Privacy statement

Privacyverklaring Koppel-Swoe

Koppel-Swoe gevestigd aan de Stationsstraat 25 te Epe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08086965, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze Privacyverklaring uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

Contactgegevens

De contactgegevens van Koppel-Swoe zijn:

Websites        www.koppelswoe.nl, www.kinderopvangepe.nl, www.epedoet.nl en www.heelepebeweegt.nl

E-mail           info@koppelswoe.nl

Telefoon        0578 – 676767

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koppel-Swoe verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Koppel-Swoe haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De werkzaamheden van Koppel-Swoe zijn zeer divers. Dit betekent dat ook veel verschillende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. De onderstaande lijst met persoonsgegevens kunnen door Koppel-Swoe worden verwerkt. Afhankelijk van je relatie of hulpvraag met of aan Koppel-Swoe zijn bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor een goede dienstverlening of uitvoering van de overeenkomst. Voor de volledigheid vermelden wij hieronder alle mogelijke persoonsgegevens die Koppel-Swoe bij uitvoering van haar diensten zou kunnen verwerken.

De gegevens worden door Koppel-Swoe enkel verwerkt wanneer daarvoor een wettelijke grondslag bestaat en indien dit noodzakelijk is.

De navolgende lijst kan in de loop van de tijd aangepast of uitgebreid worden. Op www.koppelswoe.nl, www.kinderopvangepe.nl, www.epedoet.nl en www.heelepebeweegt.nl kun je altijd de actuele privacyverklaring van Koppel-Swoe vinden.

De persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken zijn:

 • BSN
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Burgerlijke staat
 • Etnische afkomst (beeldmateriaal)
 • Werkprestatie
 • Opleiding en diploma’s
 • Beroep
 • Verzuim/verlof
 • Arbeidsconflict
 • Salaris- en bankgegevens
 • Reden van aanmelding
 • Huur- en/of koopwoning
 • Contactpersoon
 • (Hulp)vraag
 • Dossieropbouw
 • Namen, aantal en geboortedata kinderen (broers, zussen)
 • Gezinssamenstelling
 • Reden van aanmelding
 • Informatie betreffende verleden
 • Nationaliteit en geboorteland
 • Bijzonderheden thuissituatie
 • Gezondheidsinformatie en medische gegevens
 • Moedertaal en taal die thuis gesproken wordt
 • Taalniveau en uitslag taaltoets
 • Hobby’s
 • Eerder vrijwilligerswerk
 • Verklaring omtrent gedrag
 • ID-bewijs
 • Mentor
 • Verklaring omtrent gedrag
 • Redenen om vrijwilligerswerk te doen
 • Eerder vrijwilligerswerk
 • Voorkeur en ervaring vrijwilligerswerk en doelgroep
 • Kwaliteiten en verbeterpunten persoon
 • Beschikbaarheid voor (vrijwilligers)werk
 • Inkomens- en verzekeringsgegevens
 • Inburgeringsgegevens
 • School/ contactpersoon
 • Leerniveau en ambities
 • Werkervaring en cv
 • Deelname aan projecten Koppel-Swoe

Wettelijke grondslag

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens, omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld op grond van de Wet kinderopvang) of omdat de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren. In andere gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. In dit laatste geval maken wij een afweging tussen het belang van Koppel-Swoe bij de verwerking van de persoonsgegevens en het privacybelang van de persoon van wie de gegevens worden verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen in bepaalde gevallen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Koppel-Swoe verwerkt de gegevens van kinderen in principe niet via een app, online game, webwinkel of via sociale media. Wanneer wij dit wel doen, dan zullen wij de ouders hiervoor toestemming vragen. Wij zullen controleren of die toestemming ook daadwerkelijk is gegeven.

Bovendien verwerkt Koppel-Swoe in bepaalde gevallen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot gezondheid, gegevens partner of etnische afkomst). Koppel-Swoe vraagt altijd toestemming voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens. Wanneer wij deze gegevens verwerken, dan heb je aldus aan Koppel-Swoe toestemming verleend hiervoor.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Koppel-Swoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende grondslagen:

PersoonsgegevensDoeleindeGrondslag
NAW-gegevensRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst, gerechtvaardigd belang
Telefoonnummers en e-mailadressenUitvoering van de overeenkomst/dienstverlening

