Overzicht Welzijn op recept

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

Vacature: Welzijnscoach – Welzijn op Recept

Koppel-Swoe, de organisatie voor welzijnswerk en kinderopvang in de gemeente Epe, is op zoek naar een toegankelijke en initiatiefrijke welzijnscoach voor Welzijn op Recept. Het betreft een functie voor 20 uur per week in de dorpen Epe en Oene.

Wij stimuleren het welzijn en de groei van jong tot oud. Dit doen wij vanuit de visie dat iedereen er toe doet, kan meedoen en bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag te veel.

Welzijnscoach Welzijn op Recept (20 uur p/w)

Welzijn op recept (WOR) is een methode om mensen met psychosociale klachten bijvoorbeeld vanuit de huisartspraktijk, het maatschappelijk werk, zorgorganisaties of collega’s sociaal werk te verwijzen naar welzijnsactiviteiten. Deze korte, individuele begeleiding geeft net dat duwtje in de rug, zodat mensen weer energie terugkrijgen en hun welbevinden wordt verhoogd.

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. Die kunnen het gevolg zijn van ingrijpende gebeurtenissen, relatieproblemen      of een zieke partner. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en/of angstklachten. Een groot deel van deze groep hoeft hiervoor geen medicijnen of een verwijzing naar psychologische zorg. Zij zijn gebaat bij een activiteit of sociale betrokkenheid. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen en methodieken.

Naast het uitvoeren van WOR is individuele cliëntondersteuning een onderdeel van de functie (3 uur per week). Het gaat om kortdurende ondersteuning gericht op de toeleiding naar zorg en/of ondersteuning.

Taken & verantwoordelijkheden:

 • Gesprekken voeren met deelnemers over leefsituatie, wensen, mogelijkheden en kansen en het geven van informatie en advies over activiteiten en diensten;
 • Begeleiden van deelnemers in het vinden van een zinvolle daginvulling of het uitbreiden van het sociale netwerk;
 • Samenwerken in het netwerk van eerstelijnszorg, collega’s in het welzijnsveld en vrijwilligers;
 • Signaleren van vragen en hiaten in het aanbod van activiteiten en diensten;
 • Waar mogelijk inzetten en begeleiden van vrijwilligers ter ondersteuning;
 • Registreren van gegevens van het gesprek, de eventuele signalen, evaluatie en terugkoppeling;
 • Samen met een collega verantwoordelijk voor WOR binnen de organisatie.
 • Cliëntondersteuning: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, ondersteunen bij het toegangsproces tot zorg en ondersteuning (bijvoorbeeld bij het Wmo keukentafelgesprek of toeleiding naar de Wlz) en ondersteunen bij klachten.

Wij zoeken:

Een enthousiaste, proactieve, flexibele en vriendelijke collega die voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • Mensgericht: je maakt makkelijk contact en hebt inlevingsvermogen;
 • Je bent sociaal vaardig, communicatief sterk, kan goed luisteren, geduldig en hebt coachende vaardigheden;
 • Je kan goed (integraal) samenwerken met collega’s, eerstelijnszorg en vrijwilligers;
 • Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en planmatig;
 • Je bouwt snel een netwerk op en onderhoudt contacten;
 • Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie;
 • HBO werk- en denkniveau.

Wij bieden:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een organisatie die volop in beweging is. Het betreft een functie voor 20 uur per week. Wil je op (korte) termijn nog meer uren werken? De kans is groot dat dit mogelijk is. We groeien nog steeds als organisatie en ontwikkelen continu nieuwe diensten of breiden die uit;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • Werktijden in overleg;
 • Salariëring conform CAO Sociaal Werk.

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om je motivatiebrief inclusief C.V. vóór 21 februari 2023 naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature welzijnscoach Welzijn op Recept. De gesprekken vinden plaats op 28 februari 2023 vanaf 14.00 uur.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Karien van den Berg, welzijnscoach voor Vaassen en Emst. Telefonisch bereikbaar op 0578-67 67 67  / 06-36 13 21 40 of via e-mail k.vandenberg@koppelswoe.nl.

Welzijn op Recept-maatjes kunnen inmiddels niet meer zonder elkaar

Huisartsen zien best vaak mensen die door omstandigheden somber of andere klachten hebben, eenzaam zijn of weinig om handen hebben. Koppel-Swoe is daarom het initiatief Welzijn op Recept begonnen. Welzijnscoach Driesje Draaijer vertelt daarover. “We gaan met mensen in gesprek en komen er zo al snel achter wat iemand nodig zou hebben. Zo kwam ik ook bij dit stel terecht. Zij had gezondheidsklachten en hij had behoefte aan een praatje. Ik dacht dat de één de andere best kon helpen en heb hen aan elkaar gekoppeld.”

