Onze plannen voor 2020

Onze plannen voor 2020

Inmiddels is 2020 alweer bijna een maand oud. In onze emailnieuwsbrief van december gaf ik een terugblik op 2019 en kondigde ik een vooruitblik op 2020 aan. Ik ben er trots op om onze plannen voor 2020 aan je voor te leggen. Plannen waar we als organisatie, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en partners hard aan werken. Soms betreft dat nieuwe plannen en diensten, soms passen we dingen aan of ontwikkelen we een dienst verder. Soms gaan we verder op de oude voet, omdat dit gewoon werkt.

Ook in 2020 vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan onze samenleving. Soms zijn er belemmeringen en is tijdelijke ondersteuning nodig. Wij kijken dan wat nodig is en zijn gericht op de eigen kracht van inwoners om zelf in actie te komen. We werken bij voorkeur preventief, signaleren graag voortijdig. We proberen individuele vragen te verbinden met een gezamenlijke aanpak. Iedere dag stellen we ons tijdens ons werk ten doel om een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling en welzijn van inwoners van 0-100+.

Opvoeden, opgroeien, welzijn én verbinden – samen verder integreren

Een belangrijk uitgangspunt in ons werk is mensen met elkaar verbinden. Dat doen we met onze eigen medewerkers en diensten, maar ook met de medewerkers en diensten van partners. Door onze krachten te bundelen, kunnen we in onze samenwerking nog meer betekenen voor de inwoners van 0-100+ van de gemeente Epe. De inwoners staan centraal en zijn leidend in het samen zoeken naar én creëren van oplossingen voor vragen die in onze samenleving leven. We zijn in staat om breder en dieper naar vragen te kijken.

Een voorbeeld. Een inwoner van de gemeente Epe klopt bij het Formulierenteam aan vanwege schulden. Het Formulierenteam biedt ondersteuning en lost samen met de inwoner de problemen op. Maar vaak staan schulden niet op zichzelf. Het kan bijvoorbeeld ook invloed hebben op de opvoeding. Want als je je kind niet kunt geven wat het nodig heeft, omdat je te weinig inkomen hebt, kan dat veel extra stress geven. We zitten als Koppel-Swoe nu bij deze inwoner aan tafel. Hoe mooi is het dat we nu proactief ook andere diensten (van onszelf, maar ook van andere organisaties) kunnen aanbieden. Dit noemen we een integrale aanpak. Dat kunnen we alleen realiseren door aan de volgende zaken te (blijven) werken.

Voorwaarden voor een integrale aanpak

a. We werken gebiedsgericht

Onze gebiedsregisseurs verbinden inwoners, organisaties en de gemeente aan elkaar om samen te werken aan de leefbaarheid in de gemeente. Iedere gebiedsregisseur heeft een eigen gebied onder de hoede en weet waar de inwoner moet zijn met een bepaalde vraag. We blijven zoeken naar aansluiting bij andere organisaties in het gebied, die passend zijn bij de ondersteuningsvragen van inwoners. Zo gaan we in 2020 bijvoorbeeld extra investeren door een sociaal werker in te zetten in de wijk Berkenoord2 in Vaassen en zal onze dienst Thuis Wonen Nu en Later prominenter aanwezig zijn in gebieden waar veel ouderen wonen.

b. We zijn dichtbij en laagdrempelig 

Wij zijn laagdrempelig, zichtbaar en dichtbij de mensen aanwezig in de wijken en buurten van de gemeente Epe. Er is contact met veel inwoners van jong tot oud. We werken zowel vanuit accommodaties (denk aan activiteiten in de steunpunten, onze kinderopvang of Was & Strijk), op straat (bijvoorbeeld met jongerenwerk en buurtsport) en komen bij mensen thuis (met cliëntondersteuningVoorleesExpressSteunouderWelzijn op receptFormulierenteamBuurtbemiddeling). Iedereen kan bij ons binnenlopen.

