Overzicht EpeDoet

Terugblik 2022 in vogelvlucht

We bieden veel diensten aan, organiseren talloze ontmoetingen en activiteiten, geven informatie en advies aan inwoners en werken samen met vele partners. Ons jaarlijkse verslag, dat we aanleveren bij college en ambtenaren, is dan ook een best lijvig document waar je even voor moet gaan zitten. Tegelijkertijd is dit jaarverslag 2022 ook een geweldige terugblik op wat er allemaal speelt in de gemeente Epe en hoe wij daar als Koppel-Swoe, samen met onze medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners, mee om zijn gegaan. In dit artikel nemen we je in vogelvlucht mee door ons verslag. 

Je komt hieronder regelmatig oranje woorden tegen. Als je daarop klikt, kun je achterliggende artikelen of dienstenpagina’s bekijken voor meer verdiepende informatie. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag! Mail ons via info@koppelswoe.nl of bel 0578-67 67 67.

Terugblik 2022 in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Huizen van de Buurt

Gebiedsgericht werken is en blijft een belangrijke pijler in ons werk. In 2022 gingen we binnen Koppel-Swoe over naar het werken met twee gebiedsteams (Epe-Oene en Vaassen-Emst). In ieder gebiedsteam zitten een gebiedsregisseur en sociaal werkers. We bespreken overkoepelende gebiedsgerichte thema’s integraal en leggen nog meer verbinding tussen onze eigen diensten en die van onze samenwerkingspartners. In het concept van gebiedsgericht werken vormen de fysieke gebiedsgerichte locaties een belangrijke schakel in de driehoek met de gebiedsregisseurs en sociaal werkers.

Huis van de Buurt

De afgelopen jaren zijn we gegroeid naar acht gebiedsgerichte locaties. Gebiedsgericht werken gebeurt steeds meer in én vanuit deze laagdrempelige en zichtbare locaties. Inwoners kunnen hier terecht voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Wij organiseren zelf activiteiten (op basis van de vragen die er zijn), maar buurtbewoners of andere (maatschappelijke) organisaties kunnen ook zelf activiteiten organiseren. Om inwoners en partners eenduidig te kunnen wijzen op de functies van onze locaties, was het van belang dat er één naam kwam voor onze locaties (i.p.v. de organische wildgroei aan benamingen). Per 1 juni 2022 zijn we al onze locaties daarom Huis van de Buurt gaan noemen. Zo is het voor inwoners, lokale overheid en onze samenwerkingspartners duidelijk waar we voor staan en waar onze accommodaties voor bedoeld zijn.

We zien dat diverse partners gebruikmaken van onze inloopuren, aansluiten bij activiteiten of onze gebiedsgerichte locaties zelf gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten en één op één gesprekken met inwoners. Huis van de Buurt Triton kreeg met de heropening als eerste locatie de herkenbare look & feel van Huis van de Buurt. In 2023 volgen ook de andere Huizen van de Buurt. Vier Huizen van de Buurt zijn ook aangewezen locaties voor Buurtpunten. In de praktijk zien we dat Buurtpunt-bezoekers ook gebruik maken van de andere Huizen van de Buurt.

(links: de nieuwe herkenbare oranje huisstijl van Huis van de Buurt, rechts: sociaal werker Margriet op bezoek bij De Hoeksteen in Emst)

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseren we, zoveel mogelijk samen met actieve inwoners, activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden en een fijne en zinvolle dagbesteding. Meestal onder de vlag van Huis van de Buurt en/of Buurtpunt. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zoals bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet (junior), NAH-kaffee, Zomer- en winteruitjes en het Repair Café.

(links: Groet & Ontmoet junior in Huis van de Buurt Triton, rechts: Eetcafé in Het Praathuis)

Individuele inwonerondersteuning

Met Buurtbemiddeling leveren onze vrijwillige buurtbemiddelaars een positieve bijdrage aan het samenleven als buren in de gemeente Epe. Buurtbemiddeling doet dat in het bijzonder bij (dreigende) conflictsituaties tussen buren. Door buren te begeleiden bij het oplossen van de onderlinge spanningen en conflicten, werken de bemiddelaars onder andere aan het herstellen van de communicatie en het bevorderen van wederzijds respect. In 2022 liep het aantal aanvragen (30) terug naar het niveau van vóór corona. Positief is dat we nog steeds merken dat in sommige situaties de melder, na een gesprek met de coördinator, toch nog een keer zelf het gesprek met de buren aangaat. In andere situaties worden de buurtbemiddelaars ingezet om, in goed gesprek, met de melder en de buren te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het probleem dat is ontstaan.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Door de buurtsportcoaches zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Fijn waren de inzet van NPO-gelden, waarmee we een extra buurtsportcoach konden inzetten en zo meer konden organiseren voor en ondersteunen bij activiteiten voor de jeugd. We hebben bijvoorbeeld tijdens alle schoolvakanties activiteiten voor kinderen en jongeren, wijksportactiviteiten, beweegmiddagen en pauzesport bij diverse school- en BSO locaties georganiseerd. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord (20.000 euro beschikbaar) nodigen we inwoners en verenigingen uit om plannen in te dienen om met plezier te kunnen sporten en bewegen.