Zij kwakkelde vorig jaar met haar gezondheid, hij was erg eenzaam. Driesje Draaijer: “Ik heb haar dus gevraagd of ze het wellicht leuk vond om eens koffie te drinken met een alleenstaande man die het af en toe best wel eens moeilijk had. Ik heb hem op datzelfde moment gevraagd of hij niet eens samen wilde wandelen met een vrouw die achter de rollator liep vanwege haar broze gezondheid. In dit geval sloegen we twee vliegen in één klap.” Of eigenlijk drie. Want de liefde kwam ook al snel om de hoek kijken…

Die eerste afspraak, is inmiddels negen maanden geleden. Al snel bleek dat het stel veel gedeelde interesses had en oorspronkelijk ook nog in hetzelfde dorp opgroeide. Het hek was van de dam. Sindsdien is dit stel veel meer dan maatjes alleen. Ze wandelen met elkaar, ze praten met elkaar, ze knuffelen met elkaar. “We weten niet wat ons overkomt. Dit is ‘houden van’. We hadden nooit gedacht nog eens iemand te ontmoeten die dit gevoel bij ons losmaakte.”

Ze hoeven niet met naam en toenaam op deze site genoemd te worden. En in de spotlights of in de belangstelling staan: daar zijn ze ook wars van. “Het gaat niet om ons. Het gaat om onze liefde en ons geluk. Heel eerlijk? Die was er echt niet geweest als we Driesje van Welzijn op Recept niet hadden ontmoet.”

‘Ik wil alleen maar bij haar zijn’

Zij was al vele jaren alleenstaand. Zijn vrouw overleed in 2008. Samen reageren ze: “Dan verwacht je niet meer dat dit ooit nog eens kan gebeuren?” De tortelduiven op leeftijd (allebei 74) zijn inmiddels vrijwel onafscheidelijk. Zij: “We zien elkaar elke dag. Hij is een hele lieve man. Hij geeft me veel aandacht. We weten wat we aan elkaar hebben.” Terwijl zij dat over hem zegt, staan bij hem de tranen in de ogen. “Ik ben zo blij, zo blij. Ik wil alleen maar bij haar zijn.”

Ondanks alles, doet het stel ’t ook rustig aan. Ze hebben allebei nog hun eigen woning, hun eigen besognes. Maar die periodes zonder elkaar, worden steeds korter. Het gemis wordt alsmaar groter wanneer ‘die ander er niet is’.  En als ze dan wel bij elkaar zijn, voelen ze meer. Dan groeien er vlinders in buiken, dan bloeit de liefde weer op. Dan is eenzaamheid als sneeuw voor de zon verdwenen. “Dat is een zalig gevoel.”

 

‘De weken vliegen voorbij’

Toch laten ze elkaar ook vrij. De verdraagzaamheid is hoog. “We weten dat we allebei al wat ouder zijn. Dan kun je de ander niet meer veranderen. Dat hoeft ook niet. We hebben veel begrip voor elkaar. We zoeken samen naar oplossingen in plaats van dat we elkaar iets opleggen. Heel eerlijk? We genieten. De weken vliegen voorbij.”

Driesje Draaijer zit er bij en kijkt er naar. Ze straalt zichtbaar. “Dat hen dit is overkomen. Geweldig toch? Welzijn op Recept heeft daar toch een klein beetje aan meegeholpen. Dit is met recht een prachtig verhaal voor deze donkere dagen rondom kerst.”

Meer weten?
Vanaf 2022 gaat Koppel-Swoe ook in de dorpen Vaassen en Emst met Welzijn op Recept starten. Meer weten? Neem contact op met Driesje Draaijer via d.draaijer@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

 

Welzijn op recept: Doen geeft energie

Door allerlei omstandigheden of een ingrijpende gebeurtenis kunnen klachten ontstaan. Stress, somberheid, angst of andere klachten kunnen het dagelijks leven moeilijk maken. Stel, je wilt er iets aan doen, maar je weet niet goed hoe. In de gemeente Epe kan de huisarts je dan verwijzen naar een welzijnscoach. Deze hulpverlening is er voor alle inwoners en is geheel gratis.

De welzijnscoach in Epe, Driesje Draaijer, werkt volgens de succesvolle methode Welzijn op recept. Zij helpt mensen om iets op te pakken wat zij leuk vinden of waar zij goed in zijn, omdat in eerdere projecten is aangetoond dat je je daar ook echt beter van kunt gaan voelen. Iets doen geeft energie. Ook zou het kunnen dat mensen via het contact met Driesje nieuwe mensen ontmoeten, of juist voor anderen mensen iets gaan betekenen. Hierbij kan gedacht worden aan al langer bestaande succesvolle vrijwilligersprojecten bijvoorbeeld het maatjesproject van koppel-swoe. Deze en nog andere projecten worden al jarenlang met succes georganiseerd door deze welzijnsorganisatie.

Welzijn op recept wordt in een groeiend aantal Nederlandse gemeenten met succes uitgevoerd. Het is een vorm van niet medische behandeling, voor mensen die beperkingen hebben overgehouden aan een bepaalde gebeurtenis, of tegenslag in hun leven. Je kan het zien als extra steun in de rug als je tegen situaties aanloopt waarvan je denkt, hoe moet ik daar nu mee omgaan? Wie kan ik hiervoor inschakelen? Als de huisarts geen oplossing heeft, hoeft dat niet te betekenen dat iemand geen positieve draai meer aan zijn of haar leven kan geven. Het mooie is dat zo’n niet medische behandeling wel een positief effect kan hebben op je algehele gezondheid. Het geeft mensen weer een doel in het leven.