Uitgangspunt is altijd de vraag en behoefte van inwoners. Er zijn veel activiteiten. Door nieuwe initiatieven van inwoners ontstaan nieuwe activiteiten die goed aansluiten bij de vraag en veelal ook door inwoners worden georganiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de kinder(kleding)middag in steunpunt Bloemfontein afgelopen najaar.

c. Samen vroegtijdig signaleren

Soms zijn er problemen die meedoen in de weg staan. Samen met inwoners en andere organisaties bouwen we aan een sluitend sociaal netwerk. Rond onder andere ouderen, rond opgroeien en opvoeden, voor mensen met psychische kwetsbaarheid, voor een buurt. Doordat we contact hebben met veel inwoners kunnen we ook in een vroeg stadium signaleren. Dit lukt nog beter door nog meer samen te werken met partners. Als iedereen met een brede blik kijkt en signaleert, dan zien we met elkaar veel meer en kunnen we hier op anticiperen. Ook (actieve) buurtbewoners kunnen signaleren. De vrijwilligers van bijvoorbeeld het Formulierenteam en de VoorleesExpress zijn hierin getraind. Speelt er meer dan die ene vraag? Wordt er gebruik gemaakt van alle regelingen? Wij zijn een belangrijke partner in het bereiken van kwetsbare groepen. We brengen bijvoorbeeld inwoners in contact met activiteiten in de buurt en koppelen maatjes.

d. Vrijwilligers zijn onmisbaar

Zonder de inzet van onze vrijwilligers zijn we nergens. We zien de inzet van actieve inwoners terug bij bijna alle diensten en het is echt grandioos wat zij betekenen voor anderen in de gemeente Epe. In de terugblik over 2019 kwam naar voren dat vrijwilligers graag iets voor anderen willen betekenen. Ook ervaringsdeskundigen en lotgenoten zijn hierin actief. Het werken met actieve inwoners is een mooi en goed alternatief voor formele zorg of ondersteuning. Het is jammer als er onnodig een beroep wordt gedaan op gemeenschapsgeld, zoals zorg en Wmo-voorzieningen. Bij Welzijn op recept hebben we mensen die herhaaldelijk bij de huisarts kwamen in verband met bijvoorbeeld eenzaamheid als achterliggend probleem voor fysieke of emotionele klachten, kunnen koppelen aan een maatje. Een verbinding tussen huisarts en vrijwilligers wordt dan ineens logisch.

Diensten die in 2020 extra focus krijgen

# Steunpunten

Met de steunpunten willen we in de gemeente Epe belangrijke, levendige plekken in de wijk of dorp zijn. Plekken waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, waar je terecht kan met een vraag en waar je mee kan doen aan verschillende activiteiten. Actieve inwoners zijn de dragende krachten. Steunpunten zijn divers qua aanbod en samenwerking. Naast verschillende ‘gezellige’ activiteiten willen we ook graag ‘inloopuren’ van en met diverse partners organiseren. Lijnen tussen verschillende organisaties zijn zo kort. En het belangrijkste: voor inwoners is informatie en advies prettig en laagdrempelig te halen in de eigen omgeving. In steunpunt Bloemfontein in Vaassen werken we bijvoorbeeld al steeds meer op deze manier met bijvoorbeeld een inloopuur van Activerium, waardoor inwoners niet meer voor alle vragen naar Apeldoorn hoeven.

Een goed bereikbare en toegankelijke plek voor alle doelgroepen is nog niet in elk gebied op orde. Daar werken we aan, met de goede voorbeelden in ons achterhoofd. We gaan in 2020 meer diensten en activiteiten koppelen aan de steunpunten. Denk aan Steunpunt Mantelzorg, we zoomen in op zelfredzaamheid en eenzaamheid vanuit Thuis Wonen Nu en Later. En ook het Formulierenteam verbinden we nog meer aan de verschillende steunpunten.

