Overzicht Huismeester

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

Huismeester

Koppel roept Tolkenpool in het leven

Niet kunnen communiceren met ouders. Conflicten niet kunnen oplossen. Regels en verwachtingen niet kunnen overbrengen. Dat alles door een taalbarrière. Hier lopen steeds meer professionals en vrijwilligers tegenaan bij statushouders in de gemeente Epe. Daarom wil Koppel een Tolkenpool in het leven roepen. Dat project staat nog in de kinderschoenen, maar het is nu al te merken dat de behoefte groot is.

Binnen de gemeente Epe heeft men steeds meer te maken met statushouders. Die komen uit verschillende landen en hebben diverse achtergronden. Koppel en vele andere organisaties in Epe zetten zich zo goed mogelijk in om deze mensen te helpen. Ze worden geholpen bij de regelzaken, de Nederlandse taal, het leren fietsen en bijvoorbeeld huisvesting. Toch blijft het lastig om alles goed aan te kunnen bieden en de informatie goed over te brengen. Dit heeft alles te maken met de taalbarrière tussen de professionals en vrijwilligers en de statushouders. Door deze taalbarrière kunnen verwachtingen en andere belangrijke informatie soms niet goed uitgelegd worden. Om hierin tegemoet te komen, gaat Koppel starten met een Tolkenpool.

Tolken gezocht voor Tolkenpool

De Tolkenpool is een pool/groep vrijwilligers die, naast het Nederlands, een andere taal beheersen. Zij willen en kunnen vrijwillig bij bepaalde situaties tolken tussen verschillende partijen. Daarbij is het belangrijk dat zij alles overbrengen naar statushouders. Dus ook minder leuke boodschappen en kritiekpunten. Verder is het van belang dat zij de privacy van de verschillende personen waarborgen en niet met derden over de situaties praten. Over dit soort verwachtingen en eisen krijgen de tolken eerst een training, voordat zij gaan starten als vrijwilliger. Momenteel is Koppel op zoek naar tolken, waarbij de voorkeur uitgaat naar de beheersing van één van de volgende talen; Engels, Arabisch, Syrisch en Tigrinya.

Bent of kent u iemand die kan en wil tolken? Dan kan diegene zich aanmelden bij Mariska van Elst, via emailadres m.vanelst@koppelepe.nl.


(c) Can Stock Photo / mindscanner

Huismeester Dirk Vuijk helpt Eper statushouders

De gemeente Epe heeft eerder dit jaar besloten om het pand aan de Sportlaan 2 in Epe (de voormalige Buurthoeve) voor onbepaalde tijd in te zetten om vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning te huisvesten. Sinds deze zomer wonen daar vijf statushouders. Drie ervan zijn oorspronkelijk afkomstig uit Eritrea, twee komen uit Syrië. Dirk Vuijk is er actief als huismeester.

Stichting Koppel is (naast onder andere VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON), woonstichting Triada, de stichting Veluws Fundament Ontwikkeling, het UWV, Lucrato (voorheen Activerium), Stichting Present, CJG, Bibliotheek Noord-Veluwe en Riwis) één van de partners die de gemeente helpt met de begeleiding van deze statushouders.

Zo heeft Koppel Dirk Vuijk uit Ermelo onlangs aangesteld om bij de Sportlaan te fungeren als huismeester. Hij is inmiddels een maandje actief. Vuijk helpt het vijftal naar eigen zeggen ‘met van alles en nog wat’. “Internetbankieren zoals de huur overmaken, het zoeken naar de juiste instantie wanneer ze een vraag hebben, het contact houden met de sociaal begeleiders van Koppel-SWOE en met de begeleiders van VWON, het leren van de taal, het uitvoeren van eenvoudige reparaties, het onderhoud en de schoonmaak in en rondom de woning, er is altijd wel een onderwerp te bespreken of ergens hulp aan te bieden.”

Vier van de mannen nemen deel aan de inburgeringscursus, één van hen is inmiddels 73 jaar en hoeft die cursus vanwege zijn leeftijd niet te doen. Voor de vrije uurtjes van de heren zoekt de huismeester in overleg met VWON en Koppel dus ook naar een zinvolle invulling. Zo wordt er de komende periode de eerste start gemaakt met de aanleg van een groentetuin van ongeveer 40 vierkante meter aan de zuid-oost kant van het pand. “Ze vinden het prachtig om dit zelf op te pakken.”