Er kwamen voor cliëntondersteuning in totaal 104 aanmeldingen bij ons binnen. Aanmeldingen van inwoners die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hebben op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures. Die zijn opgepakt door onze cliëntondersteuners (tevens welzijnscoaches van Welzijn op Recept). In ieder gebiedsteams (zie gebiedsgericht werken) is nu een cliëntondersteuner aanwezig.

EpeDoet! is het onafhankelijke platform voor vrijwilligerswerk in de gemeente Epe. Alle inwoners, organisaties en verenigingen kunnen bij EpeDoet! terecht met vacatures en vragen over vrijwilligerswerk. Werving en delen van informatie via www.epedoet.nl en social media. In 2022 ontvingen we 77 aanmeldingen van inwoners om vrijwilligerswerk te gaan doen, 33 vragen van inwoners, omdat ze hulp van een vrijwilliger nodig hadden, 76 vragen van organisaties en verenigingen, die op zoek waren naar vrijwilligers en 18 verzoeken voor maatjes via EpeDoet! We hebben ons ingezet voor de opvang van Oekraïners. Vrijwilligers zijn gekoppeld, we hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht en een wegwijzer ontwikkeld.

(links: Buurtsport in actie tijdens De Sprenge Trailrun, rechts: EpeDoet! werft vrijwilligers tijdens de Pleinmarkt)

In 2022 hebben de 23 vrijwilligers van het Formulierenteam 303 inwoners geholpen op het gebied van administratie en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Naast alle vragen die het Formulierenteam normaal te verwerken krijgt, waren we dit jaar druk met vragen rondom de energietoeslag en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) die zijn rentree heeft gemaakt. Ook zijn de inloopuren in de verschillende Huizen van de Buurt uitgebreid. We streven ernaar om mensen met financiële problemen in een vroeg stadium te ondersteunen.

De 7 vrijwilligers van Juridisch Advies helpen inwoners van de gemeente Epe bij het beantwoorden van lastige vragen op administratief, financieel en juridisch gebied. Het advies is gratis. Iedere week is er in een Huis van de Buurt in de gemeente Epe een inloopmoment. 59 Inwoners bezochten de inloopuren en er werden 8 mensen buiten het spreekuur om geholpen. De meeste vragen hebben betrekking op huren/wonen, scheiding, arbeidscontracten en financiële geschillen.

Bij Maatjes draait het om persoonlijk contact tussen mensen. Samen iets doen waar je allebei plezier aan beleeft. In 2022 zijn er 86 gesprekken gevoerd met mensen die een maatje willen. Voor 65 mensen is een maatje gevonden, voor 10 mensen wordt nog gezocht naar een maatje en 11 mensen doen nu mee met activiteiten van Koppel-Swoe. Van de gevoerde gesprekken waren er 33 onder de 27 jaar. Organisaties konden via EpeDoet! zelf een oproep plaatsen om samen met een inwoner/cliënt een maatje te zoeken. 18 Organisaties hebben hiervan gebruik gemaakt.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2022 stonden er 976 volwassen mantelzorgers geregistreerd. (Voor jonge mantelzorgers zie onder jeugd). We hebben 6 emailnieuwsbrieven verstuurd, verschillende activiteiten en mantelzorgwaardering georganiseerd.

(links: Steunpunt Mantelzorg bedankt mantelzorgers met een bloemetje, rechts: de vrijwilligers en coördinatoren van Het Formulierenteam)

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Met Welzijn op Recept (WOR)werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Afgelopen jaar is WOR ook opgestart in Emst/Vaassen. Er werden 263 mensen met psychosociale klachten doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij.

Was & Strijk is een participatie- en re-integratieplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een algemene (voorliggende) voorziening in de thuiszorg voor alle inwoners van de gemeente Epe. De werkleerplek bij Was & Strijk is uniek en biedt met behalen van basiszorg diploma een opstap naar een werkleerbaan bij Viattence en WZU als zorgassistent in ouderenzorg. We hebben meer diversiteit in klanten: particulieren (met en zonder Wmo), B&B’s, vakantiewoningen, sportverenigingen, kantines, wassen op Viattence-locaties en wassen voor opvanglocaties voor vluchtelingen.