# Buurtpunt

In de steunpunten gaat het ook om een zinvolle daginvulling/dagbesteding, waarbij de talenten en behoeften van de deelnemer (inwoner) centraal staan, wat nodig is om je veilig te voelen, actief te zijn en nuttig te voelen. De doorontwikkeling van dagbesteding naar een algemene toegankelijke voorziening voor ontmoeting en daginvulling geven we met zorgpartners vorm in de pilot Buurtpunt (Epe en Vaassen). Vanuit Koppel-Swoe gaan we in 2020 verschillende plekken in de gemeente Epe professioneel versterken. Door bundeling met zorgpartners (integratie) kunnen we nog beter ingaan op de vraag dichtbij huis.

# Cliëntondersteuning 

Onze cliëntondersteuning draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid en het kunnen blijven meedoen van met name ouderen, mantelzorgers en een bredere doelgroep van inwoners die niet zelf in staat zijn om gebruik te maken van voorzieningen. Onze cliëntondersteuning is onafhankelijk en laagdrempelig, heeft een preventieve functie en helpt bij het vinden van de juiste zorg en helpt ook het gebruik van niet-passende zorg te verminderen. In 2020 wordt met partners gewerkt aan de invulling van een nieuw, door de gemeente gesteld, kader met één overlegstructuur en meer inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

# Steunpunt mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg biedt (cliënt)ondersteuning, lotgenotencontact en voorlichting. Het project voor jonge mantelzorgers wordt in 2020 gecontinueerd. Bij de RSG wordt een theatervoorstelling opgevoerd voor alle brugklassen, vergezeld met een gastles. De inspanningen zijn gericht op het in beeld krijgen van de doelgroep, bewustwording en eventuele ondersteuning. Hiervoor is ook de mantelzorgwaardering een ingang. Er komt meer contact met ouders onder andere door ontmoetingsbijeenkomsten. De pilot logeerzorg loopt tot mei 2020. We onderzoeken hoe we logeerzorg kunnen onderbrengen bij Steunpunt Mantelzorg.

# Welzijn op recept

Met Welzijn op recept is een nieuwe samenwerking ontstaan met voornamelijk huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen in Epe en Oene. Doel is het terugbrengen van niet-passende zorg. De ervaring zijn tot dusver enorm positief door de persoonlijke benadering en advies. Mensen hebben met behulp van onze welzijnscoach een maatje gevonden of bezoeken een activiteit. De pilot loopt nog tot najaar 2020. We onderzoeken hoe we deze werkzaamheden vorm kunnen blijven geven.

# Epe Doet! – Platform vrijwillige inzet

Voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe kunnen inwoners terecht bij EpeDoet! Dit is het organisatie-overstijgende platform voor vrijwilligerswerk. Vraag en aanbod rondom al het vrijwilligerswerk in de gemeente Epe komt hier samen. Naast het koppelen van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk is EpeDoet! er ook om organisaties en verenigingen (die met vrijwilligers werken) te ondersteunen en om een trainingsaanbod voor vrijwilligers te creëren. De Vrijwilligersacademie Noord-Oost Veluwe heeft samen met de vrijwilligersplatforms uit Heerde en Hattem een aanbod aan trainingen, informatieavonden en cursussen speciaal voor vrijwilligers. Voor 2020 staan al diverse thema’s gepland.

Het vrijwilligerswerk wordt het komende jaar meer en laagdrempelig zichtbaar gemaakt in de steunpunten en met een nieuwe website. Vraag en aanbod komt hier bij elkaar. Het verenigingsbureau richt zich op het delen en verkrijgen van kennis. Zo is er een netwerk van organisaties rondom nieuwkomers gericht op vrijwilligers en samenwerking. In samenwerking met onze buurtsportcoaches gaan we de praktische ondersteuning op bestuurlijk, sporttechnisch, pedagogisch en didactisch vlak oppakken. Van sportcafé naar themabijeenkomsten. De Beursvloer wordt in het najaar van 2020 georganiseerd.

