[INGEVULD] Vacature: Lid Raad van Toezicht Stichting Koppel-Swoe

[INGEVULD] Vacature: Lid Raad van Toezicht Stichting Koppel-Swoe

[INGEVULD] Vanwege statutaire aftreding van twee leden van de Raad van Toezicht van Stichting Koppel-Swoe zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Bij voorkeur:

 • Eén lid met juridische kennis van aspecten die relevant zijn voor Koppel-Swoe;
 • Eén lid met bedrijfseconomische kennis en ervaring in zakelijk ondernemen.

Organisatie & Context

Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk!

Opvoeden, opgroeien, welzijn én verbinden. Met deze woorden stellen we ons iedere dag ten doel een bijdrage te leveren aan de talentontwikkeling en welzijn van inwoners van 0-100+ jaar. We staan dichtbij de mensen en zijn actief in alle buurten en wijken van de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene.

We zetten in op de kwaliteit van leven en daarbij ook een stapje vooruit komen. We zijn er voor iedereen: voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, voor mensen die iets voor anderen of hun eigen buurt willen doen en voor ouders die kinderopvang nodig hebben. Wij geloven in een sociale samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Koppel-Swoe heeft hierin een verbindende rol.

De kracht van samenvoegen

Koppel-Swoe is ontstaan uit de fusie van de organisaties Koppel en SWO/E per 1 januari 2018. Beide organisaties waren al meer dan 40 jaar actief in de gemeente Epe. Het samenvoegen was een laatste, logische stap met de steeds intensievere samenwerking tussen beide organisaties, zowel intern als met externe partners.

De kracht van de samenvoeging is de brede benadering voor alle leeftijden, het koppelen van jong en oud en de verbindingen tussen verschillende diensten.

Koppel-Swoe verbindt

Koppel-Swoe biedt, samen met vele vrijwilligers en samenwerkingspartners, diensten aan op het gebied van kinderopvang en welzijnswerk. Wij stimuleren de eigen kracht, eigen regie en talenten van mensen. Wij streven ernaar dat iedere inwoner van de gemeente Epe, van jong tot oud, op zijn eigen manier, deel kan nemen aan onze samenleving. Soms met hulp van anderen, dichtbij en zoveel mogelijk op eigen kracht.

De functie

De Raad van Toezicht ziet toe op besluiten die de directeur bestuurder neemt over:

 1. De implementatie van de missie, visie, (meerjaren)strategie en meerjarenraming;
 2. Het jaarplan en de jaarlijkse exploitatiebegroting (financieel, maatschappelijk en operationeel);
 3. Het jaarverslag en de jaarrekening;
 4. Het beleid van de organisatie over de relatie met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers.

De Raad van Toezicht bespreekt met de directeur bestuurder minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming. De Raad van Toezicht ziet tevens toe op een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en op de goede werking daarvan.

In het Reglement Raad van Toezicht zijn verder de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • Het bestuur met raad ter zijde staan door te klankborden, te sparren en suggesties te doen;
 • Het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de bestuurder voor Koppel-Swoe inzetten;
 • Zorgen voor een adequate personele invulling van het bestuur van Koppel-Swoe;
 • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de raad van toezicht zelf;
 • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van de Raad van Toezicht.

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Van het lid wordt aantoonbare kennis verwacht van de branche welzijn en kinderopvang, een pro-actief kritische houding verwacht en het beschikken over een relevant netwerk. Verder geldt voor de raad van toezicht: ontwikkelen van een werkwijze die aansluit bij de governance-eisen voor interne toezichthouders conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen, na evaluatie, eenmalig worden herbenoemd voor een periode van nog eens vier jaar.

Specifiek Profiel 1: Lid met juridische kennis van aspecten die relevant zijn voor Koppel-Swoe

Juridisch:

 • Beleidsmatige vraagstukken in overleg met de gemeente
 • Arbeidsrechtelijke vraagstukken binnen de Stichting
 • Bestuurlijke keuzes voor de Stichting

Wenselijk is een juridische achtergrond vanuit opleiding en/of werk op HBO/WO-niveau.

Specifiek Profiel 2: Lid met Bedrijfseconomische kennis en ervaring in zakelijk ondernemen

Bedrijfseconomisch:

 • Op strategisch niveau: betekenis van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van de organisatie.
 • Eisen van ‘good governance’ op financieel gebied: ‘in control’, omgaan met accountant et cetera.
 • Vanuit deze deskundigheid in staat om scherp toezicht te houden, onraad tijdig te zien en de bestuurder te adviseren.

Zakelijk ondernemen:

 • Ervaring met meer zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen commerciële onderneming te zijn).
 • Wenselijk zijn: marktdenken, klantgericht denken, zakelijke bedrijfsvoering, ondernemerschap.

Actuele ontwikkelingen

De eisen aan raden van toezicht nemen toe. De afhankelijkheid van de informatie die het bestuur verschaft neemt af. Dit uit zich onder meer in:

 • Actiever acteren richting het bestuur, zonder de rol van toezichthouder te verlaten.
 • Meer aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij maatschappelijke ondernemingen zoals Koppel-Swoe.
 • Meer zichtbaar zijn: richting medewerkers, vrijwilligers en externe partijen.

Agenda bestuur en raad van toezicht Koppel-Swoe komende jaren

Realisatie van de gewenste situatie zoals omschreven in het strategisch plan, waaronder het volgende:

 • Verder vormgeven van het maatschappelijk ondernemerschap.
 • Positiebepaling op de veranderende markt voor welzijn en kinderopvang waarop nieuwe spelers toetreden. Met hen samenwerken of concurreren.
 • Omgaan met wijzigingen in de financiering: meer sturen op resultaten en prijs-kwaliteit-verhouding
 • Competentieontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers.
 • Versterken van klantenbinding door onder meer het ontwikkelen van nieuwe diensten en innovatie
 • Ontwikkelen van een marktcultuur.

Onbezoldigde functie

Lid zijn van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. Wel is budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, inwinnen van adviezen en overige relevante zaken.

Meer informatie

De Raad van Toezicht kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor vragen kun je contact opnemen met Michel Adrichem, voorzitter van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe via 06-48 17 90 60 of personeelsadministratie@koppelswoe.nl.

Meer informatie over Koppel-Swoe vind je op www.koppelswoe.nl en www.kinderopvangepe.nl

Solliciteren

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om één van bovengenoemde functies te vervullen, dan nodigen we je uit om vóór 10 oktober 2021 jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.nl  onder vermelding van Vacature Raad van Toezicht. In week 44 nodigt de Raad van Toezicht  geselecteerde kandidaten uit en in week 45 voeren zij gesprekken.

Dit vind je misschien ook interessant!

Steunouders gezocht in Epe!

Heb je tijd en ruimte om een gezin tijdelijk een handje te helpen? Koppel-Swoe zoekt vrijwilligers die steunouder willen worden. Steunouders zijn vrijwilligers die één...
Meer lezen?
© 2022 Media Magneet