De methode Welzijn op recept is ook bekend bij alle huisartsen, maatschappelijk werkers en thuiszorgorganisaties in de gemeente Epe. Via deze hulpverleners kunnen mensen verwezen worden naar welzijnscoach Driesje Draaijer. Maar uiteraard mogen mensen ook zelf contact opnemen met haar, om te kijken wat zij voor hen kan betekenen.

In de gemeente Epe is welzijnscoach Driesje Draaijer met veel collega’s aan het werk om Welzijn op recept tot een succes te maken. Hierbij startte zij begin 2019 een intensieve samenwerking met Verian maatschappelijk werk en de huisartsenpraktijken in Epe en Oene.

Contactgegevens:

https://koppelswoe.nl/diensten/welzijn-op-recept/
Mw. Driesje Draaijer, welzijnscoach, d.draaijer@koppelswoe.nl
Koppel-Swoe Tel. 0578-676767

 

Welzijn op recept in gemeente Epe in het leven geroepen

Soms heb je als huisarts wel eens een consult waarbij er maar moeilijk een diagnose te stellen is. Iemand ervaart stress of lichamelijke klachten door bijvoorbeeld partnerverlies. “Dan helpt medicatie niet direct, dan schrijf je liever een ander recept voor.” Een recept dat gericht is op beweging en sociale interactie bijvoorbeeld. Om dat te bereiken moeten hulpverleners in de eerstelijnszorg nog meer samen gaan werken. Onlangs is het initiatief Welzijn op recept in de gemeente Epe gestart, waarbij diverse partijen de handen ineen slaan. Een gesprek met Driesje Draaijer, welzijnscoach van Koppel-Swoe, huisarts Freek Stijntjes en Tessa Hoogesteger, maatschappelijk werker bij Vérian.

Want die drie partijen zijn dit project gestart, vertelt Driesje Draaijer. “Onze directeur Marian Kemper (Koppel-Swoe) kwam een aantal jaar geleden in aanraking met eenzelfde idee in Nieuwegein.

Financiering Welzijn op recept in gemeente Epe

Er werd een projectplan gericht op de gemeente Epe geschreven. Vervolgens is de  financiering gezocht. Deze werd onder andere gevonden bij de gemeente Epe, maar ook bij het Oranjefonds en de Stichting Samen voor Ouderen in Epe. Wij hebben een projectplan ingediend bij de gemeente Epe, kregen er subsidie voor en zijn in april gestart. “Meteen is er contact gezocht met Vérian en met de huisartsengroep Epe-Oene. Want om goede resultaten te boeken is een nog intensievere samenwerking tussen de instanties van de eerstelijnszorg nodig.”

‘Duwtje’

‘Welzijn op recept’ was geboren. Het verschilt nadrukkelijk met maatschappelijk werk, vullen Tessa Hoogesteger en Freek Stijntjes aan. “Deze klachten van inwoners van de gemeente Epe worden op deze manier eerder gesignaleerd en dus proactief opgepakt. We hebben allemaal hetzelfde doel: we proberen eerder te signaleren en de mensen samen naar een hoger niveau te krijgen.” Op het moment dat een dergelijke klacht bij huisartsen, Vérian of andere partijen gesignaleerd wordt, dan pakt Driesje Draaijer het vervolgtraject op.

“Ik reageer binnen twee weken en probeer een gesprek in te plannen met die persoon. Vervolgens inventariseren we samen (eventueel met andere partijen zoals schuldhulpverlening of bijvoorbeeld MEE Veluwe) hoe iemand met dergelijke psychosociale klachten weer geactiveerd kan worden. We geven een duwtje in de rug, waardoor mentale gezondheid, veerkracht en zelfredzaamheid vergroot. Inmiddels zijn de eerste personen al geholpen.” Bewegen, vrijwilligerswerk doen, met anderen koken, lekker samen kletsen of ergens een hapje eten, het zijn activiteiten die je daarvoor in het leven zou kunnen roepen. “Dat is iedere keer weer anders: we proberen er zorgvuldig achter te komen wat er precies nodig is.”

Vrijwilligers gezocht

Een nadrukkelijk extra aspect aan ‘Welzijn op recept’? Driesje Draaijer: “We zouden het prachtig vinden wanneer er ook vrijwilligers aanhaken die mee willen helpen met dit project.  Je kunt dan ondersteuning bieden en ingezet worden in het begeleiden van mensen naar een activiteit die bij diegene past.  Lijkt je dit wat? Stuur dan een mail naar d.draaijer@koppelswoe.nl of bekijk de extra informatie op onze website.”

bron tekst en fotografie: Veluws Nieuws – Dennis Dekker 

Welzijn op Recept

EpeDoet!

© 2023 Media Magneet