Overzicht Thuis Wonen Nu en Later

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

Goed voorbereid op noodsituaties

Voorkomen is beter dan genezen. Neem maatregelen om het ontstaan van noodsituaties te voorkomen want dat kan immers iedereen overkomen. Een ongelukkige val in huis, extreme hitte of langdurige stroomuitval. Door vooraf na te denken over waar de risico’s liggen, kunt je meestal eenvoudig stappen zetten om deze risico’s te verkleinen. Deze voorbereiding kan in en rond het huis plaats vinden en kan gelden voor de situatie nu, maar ook voor later.

Hoe bereid jij je goed voor?
Tijdens de interactieve workshop ‘Goed voorbereid’ wordt geleerd hoe veel voorkomende risico’s in de directe leefomgeving voorkomen kunnen worden. Gedurende 1,5 uur geeft een vrijwilliger van het Rode Kruis en Thuis Wonen Nu en Later van Koppel-Swoe handige tips en uitleg. Zo zorgen we met en voor elkaar voor onze veiligheid.

Aanmelden:
Aanmelden kan telefonisch: t. 0578- 676767
of per mail: info@koppelswoe.nl

 

Datum/tijd:  dinsdag 17 maart van 14.00 tot 16.00
Locatie : Kulturhus EGW
Kosten: gratis

Thuis Wonen Nu en Later komt naar je toe! 

Ook in 2020 gaan we verder met onze dienst Thuis Wonen Nu en Later, want een thuis is belangrijk. Zeker wanneer men ouder wordt.

Het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ zorgt er voor dat inwoners van de gemeente Epe actief en goed geïnformeerd worden over zelfstandig en langer thuis wonen en het ondersteunende aanbod in de gemeente Epe. Thuis Wonen Nu en Later bestaat uit twee onderdelen: de woningcheck en het algemene, informatieve gesprek.

1. Woningcheck

Het doel van de woningcheck is om erachter te komen of het wooncomfort en de veiligheid in de woning nog voldoende zijn. De woningcheck voeren inwoners zelf digitaal uit of een speciaal opgeleide vrijwilliger voert de woningcheck uit. Vervolgens krijgt de inwoner een advies op maat over mogelijke aanpassingen. Dit advies wordt digitaal of per post toegestuurd.

2. Algemene, informatieve gesprek

Voor dit gesprek wordt een afspraak gemaakt met een vrijwillig adviseur. Deze vrijwilliger komt op huisbezoek en gebruikt een uitgebreide vragenlijst over allerlei onderwerpen. De vrijwilliger spreekt met de inwoner (en eventueel familielid) over bijvoorbeeld wonen, gezondheid, welzijn, mantelzorg, financiën, mobiliteit en vervoer. De vrijwilligers hebben informatiefolders bij zich over verschillende onderwerpen, maar soms blijkt er behoefte aan meer specifieke informatie en/of ondersteuning te zijn. Dan zorgt de vrijwilliger ervoor dat een medewerker van Koppel-Swoe contact opneemt.

Thuis Wonen Nu en Later komt naar je toe! 

In 2020 willen we naast individuele gesprekken ook voorlichtingen geven aan groepen op verschillende plekken in de gemeente. Denk aan ontmoetingsplekken, zoals Buurtkoffie, bij buurtverenigingen, ouderenbonden of steunpunten. Maar ook bij (bijeenkomsten van) organisaties die werkzaam zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn komen we graag meer vertellen. Ook worden er in samenwerking met het Rode Kruis bijeenkomsten ‘Goed Voorbereid’ georganiseerd waar we op een interactieve manier inwoners bewust maken van hoe je je kunt voorbereiden op noodsituaties. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan veiligheid in en om huis, stroomuitval of wateroverlast.

Wat voor jouw bijeenkomst?