# Maatjes

Er zijn zeer diverse ondersteuningsvragen van inwoners. Voor veel inwoners is het fijn dat een maatje tijd vrij maakt. Er zijn o.a.: computermaatjes, wandelmaatjes, bezoekmaatje, fietsmaatjes, spelletjesmaatjes, voorleesmaatjes, maatjes voor het gezin, ondersteuning op financieel vlak, uit-maatjes en maatjes voor mensen met dementie. Er is een nauwe samenwerking met de andere diensten van Koppel-Swoe en partners.

# Begeleiding van nieuwkomers

Na acht maanden stopt de begeleiding aan nieuwkomers vanuit Vluchtelingenwerk. Koppel-Swoe neemt vanaf dat moment de begeleiding over, gericht op een goede integratie van deze nieuwe inwoners. Nieuw is dat het Formulierenteam zich ook gaat richten op nieuwkomers met als doel om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Nieuwkomers weten de weg naar het Formulierenteam te vinden, waardoor het gebruik van budgetadvies en schuldhulpverlening kan worden voorkomen. De Zomerschool voor kinderen uit de gemeente Epe en Heerde zal naar verwachting ook in 2020 gecontinueerd worden.

# Armoede & Schulden – Moedige Dialoog Epe

Diverse maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijven werken samen aan het bestrijden van armoede. Concreet zijn er vier werkgroepen opgezet. De werkgroep Jeugd heeft als streven om in 2020 lessen over omgaan met geld op 10 basisscholen te laten plaatsvinden en alle brugklassers van de RSG te bereiken. Er gaat gewerkt worden met vrijwilligers van het Formulierenteam en ervaringsdeskundigen.

Bij het Servicepunt kunnen werkgevers, werknemers en ondernemers terecht voor financiële of juridische vragen, waarvoor in de gemeente veelal oplossingen bestaan die niet altijd even bekend zijn. Het Servicepunt is een schakelpunt waarbij niet meer wordt doorverwezen, maar wordt opgelost en gekoppeld. In het Servicepunt werken, naast het Formulierenteam, het Juridisch Spreekuur, WetswinkelOver Rood en de Lokale Alliantie ‘Financieel Veilig Ouder worden’ nauw samen. De coördinatie ligt bij het Formulierenteam. De uitvoering ligt bij veel vrijwilligers, waaronder 24 verbonden aan het Formulierenteam en een tiental vrijwilligers van Over Rood. Door werkgevers en ondernemers gericht te benaderen zorgt het Servicepunt ervoor dat inwoners met problemen in een vroeg stadium gevonden en geholpen kunnen worden. We zoeken in 2020 naar middelen om hier een extra impuls te geven.

# Gezonde leefstijl voor iedereen

Met Buurtsport/Heel Epe Beweegt stimuleren onze buurtsportcoaches sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud en een gezonde leefstijl. Regelmatig (samen) bewegen draagt bij aan een vitaler leven en een betere gezondheid op fysiek, sociaal en psychisch vlak en hangt samen met minder gebruik van zorg en voorzieningen. De buurtsportcoaches zullen nog meer aandacht besteden aan het passend maken van aanbod, zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen op zijn/haar niveau. Onze buurtsportcoaches werken actief samen met gebiedsregisseurs om sport en bewegen in de wijken in te zetten. In samenwerking met EpeDoet! werkt Buurtsport aan ondersteuning op maat. Onze JOGG-regisseur denkt mee in uitdagende speelruimtes in de openbare ruimte.

We richten ons op de dooronwikkeling van Uniek Sporten als platform voor aangepast sporten (voor mensen met een beperking). Onze buurtsportcoach maakt de match tussen vraag en aanbod.
Vanuit de JOGG-aanpak is met partners het programma Go F(or) IT! ontwikkeld. Samen gaan we aan de slag met kinderen van 4-19 jaar met onder- of overgewicht om ervoor te zorgen dat zij weer lekkerder in hun vel zitten en zich fitter voelen.