Jeugd

Sinds het begin van corona is er een groeiende zorg over jongeren en hun (mentale) gesteldheid. Vanuit het rijk is er extra geld beschikbaar gesteld om meer jongerenwerkers in te zetten om deze zorg te verkleinen. In 2022 is er aan de formatie van vier jongerenwerkers vastgehouden. Met als positief gevolg dat we meer preventief werk hebben kunnen verrichten, zowel individueel als in groepsverband op straat en in onze jongerencentra. We kunnen op deze manier beter inspelen op de behoefte van jeugd en grotere aantallen jongeren bereiken. Deze formatie blijft in 2023 hetzelfde. We hoeven dus geen jongerenwerkactiviteiten af te schalen.

Koppel-Swoe is voor de doelgroep Jeugd kernpartner van het CJG samen met Vérian en de GGD. Het CJG is in Epe de spin in het web als het gaat om ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren. De kernpartners werken samen met als doel: een goed gecoördineerde en kwalitatief goede samenwerking voor een lokale preventieve aanpak en het integraal oppakken van vragen en signalen. In 2022 is de samenwerking met het CJG nog meer versterkt door jongerenwerk aan te laten sluiten bij het casusoverleg en het CJG breed overleg.

Online onderzoek jongerenwerk

Begin 2022 hebben we een online onderzoek afgerond naar aanleiding van signalen van jongeren en ouders. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in hoe jongeren hun vrije tijd besteden én waar behoefte aan is bij de leeftijdsgroepen 12-16 jaar en 17-23 jaar in het dorp Epe. 397 Personen (waarvan 232 jongeren) hebben het onderzoek ingevuld. De uitkomsten zijn besproken met de Jeugdtafel. Een opvallende uitkomst was dat volwassenen (24+) het zorgelijk vinden dat er geen plek is voor jongeren. Een veilige omgeving en de mogelijkheid om andere jongeren te ontmoeten worden het meeste genoemd. Ook wordt er regelmatig verwezen naar eigen ervaringen in jeugd (in deze gemeente) en zorgen over ‘hangjongeren’.

Activiteiten

Op verschillende locaties in de gemeente Epe organiseren we kinderwerk. Daarmee bieden we gemiddeld 50 kinderen van 4-12 jaar wekelijks een veilige en gezellige plek om in hun vrije tijd samen bezig te zijn en nieuwe ervaringen op te doen. Een plek waar creativiteit, bewegen en gezondheid gestimuleerd wordt en waar aandacht is voor het kind.

(links: onze jongerenwerkers, rechts: kinderen maken gezonde snacks tijdens een kindermiddag)

Voor jongeren organiseren we in Huizen van de Buurt De Hezebrink in Emst en Balai Pusat en Triton in Vaassen per locatie 2 à 3 keer per week een jongerenavond. Op verzoek van jongere nieuwkomers organiseren we ook een avond apart voor hen. In Epe is met Huis van de Buurt Vegtelarij eindelijk ruimte gevonden voor jongerenavonden. Daar zijn we begin 2023 gestart.

Voor jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of jongeren die door bijvoorbeeld psychische of sociale problematiek weinig aansluiting vinden met leeftijdsgenoten organiseren we Groet & Ontmoet junior. In de oneven weken in Huis van de Buurt Triton Vaassen, in de even weken bij Zideris in Epe. In 2022 hadden we 23 verschillende deelnemers.

Van 1 t/m 18 augustus hebben we in samenwerking met STIP Heerde tijdens de zomervakantie een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen, kinderen met een leerachterstand als gevolg van COVID-19 en kinderen uit gezinnen met een financiële achterstand. Dit jaar was het thema ‘Wereldreiziger’. Er deden 100 kinderen mee uit de gemeentes Epe en Heerde. Ze waren tussen de 6 en de 12 jaar oud. Twintig van hen waren van Oekraïense komaf.

Ondersteuning

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons (preventie)werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ onder andere de drinkwater-challenge, snoepgroentecampagne en de campagne ‘Trommel zonder rommel’. Ook organiseerde we samen met Moedige Dialoog Epe de interactieve workshop ‘Pubers & Poen’ met financieel coach Eef Opdorp. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren.