Denk jij nu: dat is wat voor ons? Organiseer jij een bijeenkomst voor deze doelgroep en zoek je nog een interessant onderwerp? Weet jij een plek waar wij (gratis) voorlichting kunnen geven aan leden, bezoekers of medewerkers  over (onderdelen van) Thuis Wonen Nu en Later? Neem dan contact op met Niki Binnendijk (gebiedsregisseur en sociaal werker bij Koppel-Swoe) via: n.binnendijk@koppelswoe.nl of telefonisch: 06-40 38 74 86.

Thuis Wonen Nu en Later

Thuis Wonen Nu en Later in de gemeente Epe

Als je ouder wordt, is je eigen plek belangrijk en is thuis blijven wonen fijn en aantrekkelijk. Bij het project ‘Thuis Wonen Nu en Later’ worden ouderen in de gemeente Epe thuis bezocht door seniorenvoorlichters van Koppel-Swoe.

Een seniorenvoorlichter is een getrainde vrijwilliger die met de ouderen in gesprek gaat. Met als doel om te inventariseren wat nodig is. Nu én in de toekomst, zodat de oudere zo lang en prettig mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Iedereen in de gemeente Epe kan gebruikmaken van Thuis Wonen Nu en Later.

Samenwerken Thuis Wonen Nu en Later

In de gemeente Epe zijn verschillende organisaties actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Vanuit deze organisaties vinden huisbezoeken plaats, vaak met een eigen doel. Dan kun je denken aan een bezoek van Kruimelschaar of de Zonnebloem.

Bij het project Thuis Wonen Nu en Later is er aandacht voor de onderlinge afstemming hiervan. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen waaraan verschillende organisaties deelnemen. Het doel van de klankbordgroep is afstemming en uitwisseling van de huidige ontwikkelingen op de verschillende terreinen. Zo wordt er een jaarkalender samengesteld waarin de verschillende activiteiten en voorlichtingen gebundeld worden.

Het project Thuis Wonen Nu en Later is ook een intensieve samenwerking aangegaan met het Rode Kruis. Op het gebied van scholing, vrijwilligers en de uitvoering van de gesprekken wordt ook gezamenlijk ontwikkeld.

Thuis Wonen Nu

In 2018 krijgen alle ouderen die in dit jaar 75 jaar worden een brief waarin staat dat de seniorenvoorlichter contact op zal nemen voor een persoonlijke gesprek. Als de ouderen het prettig vinden, kunnen zij bij dit gesprek een bekende uitnodigen, zoals bijvoorbeeld een zoon, dochter of een goede vriend.

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Nu’ houdt in dat de seniorenvoorlichter van Koppel-Swoe in gesprek gaat met de ouderen. In het gesprek kunnen ouderen aangeven wat zij van hun persoonlijke situatie vinden. Is alles goed zoals het is? Verwacht de oudere dat dit voorlopig zo blijft? Zijn er nog eventuele wensen? Is er op korte termijn wellicht behoefte aan ondersteuning? Zo verkennen de seniorenvoorlichter en de ouderen samen wat er mogelijk is en wat niet.

Thema’s Thuis Wonen Nu

De thema’s die besproken kunnen worden zijn: wonen, gezondheid, mobiliteit en vervoer, welbevinden, financiën, mantelzorg en zelfredzaamheid. De seniorenvoorlichter beschikt over veel informatie. Hij of zij weet bijvoorbeeld welke zorgaanbieders er in de gemeente Epe zijn, heeft foldermateriaal van onder andere vervoersdiensten en fungeert als een wegwijzer in alle verschillende organisaties en voorzieningen.

Ook weet de seniorenvoorlichter wat er mogelijk is als het gaat om langer veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven. Wil men hier een uitgebreid gesprek over, dan kan er een vervolgafspraak gemaakt worden (Thuis Wonen Later).

Behalve gesprekken worden er ook voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze kwartaalbijeenkomsten worden in samenwerking met andere partners georganiseerd.

