorgen over energiekosten als onderwerp is momenteel wel beter bespreekbaar, omdat we allemaal te maken hebben met hoge energielasten. Die zijn voor bijna iedereen moeilijk om te betalen. Daarin verschillen we niet. “Maar aangeven dat we helemaal niet meer kunnen rondkomen is een ander verhaal. We merken dat mensen zich schamen en niet aan de bel durven trekken.”

Signalen m.b.t. dit thema lopen vanuit het gebiedsgericht werken uiteen, maar de volgende signalen komen veelvuldig terug:

 • Gevoel van wantrouwen: ‘Ik hoef geen toeslagen, want dadelijk moet ik ze achteraf terugbetalen’
 • Gebrek aan informatie: ‘Waar is er eigenlijk een overzicht aan regelingen en toeslagen en waar kan ik terecht?’
 • Kennis: regels rond uitkeringen, toeslagen en belastingen zijn voor inwoners soms een studie op zich waar zelfs financiële experts in vastlopen (NRC 28-2-2023 – Al jaren in armoede)

Binnenlopen wanneer je wilt

“We zien nu regelmatig dat iemand pas in zicht komt als er al schulden zijn. En dat is jammer.” Inwoners kunnen tijdens de openingstijden van een Huis van de Buurt of ons secretariaat (Stationsstraat 25, Epe) altijd binnenlopen met vragen over welzijn, zorg of wonen. Ook organiseren we in bijna ieder Huis van de Buurt inloopuren. Soms ook samen met partners. Inloopuren zijn belangrijke uren voor inwoners. Bij de inloopuren van Het Formulierenteam zitten bijvoorbeeld deskundige vrijwilligers die met je meedenken over de administratie of een lastige brief. Ze zijn getraind en volgen de laatste ontwikkelingen. Ze kijken ook naar het totaalplaatje in hun advies. Bijvoorbeeld: als je deze toeslag aanvraagt, dan heeft dat hier gevolgen.

Het is belangrijk dat mensen weten dat deze gratis inloopuren bestaan en dat ze op tijd met hun vragen daarheen gaan. “Geldzorgen hebben heeft ook effect op de gezondheid van mensen”, vervolgt Linda. “Hier komt opnieuw het belang van het in verbinding staan met professionals en buurtbewoners onderling weer om de hoek kijken. Door te weten wat er speelt bij je buurtbewoner, of bijvoorbeeld als dokter bij je patiënt of als organisatie bij je cliënt, kunnen ook zij doorverwijzen naar de diensten en regelingen die er in de gemeente Epe zijn. Dan hebben we samen aan de voorkant al veel gewonnen.”

Verbinders

“Aarzel niet om ons te bellen of mailen als je iets signaleert, je zorgen over iets maakt of een goed idee hebt voor je wijk, buurt of dorp. Op www.koppelswoe.nl/gebiedsregisseurs staan onze contactgegevens. Als gebiedsregisseurs verbinden we graag”, sluit Linda af. Wil je nog meer weten over gebiedsgericht werken? We hebben al eerder een artikel hierover gepubliceerd. Dat lees je via deze link.

 

PS Van 27 t/m 31 maart 2023 is het de landelijke ‘Week van het Geld’. Koppel-Swoe sluit hier samen met gemeente Epe bij aan. Volgende week hebben we een emailnieuwsbrief met daarin onder andere een overzicht van de activiteiten. Ook lees je hierover meer informatie op de gemeentepagina’s in ‘Rondom de Sprengen’.

Vacature: Welzijnscoach – Welzijn op Recept

Koppel-Swoe, de organisatie voor welzijnswerk en kinderopvang in de gemeente Epe, is op zoek naar een toegankelijke en initiatiefrijke welzijnscoach voor Welzijn op Recept. Het betreft een functie voor 20 uur per week in de dorpen Epe en Oene.

Wij stimuleren het welzijn en de groei van jong tot oud. Dit doen wij vanuit de visie dat iedereen er toe doet, kan meedoen en bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag te veel.

Welzijnscoach Welzijn op Recept (20 uur p/w)

Welzijn op recept (WOR) is een methode om mensen met psychosociale klachten bijvoorbeeld vanuit de huisartspraktijk, het maatschappelijk werk, zorgorganisaties of collega’s sociaal werk te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Deze korte, individuele begeleiding geeft net dat duwtje in de rug, zodat mensen weer energie terugkrijgen en hun welbevinden wordt verhoogd.