(links: start snoepgroentecampagne op basisschool, rechts: een goed bezochte lezing ‘Pubers & Poen’ van financieel coach Eef van Opdorp)

Steunpunt Mantelzorg biedt informatie, ondersteuning, ontmoeting en advisering aan jonge mantelzorgers t/m 24 jaar en hun (in)formele netwerk. Eind 2022 stonden er 177 jonge mantelzorgers geregistreerd. We ervaren dat het belangrijk blijft om deze doelgroep bij zowel informele als professionele netwerken onder de aandacht te brengen. Bewustwording en erkenning van deze onzichtbare doelgroep blijft van belang. Jonge mantelzorgers komen vrijwel niet met individuele vragen, maar laten zich wel samenbrengen door onze activiteiten.

Met onze (vrijwillige) Steunouders zijn we betrokken geweest bij 44 gezinnen (kinderen en ouders), die door omstandigheden een helpende hand kunnen gebruiken. De behoeften, vragen en grenzen van het gezin/de ouder vormen daarbij het uitgangspunt. De ouder bepaalt aan welke vorm van ondersteuning of hulp hij/zij behoefte heeft en houdt daarmee de regie in handen. Ouders worden geactiveerd en ondersteund om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en hun probleemoplossend vermogen.

Met 39 vrijwilligers helpen we met de VoorleesExpress gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig weken bij hen thuis en maakt de kinderen én ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het voorlezen zelf voort te zetten.

Kinderdagopvang, peuteropvang en BSO

De kinderopvang van Koppel-Swoe heeft zeven peuterspeelzalen in Epe, Emst, Oene en Vaassen, waar pedagogisch medewerkers professioneel werken aan de ontwikkelingsstimulering van peuters. Op alle locaties wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) geboden. Alle pedagogisch medewerkers van de kinderdagopvang, peuteropvang en peuterspeelzaal zijn gestart met de tweejarige opleiding ‘Startblokken’. Een opleiding waarin zij leren werken volgens deze methodiek, gericht op spel en interactie. Onze kinderopvang groeit nog steeds. We hopen in 2023 een nieuwe locatie te open. In MFC Kleurrijk zijn we de Sport BSO gestart.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. De sociaal werkers en coördinator Formulierenteam nemen deel aan het overleg ‘Inburgering in Epe’. Hier wordt nauw samengewerkt met alle organisaties die betrokken zijn bij nieuwkomers.

(links: jonge nieuwkomers tijdens de Zomerschool, rechts: een gezellige afsluiting van een reeks conversatielessen)

Door vrijwilligers worden verschillende taalactiviteiten in de Huizen van de Buurt georganiseerd. Daarbij gaat het om het vergroten van de Nederlandse woordenschat, spreekvaardigheid en het verbeteren van de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers, allochtone vrouwen en mannen en laaggeletterden. Oftewel: Nederlands oefenen door met elkaar te praten, koffie te drinken, lezen, schrijven, koken, naaien en spelen. Deelnemers zijn afkomstig uit: Nederland, Turkije, Somalië, Dominicaanse Republiek, Tsjechië, Iran, Syrië, Afghanistan, Armenië, Wit-Rusland, Oekraïne en Marokko.

Onze organisatie

In 2022 hebben we verder gewerkt aan ons strategisch beleid. Dat is onze visie op de huidige samenleving, hoe we onze rol als organisatie daarin zien en welke speerpunten we de komende tijd meer aandacht willen geven om nog meer impact te maken. De strategie is tot stand gekomen naar aanleiding van diverse gesprekken met onze medewerkers, vrijwilligers, inwoners, gemeente en samenwerkingspartners.

(onze nieuwe strategie grafisch weergegeven)

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Denk bijvoorbeeld aan de plannen rondom (bijna gratis) kinderopvang, personeelstekort, de dubbele vergrijzing, steeds meer armoede en toenemende druk op de zorg. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker gaan worden. In december 2022 hebben we stakeholders, ouders en vrijwilligers geïnformeerd met een artikel over onze strategie. Ook hebben we toegezegd om in 2023 via onze emailnieuwsbrief de speerpunten toe te lichten met voorbeelden uit onze praktijk. Inmiddels hebben we een toelichting gegeven op onze kinderopvang, gebiedsgericht werken en armoede en schulden. Ben je geïnteresseerd om onze emailnieuwsbrief ook te ontvangen? Meld je dan aan via deze link.

Vragen over ons jaarverslag?

Veel diensten en veel activiteiten: het leidt (helaas) tot veel tekst. Heb je nog vragen of opmerkingen over ons jaarverslag of onze diensten? Stel je vraag dan via info@koppelswoe.nl.

EpeVertelt! Mieke: ‘Het is heel divers. Ik breng iemand naar de kapper of het ziekenhuis’

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Mieke Schilder. Zij is chauffeur bij de Vrijwillige Hulpdienst Vaassen. Heel bevlogen en vol enthousiasme vertelt Mieke hierover: “Je brengt mensen ergens naar toe. Ik vraag of iemand lekker zit, breng ze ergens heen en loop even mee. Je bent een luisterend oor voor mensen. Het is heel divers en mooi om te kunnen doen.”