Thuis Wonen Later

Het onderdeel ‘Thuis Wonen Later’ is gericht op de toekomstbestendigheid van de woning. Een getrainde vrijwilliger voert een woningcheck uit. Hiervoor wordt een checklist doorgenomen en bekijkt de vrijwilliger of het wooncomfort en de veiligheid nog voldoet of dat deze aangepast moet worden. Vervolgstap? Een team van vrijwilligers kan eventuele kleine aanpassingen uitvoeren. Hierin wordt samengewerkt met de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen en met de Kruimelschaar.

Aan de hand van de uitkomsten van de woningcheck geeft de vrijwilliger informatie en advies waar men terecht kan bij verschillende aanbieders die eventueel grote(re) aanpassingen uit kunnen voeren. Tevens verstrekken zij informatie over hoe eventuele aanpassingen via de wmo aangevraagd kunnen worden.

In 2018 gaat Koppel-Swoe op zoek naar vrijwillige verhuiscoaches die een eventuele verhuizing kunnen ondersteunen. Dit is in ontwikkeling.

Doorverwijzing

Tijdens de gesprekken worden vele onderwerpen besproken. Meestal is informatie en advies over het betreffende onderwerp daarbij afdoende. Maar het kan ook zijn dat er meer aandacht gewenst is voor bepaalde onderwerpen. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer informatie, ondersteuning of begeleiding, dan kan contact op worden genomen met onder andere:

# Het formulierenteam. Een vrijwilliger van het formulierenteam helpt de inwoner met administratieve ondersteuning om de administratie op orde te brengen.

# De cliëntondersteuner ouderen. In een gesprek met de cliëntondersteuner ouderen kan de oudere bespreken waar hij of zij zich zorgen over maakt, wat aan zorg en ondersteuning nodig is en dient de ondersteuner als wegwijzer in het woon-, zorg- en welzijnsaanbod.

# De cliëntondersteuner mantelzorg. In een gesprek met de cliëntondersteuner mantelzorg wordt besproken of de mantelzorg naar wens verloopt of dat er behoefte is aan meer advies/ondersteuning/begeleiding.

# Het Wmo-loket. Voor de aanvraag voor indicaties zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassing et cetera.

# Triada. Voor informatie over sociale woninghuur of onderhoud.

Wij zijn op zoek naar seniorenvoorlichters

Voor het project Thuis Wonen Nu en Later zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met hart voor mensen, die na een uitgebreide training aan de slag willen gaan als seniorenvoorlichter. Mensen die door middel van het gesprek aan te gaan informatie en advies geven in het kader van zelfredzaamheid. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met de hieronder vermelde contactpersonen.

Meer informatie over het project Thuis Wonen Nu en Later? Bekijk deze pagina of neem contact op met Koppel-Swoe via telefoonnummer 0578-676767.

Vraag naar Bernadette Kodden b.kodden@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag) of Niki Binnendijk n.binnendijk@koppelswoe.nl (maandag, dinsdag en donderdag)

Deelnemers gezocht voor onderzoek vitaal thuis wonen

Ouderen wonen het liefst zo lang mogelijk thuis, in de eigen, vertrouwde omgeving. Dagelijkse activiteiten als traplopen, opstaan uit een stoel, schoonmaak werkzaamheden en een stukje wandelen, horen daar allemaal bij.

Goed functionerende spieren en spierkracht zijn bij deze activiteiten van groot belang. Bij het ouder worden, neemt de hoeveelheid spieren af. Daardoor kan het uitvoeren van deze activiteiten moeilijker worden. Dit beperkt de zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid. Het is dus belangrijk om verdere achteruitgang in lichamelijk functioneren te voorkomen.

Deelnemers gezocht voor onderzoek vitaal thuis wonen

Daarom starten Wageningen University & Research (WUR) en ouderenzorgorganisatie Viattence in april in gemeente Epe met het onderzoeksproject ‘ProMuscle in de Praktijk’. In dit project wordt onderzocht of eiwitrijke voeding en krachttraining positieve effecten heeft op het lichamelijk functioneren van thuiswonende ouderen in en rond Epe. “Viattence wil het graag, door middel van haar zorg en ondersteuning, mogelijk maken dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Goed kunnen bewegen en daar de kracht voor hebben en houden kan daar enorm bij helpen,” aldus Jan Heining, adviseur Zorg & Innovatie bij Viattence.