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen      of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en/of angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Zij zijn gebaat bij een activiteit of sociale betrokkenheid. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en methodieken.

Naast het uitvoeren van WOR is individuele cliëntondersteuning een onderdeel van de functie (3 uur per week). Het gaat om kortdurende ondersteuning gericht op de toeleiding naar zorg en/of ondersteuning.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Gesprekken voeren met deelnemers over leefsituatie, wensen, mogelijkheden en kansen en het geven van informatie en advies over activiteiten en diensten;
 • Begeleiden van deelnemers in het vinden van een zinvolle daginvulling of het uitbreiden van het sociale netwerk;
 • Samenwerken in het netwerk van eerstelijnszorg, collega’s in het welzijnsveld en vrijwilligers;
 • Signaleren van vragen en hiaten in het aanbod van activiteiten en diensten;
 • Waar mogelijk inzetten en begeleiden van vrijwilligers ter ondersteuning;
 • Registreren van gegevens van het gesprek, de eventuele signalen, evaluatie en terugkoppeling;
 • Samen met een collega verantwoordelijk voor WOR binnen de organisatie.
 • Cliëntondersteuning: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, ondersteunen bij het toegangsproces tot zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld bij het Wmo keukentafelgesprek of toeleiding naar de Wlz) en ondersteunen bij klachten.

Wij zoeken:

Een enthousiaste, proactieve, flexibele en vriendelijke collega die voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • Mensgericht: je maakt makkelijk contact en hebt inlevingsvermogen;
 • Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk, kan goed luisteren, geduldig en hebt coachende vaardigheden;
 • Je kan goed (integraal) samenwerken met collega’s, eerstelijnszorg en vrijwilligers;
 • Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en planmatig;
 • Je bouwt snel een netwerk op en onderhoudt contacten;
 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • HBO werk- en denkniveau.

Wij bieden:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een organisatie die volop in beweging is. Het betreft een functie voor 20 uur per week. Wil je op (korte) termijn nog meer uren werken? De kans is groot dat dit mogelijk is. We groeien nog steeds als organisatie en ontwikkelen continu nieuwe diensten of breiden die uit;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • Werktijden in overleg;
 • Salariëring conform CAO Sociaal Werk.

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om je motivatiebrief inclusief C.V. vóór 21 februari 2023 naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature welzijnscoach Welzijn op Recept. De gesprekken vinden plaats op 28 februari 2023 vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Karien van den Berg, welzijnscoach voor Vaassen en Emst. Telefonisch bereikbaar op 0578-67 67 67  / 06-36 13 21 40 of via e-mail k.vandenberg@koppelswoe.nl.

[INGEVULD] Vacature Gebiedsregisseur in Epe en Oene

INGEVULD] Voor de dorpen Epe en Oene zijn we op zoek naar een nieuwe gebiedsregisseur, die bijdraagt aan het behouden en het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Epe. 

Gebiedsgericht werken gaat uit van een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Inwoners, organisaties en lokale overheid in een gebied werken intensief samen, waardoor maatwerk ontstaat. Zo blijft de gemeente Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven.

Koppel-Swoe heeft een sterk netwerk en haalt met (3 van de 4) gebiedsregisseurs en sociaal werkers leefbaarheidssignalen op bij inwoners en samenwerkingspartners in de verschillende wijken en gebieden. Op basis van deze signalen worden gebiedsopgaven geformuleerd: het gezamenlijke plan van inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale overheid voor een bepaald gebied voor de korte en langere termijn. Deze gebiedsopgaven richten zich op de uitvoering van projecten en activiteiten binnen de domeinen sociaal, fysiek en veiligheid. Thema’s als eenzaamheid, ontmoeting, veiligheid en samenwerking in de wijk werken we daarin samen uit.

De inzet van Koppel-Swoe concentreert zich op het signaleren, verbinden, activeren, enthousiasmeren en ondersteunen van inwoners, organisaties en lokale overheid in de uitvoering van de gebiedsopgaven. Het werk van de gebiedsregisseurs, onze sociaal werkers, de Huizen van de Buurt en onze andere diensten staan allemaal in verbinding met elkaar.

Denk jij dat de functie van gebiedsregisseur bij je past? Dan nodigen we je uit om te solliciteren! 

GEBIEDSREGISSEUR (32-36 uur p/w)

Als gebiedsregisseur word je onderdeel van Koppel-Swoe: de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Met zo’n 90 medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers stimuleren we het welzijn en de groei van inwoners van 0-100+ jaar.