Mieke is 71 jaar en woont in Vaassen. Ze heeft altijd in het onderwijs gewerkt en na haar pensioen heeft ze eerst een tijdje niks gedaan. “Even niks hoeven was heerlijk”, vertelt Mieke. Ze sprak iemand van de Vrijwillige Hulpdienst en zo is het chauffeurswerk op haar pad gekomen. Hier heeft ze echt geen spijt van, want het bevalt erg goed. “Je bent nooit te oud om te leren en het is leuk om te doen”, aldus Mieke.

Chauffeur
Als chauffeur word je in de ochtend gebeld om te overleggen over de ritten. Vaak voor de komende dagen maar soms ook op de dag zelf. Hierbij wordt overlegd welke vragen er liggen en wordt samen gekeken wat wel en niet past. “Het is heel divers. Ik breng bijvoorbeeld iemand naar de kapper, de dierenarts of naar het ziekenhuis in Apeldoorn”, vertelt Mieke.

Soms brengt Mieke mensen weg die ze in overleg later weer ophaalt. “Tussendoor ga ik even boodschappen doen of een klusje in huis. Maar soms zijn het ook korte ritjes in de buurt. Dit kost me soms nog geen 15 minuten. Het chauffeurswerk is echt een verrijking en het kost geen enkele moeite.”

Samen naar het ziekenhuis
Een rit kan naar het ziekenhuis gaan. “Ik overleg met diegene of ik beneden wacht of mee ga naar de wachtkamer. Voor mensen is het fijn dat er iemand mee is, die ze één op één begeleidt”, vertelt Mieke. “Soms is iemand gespannen zijn voor de afspraak die gepland staat. Je bent een luisterend oor voor mensen. Het is geruststellend dat ze weten dat je op ze wacht. Eenmaal terug willen mensen graag hun verhaal kwijt, dan is het prettig dat je er bent. Het is heel bijzonder. Fijn om te zien dat mensen het waarderen dat je luistert en even helpt.”

Mieke heeft zelf in het onderwijs gewerkt. “Ik praat makkelijk, ben toegankelijk en geïnteresseerd in mensen. Vanuit mijn beroep heb ik veel verschillende ouders en kinderen ontmoet. Voor mij is iedereen gelijk.”

Je reist met iemand mee
Naast het flexibele chauffeurswerk is Mieke betrokken bij de groep vrijwilligers die mensen met dementie naar Buitenplaats de Poel brengt. “Dit was vanaf de eerste keer geweldig. Hiervoor wordt elke maand een rooster gemaakt en dit gaat om vaste momenten. Als chauffeur kun je vooraf aangeven welke momenten uitkomen. Ik heb geen ervaring met mensen met dementie. Ik stel algemene vragen. Zo vraag ik bijvoorbeeld naar vroeger of de middag fijn is geweest. Het is heel leuk, er komen hele verhalen. Ik leer er zelf ook van.”

Ga jij als chauffeur aan de slag?
Volgens Mieke moet je het gewoon doen. “Het is een verrijking en geeft je een goed gevoel. Het kost haast geen moeite, soms luister je alleen. Je geeft iets, maar je krijgt er ook iets voor terug.”

Ben jij enthousiast na het lezen van dit verhaal? De Vrijwillige Hulpdienst Vaassen is op zoek naar nieuwe chauffeurs. Breng jij mensen straks naar het ziekenhuis of de kapper? Je vindt meer informatie via www.epedoet.nl./vacatures

Rikie van Duuren genomineerd

Rikie van Duuren constateerde had naast een drukke baan en het werk in de huishouding behoefte om haar leven meer inhoud te geven. “Dat kreeg ik van huis uit mee en ik heb daar vervolg aan gegeven. Ik kom van de boerderij, zoals dat heet. Bij mijn ouders was het heel normaal dat mensen die bestellingen ophaalden een hapje mee aten. En voor bezoek maakten ze veel tijd. Vriendinnetjes logeerden maar wat graag bij ons.”

Dat mag je wel zeggen. Inmiddels maakt ze zich als vrijwilligster op diverse fronten verdienstelijk voor de gemeenschap. In eerste instantie oor de Buurtraad Geerstraat. “Ik heb daar diverse klussen gedaan, vooral voor de Ouderensoos waar we met een drietal twintig jaar aan hebben getrokken. Naast spelletjesmiddagen regelden we sprekers die over diverse onderwerpen hun zegje deden.”