Wensenpakket huismeester

Ook een belangrijk aspect van Vuijks werkzaamheden? Kijken of de woning en de inrichting wel voldoet aan alle eisen. “Ik ben ook als huismeester in Nijkerk (onder andere het voormalige Klooster St. Jozef met 31 statushouders) en Harderwijk werkzaam. In de nabije toekomst word ik ook huismeester bij de woning in de Vegtelarij in Epe waar zeven statushouders gaan wonen.”

Mede op basis van z’n ervaringen heeft Vuijk bij Sportlaan 2 voor de inboedel een mancolijst en een wensenpakket opgesteld. “De technisch opzichter heeft de lijst doorlopen en men komt er aan tegemoet. Over nog wat aanvullingen op de inboedel in de gezamenlijke ruimtes ben ik in gesprek met Koppel. Dat is erg prettig, want deze aanpassingen komen uiteindelijk alleen maar ten goede aan het behoud van de woning. Een voorbeeld? Aan de buitenkant van het pand, zit her en der verlichting. Ik zag alleen dat die het niet goed deed. Ik heb dus gevraagd of de verlichting gemaakt kon worden, want verlichting is veiligheid.”

Daarbij is Vuijk als huismeester het aanspreekpunt van de buurtbewoners, mochten ze vragen hebben. “Eerder dit jaar is er al eens een aantal bijeenkomsten geweest over de nieuwe invulling van de Buurthoeve. De buurtbewoners en ook de diverse instellingen en omliggende sportverenigingen hebben gelukkig erg positief gereageerd op de komst van de statushouders. Daarom is het voor hen ook belangrijk waar ze moeten zijn, mocht er onverhoopt wel iets aan de hand zijn.”
De huismeester Dirk Vuijk is te bereiken via Stichting Koppel, tel.: 0578-676767.

Foto: Stichting Koppel heeft Dirk Vuijk onlangs aangesteld als huismeester van het pand aan de Sportlaan 2 in Epe. Daar wonen momenteel vijf statushouders. 

Statushouders leren fietsen tijdens fietslessen in Epe

“Mijn man is tandarts, ikzelf heb een diploma als juf.” Aan alles zie je dat deze jonge Syrische vrouw gebrand is om zo snel mogelijk in Nederland aan werk te komen.

Sterker nog; als je weet dat ze slechts 4 maanden in Nederland is, dan kan ze zich qua taal in ieder geval al enorm goed redden. Maar één ding is misschien nog wel moeilijker dan die taal, lacht ze hartelijk. “En dat is leren fietsen.”

Fietslessen in Epe

Iedere week is ze daarom bij buurtcentrum van de Vegtelarij  (Europalaan 48) te vinden. Daar geeft een stel gemotiveerde vrijwilligers van het buurthuis samen met Stichting Koppel en de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland (SVMG), aan statushouders fietslessen in Epe. Koppel, SVMG en het buurthuis doen veel dingen om mensen met een taalachterstand te helpen. Het woord verbinden staat daarbij centraal.

‘In contact komen met lotgenoten’

Sinds kort worden er wekelijks fietslessen gegeven in de Eper Vegtelarij-wijk. Bilge Yeleser van Koppel vertelt daarover: “Er is een groep statushouders die hier behoefte aan heeft.” Het buurthuis, Koppel en de SVMG hebben zo een centrale rol in de buurt gekregen. “Veel deelnemers van deze fietscursus kennen elkaar niet en komen zo een beetje in contact met andere lotgenoten.”

fietslessen in Epe

De afgelopen keren kwamen er steeds vrouwen die graag wilden leren fietsen. De vrouwen hadden hun wens te willen leren fietsen al eerder aangegeven bij Vluchtelingenwerk. Koppel heeft dit opgepakt. “We hebben de namen doorgekregen van Vluchtelingenwerk.”

Eén van hen bracht zelfs haar zoon mee, vertelt Yeleser. “Hij zit op het Deltion College en zocht een stageplek. Hij heeft alleen de eerste keer geholpen met tolken. Binnen Koppel wordt er gekeken of er een geschikte stageplaats voor hem is.” Jongere kinderen (van 1 tot 10 jaar) worden tijdens deze fietslessen van hun moeders opgevangen door een vrijwilliger en een stagiaire. De fietslessen in Epe vinden iedere woensdag van 14.30 tot 15.30 uur plaats.