We werken gebiedsgericht en zijn actief in de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. We weten wat er speelt en focussen ons zoveel mogelijk op preventie en vroegtijdige signalering. We werken samen met inwoners, gemeente en andere partners en verbinden waar mogelijk met bestaande initiatieven.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Een goed netwerk is essentieel voor een gebiedsregisseur. Het is belangrijk om inwoners, medewerkers van organisaties en lokale overheid, die gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid van een gebied, te kennen en een goede relatie mee op te bouwen;
 • Bij je netwerk haal je sociale en fysieke signalen op, die prettig wonen en leven in een gebied (wijk, buurt of dorp) in de weg kunnen staan;
 • Op basis van deze signalen formuleer je samen doelen (gebiedsopgaven), de stappen om de doelen te bereiken en activeer, enthousiasmeer en ondersteun je sociaal werkers uit je gebiedsteam, inwoners en medewerkers van organisaties en lokale overheid om de gebiedsopgaven te realiseren.
 • Je brengt je netwerk steeds met elkaar in verbinding om kansen in de samenwerking te verbeteren en bent alert op mogelijke nieuwe (actieve) inwoners en (potentiële) partners, die je aan je netwerk kan toevoegen.

 Persoonlijk profiel:

 • HBO(+) werk- en denkniveau;
 • Je hebt (bij voorkeur) kennis van het sociaal domein en kennis en inzicht in landelijke maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Je bent sensitief. Je bent je bewust van de omgeving waarin je actief bent. Hierbij kan het gaan om culturele of sociale context in een specifiek gebied. Je bent in staat om te gaan met de gevoeligheden die in het gebied spelen. Je doorziet formele en informele verbanden in een (bestuurlijke) organisatie. Je bent in staat om effectief om te gaan met situaties waarin sprake is van tegengestelde belangen of potentiële conflicten;
 • Je hebt een helicopterview. Je analyseert signalen en kansen, stelt samenhang vast en vertaalt dit naar vernieuwingen en/of oplossingen;
 • Je werk projectmatig en doelgericht. Je formuleert samen met betrokkenen de gebiedsopgave en stelt het beoogde doel vast. Je bent in staat om een doel om te zetten in een concreet plan en brengt in kaart welke stappen er gezet moeten worden om dat doel te bereiken. Je bewaakt de voortgang en checkt of de geformuleerde stappen voldoende bijdragen om het doel te bereiken;
 • Je bent vasthoudend. Je laat je niet door een enkele tegenslag of weerstand ontmoedigen. Je onderkent kritische situaties tijdig en kan adequaat hierop inspelen.
 • Je bent toegankelijk voor inwoners, partners en collega’s uit je gebiedsteam. Bent niet bang om ergens op af te stappen en legt makkelijk verbinding tussen inwoners, collega’s, samenwerkingspartners, lokale overheid en eventuele andere belanghebbenden. Je weet betrokkenen te lokaliseren, te benaderen en te committeren aan de realisatie van de gebiedsopgaven;
 • Je kunt je aanpassen aan de situatie. Je kunt je eigen gedragsstijl veranderen om het gestelde doel te bereiken. Je speelt in op veranderende omstandigheden binnen het gebied en de context waarin je werkt;
 • Je bouwt een relatie op met inwoners en medewerkers van organisaties en lokale overheid. Je weet vertrouwen te winnen, luistert, vraagt door en houdt rekening met de gevoelens en de behoeften die er leven. Je kunt ideeën, meningen, standpunten en besluiten in begrijpelijke taal communiceren.

 Wij bieden:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie voor 32-36 uur per week in een organisatie die volop in beweging is;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • Werktijden in overleg;
 • De aanstelling is voor een periode van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd;
 • Salariëring conform CAO Sociaal Werk.

Solliciteren:

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om vóór 1 februari 2023 jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature Gebiedsregisseur.

Meer informatie:

Meer informatie over deze functie is op te vragen bij Linda Brouwer, gebiedsregisseur in Emst en Vaassen. In dit artikel vertelt Linda meer over gebiedsgericht werken. Linda is (vanaf 2 januari) bereikbaar op: 06-36 35 37 74 of  l.brouwer@koppelswoe.nl . Meer informatie over onze organisatie vind je op www.koppelswoe.nl.

© 2023 Media Magneet