Vakantieweek
Veeljarig is ze verbonden aan de vakantieweek die de gezamenlijke kerken uit Epe en Vaassen organiseren. Eerst in het Roosevelthuis en sinds enige tijd in het nieuwe Hydepark. “We kunnen zo mensen die minder mobiel zijn een mooie week bezorgen. Voor een aantal van hen is het hun eerste vakantie. Met 28 vrijwilligers kunnen we 40 inwoners van de gemeente Epe een week laten bijtanken.” Rikie geniet er met volle teugen van en dat begint al bij de voorbereidingen.

In het streek museum Hagedoorns Plaatse helpt ze ook een handje mee. Dat geldt eveneens voor het meewerken aan bloemschikken en wandelen als ze daar door deze of gene organisatie om wordt gevraagd.

Voedselbank
De meeste tijd stopt ze in de Voedselbank Epe-Heerde. Daar is ze een groot deel van de week bij betrokken als katalysator van een hechte groep die volledig op elkaar is ingespeeld. Rikie is daarin de rechterhand van Thea en Rob van Amersfoort. “Het afgelopen jaar was bijzonder hectisch. Van 47 cliënten groeide het naar 83, dus bijna een verdubbeling.
Dat had alles te maken met sterk gestegen (energie)kosten en de komst van Oekraïners.
Doordat iedereen een tandje bij zette en met de hulp van supers en andere sponsoren hebben we niemand hoeven teleurstellen. Hier is sprake van een gunfactor.
We hebben een uitruil met Apeldoorn en wat over is gaat haar het Leger des Heilas. Je levert op die manier een bijdrage aan het voorkomen van voedselverspilling.”

Rikie is al met al tegen de twintig uur per week voor de samenleving in touw. “Ik heb een passie voor beeldhouwen, maar zet dat nog graag even in de ijskast om zolang de gezondheid het toelaat vrijwilligerswerk te verrichten. Dat geeft me heel veel energie.’

René Broers genomineerd als Vrijwilliger van het Jaar 2023

Als een ernstige burn out hem op 50-jarige leeftijd buiten het arbeidsproces zet en hij na een tijdje weer opkrabbelt, trekt een advertentie in een krant de aandacht van René Broers. Interakt Contour zoekt een vrijwilliger voor de woonlocatie Rütli aan de Willen Tellstraat.

“Dat is nu achttien jaar geleden en ik ben er nooit meer weggeraakt. Het geeft me grote voldoening om op bescheiden schaal iets te kunnen doen voor de medemens”, geeft hij aan. De kwalificaties die ze hem bij het huis voor meervoudig gehandicapten toedichten liegen er niet om: eerlijk en oprecht, doet wat ie zegt en betrouwbaar.

“Het begon met boodschappen doen. Het breidde zich uit tot bezoek aan de dokter, klussen in de appartementen enzovoort. Op maandag zit ik met mijn vrouw aan tafel bij de gezamenlijke maaltijden.

De bewoners vinden het fijn om te horen wat zich buiten het huis afspeelt en wij genieten van de gesprekken”, zegt René.

Fietstochten
Rütli is de eerste woonlokatie van Interakt Contour, dat nu zo’n twintig huizen heeft die over het hele land verspreid staan. Naast Rütli is dat de Weemekamp: de eerste met 14 en de laatste met 20 appartementen voor mensen met aangeboren en niet aangeboren hersenletsel.

René draagt zijn steentje bij aan de ontspanning. “Onze mensen keken uit naar de Fietsvierdaagse. Daar kwam door een gebrek aan vrijwilligers een eind aan. Ik heb er een alternatief voor ontwikkeld, waarbij Toerclub Veluwe assisteert. Aanvankelijk vier tochten in voor- en najaar; nu geconcentreerd op het voorjaar, wanneer het wat langer licht is.

Een deel van de bewoners fietst zelf mee; bij anderen zorgt de tourclub voor een zogeheten piloot die de duofiets bestuurt. Verzorgingshuizen staan voor die gelegenheid fietsen af.

Tochten van toen tot twaalf kilometer waar reikhalzend naar uit wordt gezien.”

Behulpzaam
René geeft aan dat hij op deze manier wat terug wil doen voor de uitkering die hij ontvangt. “Het verrijkt je leven. Ik kan iedereen aanraden om nieuw in de samenleving of door omstandigheden zonder werk geraakt iets op te pakken. Het best wellicht door lid te worden van een vereniging. Dan kom je in aanraking met meer mensen, heb je contacten en voorkom je eenzaamheid.”

Hij  was voor hij door de burn out werd getroffen lid van atletiekvereniging Cialfo, waar hij zich nu hij niet meer aan sport kan doen inzet als vrijwilliger. Gras maaien, schilderen  en dat soort dingen.  Dit jaar was hij ook actief bij Epe On Ice.