Voor het verzenden van de nieuwsbrief

Overeenkomst, gerechtvaardigd belang
BSNUitvoering kinderopvangtoeslag, uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst (kinderopvang, arbeidsrelatie)Wet
GeslachtRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomstOvereenkomst
Geboortedatum & -plaatsRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomstOvereenkomst
Bankrekeningnummer en tenaamstelling rekeningFinanciële afhandeling (kinderopvang)overeenkomstOvereenkomst
Burgerlijke staatRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomstOvereenkomst
Etnische afkomst (camerabeelden)MarketingdoeleindenToestemming
Werkprestatie, opleiding en diploma’sOpstellen en uitvoeren (arbeids)overeenkomstOvereenkomst
Verzuim/verlofUitvoeren (arbeids) overeenkomstOvereenkomst
ArbeidsconflictUitvoeren (arbeids)overeenkomstOvereenkomst
SalarisgegevensUitvoering arbeidsovereenkomstOvereenkomst
Reden van aanmeldingUitvoering overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst
Huur-/koopwoningRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomstOvereenkomst
Resultaat van bemiddelingUitvoeren, opvolging overeenkomstOvereenkomst
ContactpersoonRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomstOvereenkomst
(hulp)vraag en via wie de vraag binnenkomtRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening (steunpunt mantelzorg)Overeenkomst
DossieropbouwUitvoering, opvolging geven aan overeenkomstOvereenkomst, gerechtvaardigd belang
Namen, aantal en geboortedata kinderen (broers, zussen) en voorkeur boekenOpstellen en uitvoeren overeenkomst (koppeling aan vrijwilliger) (voorlezen)Overeenkomst
GezinssamenstellingRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening (voorlezen)Overeenkomst
Reden van aanmeldingRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/ dienstverleningOvereenkomst
Informatie betr. verledenRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening (steunouder)Overeenkomst
Gezondheidsinformatie en medische gegevensRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst (o.a. kinderopvang)Toestemming
Moedertaal en taal die thuis gesproken wordt, taalniveau en uitslag taaltoetsRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening (voorlezen)Overeenkomst
Hobby’sRegistratie, opstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening (voorlezen)Overeenkomst
BeroepOpstellen en uitvoeren (arbeids) overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst
Nationaliteit en geboortelandOpstellen en uitvoeren (arbeids) overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst
Bijzonderheden thuissituatieOpstellen en uitvoeren (arbeids) overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst
Eerder vrijwilligerswerkUitvoering overeenkomst (bijvoorbeeld: koppeling aan hulpvrager)Overeenkomst
MentorUitvoering overeenkomst/dienstverleningOvereenkomst
Verklaring omtrent gedragBetrouwbaarheid met betrekking tot dienstverlening controlerenGerechtvaardigd belang, overeenkomst
Redenen vrijwilligerswerk en eerder vrijwilligerswerkopstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening en koppelen vrijwilliger aan klantOvereenkomst
Voorkeur en ervaring vrijwilligerswerk en doelgroepopstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening en koppelen vrijwilliger aan klantOvereenkomst

 

Kwaliteiten en verbeterpunten persoonopstellen en uitvoeren overeenkomst/dienstverlening en koppelen vrijwilliger aan klantOvereenkomst
BeschikbaarheidKoppelen vrijwilliger aan klantOvereenkomst
Inkomens- en verzekeringsgegevensVoor dienstverlening/ hulp aan nieuwkomers (hulp bij regelen inkomen/verzekering)Overeenkomst
InburgeringsgegevensInventarisatie hulpvraag en dienstverlening nieuwkomerOvereenkomst
School/contactpersoonDienstverlening nieuwkomer (hulp bij schoolzaken)Overeenkomst
Leerniveau en ambities, werkervaring en CVDienstverlening nieuwkomer (hulp bij school/werk)Overeenkomst
Deelname aan projecten Koppel-SwoeDienstverlening nieuwkomer (koppelen aan andere diensten)Overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming

Koppel-Swoe neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Koppel-Swoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De meeste persoonsgegevens bewaren wij vervolgens nog maximaal twee jaar. De gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden overeenkomstig deze wettelijke bewaartermijn bewaard (veelal vijf of zeven jaar). Beeldmateriaal bewaren wij maximaal vijf jaar na opname ervan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koppel-Swoe verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Koppel-Swoe zal je persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat, jij of je wettelijk vertegenwoordiger hiervoor toestemming hebt/heeft verleend of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Koppel-Swoe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Koppel-Swoe deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software en partijen die betalingen verwerken. In sommige gevallen worden gegevens bovendien gedeeld met ouders, de school en/ of medische dienstverleners.

Bovendien kunnen in bepaalde gevallen persoonsgegevens (beeldmateriaal) openbaar worden gedeeld op Sociale Media. Hiervoor heb je dan aan Koppel-Swoe toestemming verleend.

Cookies en aanverwante technieken

Koppel-Swoe gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Koppel-Swoe gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het gebruik van deze cookies heeft Koppel-Swoe geen toestemming van je nodig.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (indien de verwerking is gebaseerd op toestemming) of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koppel-Swoe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@koppelswoe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. Indien wij niet binnen vier weken inhoudelijk op jouw verzoek reageren, dan laten we je in ieder geval tijdig weten binnen welke termijn wij verwachten inhoudelijk op het verzoek te reageren.

Koppel-Swoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Koppel-Swoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de eerder genoemde contactgegevens. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de verklaring, neem dan eveneens contact met ons op via de eerder genoemde contactgegevens.

 

31/01/2020

© 2024 Media Magneet