Privacy statement

Privacy statement Koppel-Swoe

Koppel-Swoe gevestigd aan de Stationsstraat 25 te Epe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08086965 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Koppel-Swoe zijn:

Website               http://www.koppelswoe.nl

E-mail                  info@koppelswoe.nl

Telefoon             0578 – 67 67 67

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koppel-Swoe verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Koppel-Swoe haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Koppel-Swoe verwerkt de gegevens van kinderen in principe niet online (bijvoorbeeld via een app, online game, webwinkel of via sociale media). Wanneer wij dit wel doen, dan zullen wij de ouders hiervoor toestemming vragen. Wij zullen controleren of die toestemming ook daadwerkelijk is gegeven.

Bovendien wordt in gevallen gegevens over de gezondheid van personen verwerkt. Je hebt voor deze verwerking van gezondheidsgegevens aan Koppel-Swoe toestemming verleend.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Koppel-Swoe verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daarvoor een doel is vastgesteld.

Bovendien vindt de verwerking alleen plaats als sprake is van één van de volgende grondslagen:

 • Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel was;
 • Om een ernstige bedreiging voor de gezondheid van de betrokkene te bestrijden;
 • Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de specifieke verwerking.

Bij het verwerken van informatie wordt dus altijd na gegaan of hiervoor een doel of grondslag bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koppel-Swoe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Koppel-Swoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koppel-Swoe verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Koppel-Swoe zal jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koppel-Swoe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Koppel-Swoe deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

Cookies en aanverwante technieken

Koppel-Swoe gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Koppel-Swoe gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (indien de verwerking is gebaseerd op toestemming) of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koppel-Swoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koppelswoe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Koppel-Swoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Koppel-Swoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via dit formulier.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de verklaring, neem dan contact met ons op via de bovengenoemde contactgegevens of via deze pagina.

 

01 juni 2019

 

© 2020 Media Magneet