In zijn woonomgeving weten ze dat hij stilzwijgend stoepen veegt en hulp verleent bij buren met mobiliteitsproblemen die dat zelf niet meer kunnen.

Hij vindt het niet nodig om er lang bij stil te staan. “Ik heb er de tijd voor toch? Anderen zijn vrijwillig naast een drukke baan. Het brengt mij wellicht meer dan de instellingen/verenigingen waarvoor  ik een handje mag uitsteken.”

Nieuwe gratis workshops voor vrijwilligers

Vrijwilligersacademie Noord Oost Veluwe organiseert gratis workshops voor alle vrijwilligers die actief zijn in gemeente Epe, Heerde en Hattem. Want wij waarderen jou als vrijwilliger en geven je de kans om jezelf en je talenten verder te ontwikkelen.

Het komend half jaar staan er weer verschillende gratis workshops gepland. Hieronder kort toegelicht.

Workshop: Voor een goed idee is altijd geld
Woensdag 1 februari
19.00 – 21.00 uur. Bloemfontein in Vaassen
Introductieworkshop praktijkgericht fondsenwerven. Er zijn in Nederland vele fondsen. Wat je moet doen
om hier gebruik van te maken leer je tijdens deze workshop. Je leert de hoofdlijnen van fondsenwerving en beschikken, je krijgt tips, leert waar je fondsen kan vinden en welke projecten kansrijk zijn.

Workshop: Sociale veiligheid
Dinsdag 7 februari
19.30 – 21.30 uur. Dorpshuis De Heerd in Heerde
Ongewenst gedrag komt ook voor in het vrijwilligerswerk. Wat is ongewenst gedrag en wat kan je doen om het te voorkomen? In de workshop krijg je handvatten om hier mee aan de slag te gaan.

Workshop: Inclusie & vrijwilligerswerk
Woensdag 8 maart
19.30 – 21.30 uur. Dorpshuis De Heerd in Heerde
Hoe overbruggen we scheidslijnen en valkuilen? Welk mechanisme heeft invloed op uitsluiting? Wat moet je doen en laten? Wat helpt om meer mensen mee te kunnen laten doen? Kunnen we een meer diverse groep vrijwilligers laten deelnemen?

Workshop: Vrijwilligers werven & behouden

Dinsdag 23 mei
19.00 – 21.30 uur. Kulturhus Epe
Een tekort aan vrijwilligers is een veel gehoord probleem. In deze workshop krijg je handvatten om aan de slag te gaan met vrijwilligers werven. Expertise op het gebied van trends in vrijwilligersbeleid en inzichten in verschillende benaderingen van leeftijdsgroepen

Workshop: Sociale media
Donderdag 15 juni 19.30 – 21.30 uur. De Marke, in Hattem
Een workshop voor mensen met basiskennis over Instagram. Tijdens de workshop leer je meer over Instagram en hoe je dit kan inzetten. Als je geen account hebt maken we die aan zodat je na de workshop direct in de praktijk aan de slag kan.

Meer informatie & aanmelden kan via de link in de titel van de workshop. Een overzicht van alle workshops  vind je hier op de website van www.epedoet.nl.

EpeVertelt: Lida ‘je wilt dat iedereen met een glimlach naar huis gaat’

EpeVertelt! is een rubriek waarbij EpeDoet! mensen uitnodigt die vertellen over het vrijwilligerswerk dat zij doen. Deze keer gingen we in gesprek met Lida van Moorst, zij is bestuurslid activiteiten bij de Zonnebloem, afdeling Epe-Emst-Oene en organiseert verschillende activiteiten voor de gasten. Lida heeft daarbij maar één doel: “Je wilt dat ze met een glimlach naar huis gaan.”  

Lida is bij de Zonnebloem afdeling Epe-Emst-Oene actief als bestuurslid activiteiten. Binnen het lokale bestuur zal ze binnenkort echter een andere rol op zich gaan nemen. Daardoor komt deze functie vrij. Ze vertelt:”Als bestuurslid activiteiten ben je onderdeel van het bestuur. Samen maak je het beleid van de Zonnebloem. Het activiteitenaanbod is hier onderdeel van.