# Kinderen én onze kinderopvang blijven groeien

In onze kinderopvang en peuterspeelzalen staat opvoeden en opgroeien centraal en bieden wij een veilige en vertrouwde omgeving met alle ruimte om te ontdekken, leren en ontwikkelen. Onze kinderopvang draagt bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Ook in 2020 zullen zowel de kinderopvang als de kinderen, die er gebruik van maken, groeien. Dat gebeurt in een rijke en uitdagende leeromgeving. Om deze reden worden de hal en de tuin van kindercentrum Kanjers opnieuw ingericht. Het buiten spelen stimuleren we hiermee nog meer.

Vanaf 1 augustus 2020 geldt een nieuwe landelijke regel voor uitbreiding van Voorschoolse Educatie (VE) voor peuters van 10 naar 16 wekelijkse uren. Er gaat meer afstemming en samenwerking plaatsvinden tussen de pedagogisch medewerker/coach en Vérian bij het vermoeden van een taal- of ontwikkelingsachterstand. We gaan meer en beter gebruik maken van elkaars expertise. De pedagogisch medewerker krijgt een signalerende, toeleidende rol naar een VE-plek.

Nieuw in 2020 is ook het huisbezoek bij peuters door de pedagogisch medewerker, om een goed beeld te krijgen van het kind (VE) en de thuissituatie. Hierdoor kan ons aanbod beter afgestemd worden op het kind en het gezin. Zoals het inzetten van de VoorleesExpress als het gaat om een taalarme omgeving. Een Steunouder indien er een steuntje in de rug nodig is. Of het Formulierenteam als er hulp nodig is bij het aanvragen van regelingen of voorzieningen. Bij de intake van doelgroepkinderen zal een collega van het CJG aanhaken.

# Benutten van talenten van jongeren

De jongerenwerker is het aanspreekpunt voor jongeren op het gebied van positieve ontwikkelingen en activiteiten. Motiveren, inspireren en activeren door persoonlijk contact en social media om in beweging te komen en talenten te benutten. Jongerenwerk is collectief waar kan en waar nodig zetten we 1 op 1 coaching in en/of verwijzen we waar een zwaardere hulpvraag ligt. Ook wordt er in 2020 meer verbinding gemaakt met de maatschappelijke stagiaires en jonge mantelzorgers. Er wordt zowel op straat als in diverse accommodaties gewerkt. Actieve inwoners zijn hierbij betrokken. In Epe willen we in 2020 een geschikte locatie gaan benutten.

# Was & strijk service

Was & Strijk als algemene voorziening wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zoeken naar geschikte deelnemers blijft de nodige inspanning vragen, met name vanwege de hoge uitstroom. Wat super positief is, want veel van deze deelnemers stromen door naar een reguliere, betaalde baan. Er wordt intensief samengewerkt met de werkgeversdiensten en Werk & Participatie. In 2020 gaan we ‘Wassen op locatie’ bij Viattence uitbreiden.

# Inzet van studenten

Jaarlijks leren en werken veel stagiairs bij Koppel-Swoe. De afgelopen jaren hebben we samen met Aventus geëxperimenteerd met hybride leren en een hackathon. Met financiële ondersteuning van de Provincie gaan we door op deze ingeslagen weg. Wekelijks leren studenten in de praktijk van Koppel-Swoe waarmee we twee vliegen in één klap slaan. We kunnen extra menskracht inzetten en we werken mee aan de aansluiting voor mbo-ers op de arbeidsmarkt.

Kortom, genoeg plannen met de allerbelangrijkste focus: ook in 2020 maakt Koppel-Swoe meedoen mogelijk! Ik wens je een heel goed 2020!

Hartelijke groet,

Marian Kemper
Directeur bestuurder Koppel-Swoe

Focus van Koppel-Swoe in 2020

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2020 Media Magneet