Effect van krachtoefeningen in combinatie met extra eiwit

Eerder wetenschappelijk onderzoek van WUR naar het effect van krachtoefeningen in combinatie met extra eiwit in de voeding, heeft veelbelovende resultaten laten zien. “Deelnemers die aan het begin van de studie nog erg veel moeite hadden om uit de stoel op te staan, deden dat aan het eind van het onderzoek stukken beter,” aldus promovendus Ellen van Dongen van Wageningen University & Research. De resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek zijn nu vertaald naar een praktijkprogramma, dat met ‘ProMuscle in de Praktijk’ wordt getoetst. WUR doet dit in samenwerking met bedrijven, lokale overheden en zorgorganisaties in vijf Gelderse gemeenten, waaronder Epe. In Epe wordt dit project ondersteund door SWO/E Welzijn & Ondersteuning Epe en het team van Heel Epe Beweegt van Koppel.

Bewegen onder begeleiding en persoonlijk voedingsadvies

Vanaf april kunnen 40 senioren van 65 jaar en ouder in en rondom Epe hieraan meedoen. De helft van de 40 deelnemers (de interventiegroep) ontvangt gedurende 12 weken, twee keer per week krachttraining onder leiding van een fysiotherapeut, in de oefenzaal van Viattence locatie De Klaarbeek. Deze groep ontvangt ook persoonlijk voedingsadvies van een diëtiste om het aandeel eiwit in de voeding te verhogen. Na 12 weken wordt het beweegprogramma met lokale partijen voortgezet. In samenwerking met de GGD worden er activiteiten georganiseerd, waarmee senioren zelf maaltijden leren bereiden die voldoende eiwitten bevatten.

Controlegroep

De andere helft van de deelnemers (de controlegroep) dient als controlegroep om te kunnen toetsen of het programma ‘ProMuscle in de Praktijk’ beter is dan de huidige zorg en begeleiding. Zij ontvangen in eerste instantie nog geen begeleiding, maar kunnen na 12 weken deelnemen aan de georganiseerde activiteiten en het beweegprogramma bij de lokale verenigingen. “Door het programma voort te zetten bij een vereniging of sportclub in de wijk hopen we dat de deelnemers na afloop van het project door blijven gaan met bewegen en het eten van voldoende eiwitrijke voeding”,  aldus promovendus Nick Wezenbeek van Wageningen University & Research.

Heeft u interesse om deel te nemen?

Voor het onderzoek in Epe zijn we op zoek naar 40 senioren van 65 jaar en ouder die al (enige) moeite ervaren met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, die willen deelnemen. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over de voorwaarden en wat deelname precies inhoudt? Bezoek dan één van de volgende informatiebijeenkomsten

  • Woensdag 25 januari, om 10.00 uur, Rozenhof in Epe
  • Maandag 30 januari, om 10.00 uur, Bloemfontein in Vaassen
  • Woensdag 1 februari om 10.00 uur, Kulturhus in Epe
  • Dinsdag 7 februari om 18:30 uur, Het Praathuis – De Klaarbeek, Epe

Aanmelden en vragen

De onderzoekers zijn aanwezig en zullen al uw vragen beantwoorden. Wij vragen u zich van te voren even aan te melden, dan houden wij rekening met uw komst. U kunt dat doen door te bellen (06 – 14 61 54 76) of een e-mail te sturen (promuscle@wur.nl).

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens een van de bijeenkomsten, maar bent u wel geïnteresseerd? Neemt u dan gerust contact op met de onderzoekers van ‘ProMuscle in de Praktijk’. U kunt hen bereiken op tel: 06 – 14 61 54 76 of per e-mail: promuscle@wur.nl.


(c) Can Stock Photo / lisafx

© 2023 Media Magneet