Meer informatie

Meer informatie over conversatielessen en fietslessen vind je op deze pagina. Ook kun je contact opnemen met Bilge Yeleser via b.yeleser@koppelepe.nl of 0578-676767.

Koppel verbindt culturen via gespreksgroep

Fennie van Laar stopt al haar vrijwilligheid in het bouwen van bruggen tussen vrouwen die vanuit diverse landen naar Nederland kwamen om hier een toekomst op te bouwen. Ze doet dat op geheel eigen wijze tijdens gespreksgroepen voor gevorderden en beginners.

Met de insteek om de Nederlandse taal te leren, maar met als uitkomst tevens dat mensen van diverse culturen elkaar waarderen en respecteren.

Ze wapende zich met cursussen Nederlandse taal voor buitenlanders om daar een geheel eigen dimensie aan te geven. Elke dinsdag en donderdag is ze daar met conversatieles op een bevlogen wijze mee bezig in gebouw Triton.

Accepteren en respecteren

“We vormen een hechte groep vriendinnen”, zeggen vrouwen uit de Oekraïne en Rusland. Dat geldt evenzeer voor hun gespreksgenoten uit Armenië, Turkije, de Dominicaanse Republiek en Cuba om maar wat te noemen. Ze belijden diverse geloven, behoren tot landen die elkaar in de haren zitten. “Het accent ligt op accepteren en respecteren. Op datgene wat verbindt en niet op wat je van elkaar vervreemdt.”

Fennie heeft daarvoor een antenne. Die voelspriet werkt, want van de groep van tegen de zestien vrouwen blijft er slechts zelden één weg. Alleen deze dag als de griep heeft toegeslagen. “Ik heb in de oude Eper Gemeentewoning, de Kouwenaarschool, de Bibliotheek en bij de RSG gewerkt. Op enig moment kwam ik er achter dat het omgaan met diverse nationaliteiten mijn ding was. Koppel heeft me de gelegenheid gegeven om me daar in te ontwikkelen”.

Makkelijker contact leggen door gespreksgroep

Op de een of andere manier slaagt ze er in om alle dames aan de praat te krijgen. Ze beamen dat ze door de gesprekken tijdens de conversatieles gemakkelijker contacten leggen, zich vrijer voelen. “We maken wandelingen waarbij onderweg aan bepaalde opdrachten moet worden voldaan. Ze hebben bij mij thuis gegeten. Naailessen  om zelf kleding te maken, want breed hebben ze het geen van allen. Woordzoekers geven aanleiding tot het uitleggen van begrippen die voor ons Nederlanders vanzelfsprekend, maar voor mensen uit het buitenland helemaal niet zijn”. Fennie slaagt er in om constructief over geloof en politiek te laten praten en als ze zegt dat Trump daaraan een voorbeeld kan nemen, wordt er enthousiast door alle vrouwen geknikt.

Koken

Binnenkort start een aparte kooksessie met interculturele concepten. De liefde voor de man gaat door de maag. Dat geldt evenzeer voor het begrip voor de ander. De vrouwen zijn er inmiddels ook achter dat in de regio het uitgesproken ‘ja’ niet altijd die betekenis heeft. Als het zoiets is in de geest van aarzelend  ‘ja’ moet eerder aan nee worden gedacht. En dat leidt in andere culturen met meer openheid tot grote verwarring.

Laat helder zijn dat ze zonder uitzondering hun nieuwe vaderland waarderen. Via een whatsapp-groep houden ze elkaar op de hoogte, treuren en lachen samen. Gelachen wordt er ook. Bij een kwartetspel, bij het verhaspelen van hebben en zijn. Nog nooit heeft één euro per week aan deelnamekosten zoveel rendement opgeleverd.

Meer informatie over de conversatielessen? Kijk dan op deze webpagina of neem contact op met Koppel via info@koppelepe.nl of 0578-676767.

Foto: Fennie (geheel links) in aangenaam gesprek met een deel van de groep. Wandelen en koken behoren tot haar hobby’s en ze doet verder werk voor Amnesty International.

Tekst en foto: Dick van der Veen (Veluweland)

© 2023 Media Magneet