De wensboom
Voor de initiatieven is een activiteitencommissie bij de Zonnebloem ingesteld. “Als bestuurslid ben je bij deze groep betrokken. Samen bedenk en regel je de activiteiten namens de Zonnebloem,” aldus Lida. Vorig jaar hebben we een wensboom gehad. Mensen konden hierin aangeven wat ze graag zouden willen. Die wensen hebben wij als input gebruikt om activiteiten te organiseren”. Er zijn verschillende uitjes gehouden. Eén op één, met een kleine groep of juist voor een grotere groep. “Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld een paasbrunch en een high tea. Ook is er gewandeld bij de Ossenstal waarna we daar een pannenkoek gegeten hebben. De bingo is eveneens altijd een succes,” aldus Lida. Hierbij kijkt de commissie telkens naar de wensen die er zijn en worden activiteiten aangepast aan de gasten van de Zonnebloem.

Activiteiten organiseren
Bij het organiseren van alle activiteiten komt heel wat kijken. Lida somt wat taken op: “Je maakt de uitnodiging en verstuurt deze. Vervolgens maak je de planning en zet je de kosten op een rij. Soms worden er chauffeurs geregeld en inventariseer je welke vrijwilligers willen helpen bij een activiteit. Achteraf maak je een persbericht. Het heeft altijd heel wat voeten in de aarde maar dit hoef je niet alleen te doen.”

Regionaal overleg
Als bestuurslid activiteiten ben je dus betrokken bij het bestuur van de lokale Zonnebloemafdeling en bij de activiteitencommissie. Daarnaast is er een regelmatig een regionaal overleg. “Hier Als zijn allemaal mensen die ook betrokken zijn bij Zonnebloemactiviteiten. Erg leuk om elkaar te zien, zo kan je ideeën en tips uitwisselen en van elkaar leren”, vertelt Lida.

‘Je wilt dat iedereen met een glimlach naar huis gaat’
Lida vind dit erg mooi werk om te doen. “Je vraagt naar de wens van mensen en dit ga je proberen waar te maken. Dus je weet dat het resultaat altijd goed is. Zo geef je ze een mooie dag en een mooie herinnering”, vertelt Lida. Gasten gingen bijvoorbeeld wel eens terug naar hun ouderlijk huis. Ook waren er uitjes naar het Zuivelmuseum in Wapenveld of ging men, wandelen bij kasteel de Canneburch in Vaassen of een visje eten in Elburg. “De activiteiten zijn geschikt voor iedereen. Het uitzoeken is dus erg leuk om te doen. Je wilt dat alle gasten met een glimlach naar huis gaan en blij zijn dat ze het hebben meegemaakt”, vertelt Lida. Ze vult aan: “Daarnaast zijn de gesprekken met gasten erg fijn.”

Ben jij het nieuwe bestuurslid activiteiten?
Als bestuurslid activiteiten is het belangrijk dat je organisatorisch sterk bent en slagvaardigheid. Ook moet je initiatiefrijk zijn en goed kunnen delegeren. Ben jij enthousiast na het lezen van dit verhaal en herken je jezelf hierin? De Zonnebloem is op zoek naar een bestuurslid activiteiten. Je vindt meer informatie via www.epedoet.nl/vacatures

Sport- en vrijwilligersprijzen uitgereikt

Gisteravond was de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Epe. Hier werden de Sportprijs, Heel Epe Beweegt prijs en Vrijwilligersprijs uitgereikt.

Jan Tellegen is Vrijwilliger van het jaar 2022, van harte gefeliciteerd! De gehele top drie was hierbij aanwezig: Thea Doleweerd, Joop Brummel en Jan Tellegen. Wethouder Lia de Waard heeft, als voorzitter van de jury, de winnaar bekend gemaakt en de prijs uitgereikt. Gedurende het jaar zijn er 8 vrijwilligers genomineerd voor deze prijs, meer informatie en interviews met alle genomineerden vind je via www.epedoet.nl

Naast de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2022 werden ook de Sportprijs 2022 en de Heel Epe Beweegt-prijs 2022 uitgereikt. Dit zijn de prijzen voor sportieve sportprestaties en maatschappelijke sportinitiatieven of mensen die daaraan een bijzondere bijdrage leveren. De prijzen werden uitgereikt door wethouder sport Maarten Heere.

De top 3 van de genomineerden voor de Sportprijs 2022 waren Sophie van Norel, Amber Voolstra en het 1e elftal van SV Epe. Sophie van Norel werd 1e bij de Sportprijs 2022!

De genomineerden voor de Heel Epe Beweegt-prijs 2022 waren het Rolstoelhandbalteam van Handbal CVO Vaassen, Cathrien Hesselink van Framerunning en Sport-Beweeg Ontmoetingsfaciliteit van Klaas Dijkstra (stuurgroep i.s.m. Basketball All Stars Epe en wijkvereniging Epe-Noord). Het Rolstoelhandbalteam van CVO won de Heel Epe Beweegt prijs 2022!

Allen van harte gefeliciteerd!

 

© 2023 Media Magneet