Overzicht Volwassenen

Seniorensportdag in dorpscentrum de Wieken

Op donderdag 21 maart 2024 organiseert Koppel-Swoe een seniorensportdag in dorpscentrum De Wieken in Vaassen. De seniorensportdag start om 10.00 uur en sluiten we rond 15.00 uur af met een prijsuitreiking.

In de afgelopen jaren was de seniorensportdag een succes. Niet alleen om alle ouderen in de gemeente Epe de kans te bieden samen te bewegen, maar vooral om hen een gezellige, sportieve dag te bieden waarbij zij elkaar ontmoeten, samen eten of een kopje koffie drinken.

De sportdag wordt gehouden in dorpscentrum De Wieken aan de Molenstraat 15 in Vaassen. De officiële opening vindt om 10.00 uur plaats. Net als voorgaande jaren kunnen belangstellenden deelnemen aan koersbal, sjoelen, jokeren netbal en badminton. Voor het netbal kan me zich uitsluitend met een heel team aanmelden. Voor de andere sporten kun je je  individueel opgeven. Badminton wordt niet in wedstrijdverband gespeeld, maar puur recreatief.

Tussen de middag is het voor deelnemers mogelijk om gebruik te maken van een warme maaltijd, maar ook toeschouwers kunnen mee eten. Opgave hiervoor is noodzakelijk. Op het inschrijfformulier, af te halen bij de Huizen van de Buurt van Koppel-Swoe of bij het Kulturhus EGW aan de Stationsstraat 25 te Epe, kan je aangeven aan welke sporten je wil deelnemen, maar is het ook mogelijk om je alleen op te geven voor het stampottenbuffet. Dit buffet wordt verzorgt door Slagerij ter Weele Oene/Emst.

Opgave voor de sportdag (en maaltijd) kan tot uiterlijk 15 maart. Kosten voor opgave, inclusief maaltijd, bedragen € 8,00 per persoon. Consumpties zijn voor eigen rekening. Diegene die wel mee wil sporten, maar niet mee wil eten betaalt € 1,00 voor deelname aan deze dag. Toeschouwers die willen mee eten betalen ook € 8,00.

Alle geïnteresseerden uit de gemeente Epe zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan deze sportdag. Toeschouwers worden hartelijk uitgenodigd om de sporters aan te komen moedigen.

Voor informatie kan je terecht bij: Koppel-Swoe, telefonisch bereikbaar op nummer 0578-676767. Of via de e-mail linda.seinstra@hotmail.com. Kijk ook op www.koppelswoe.nl

Multi-Culti lunch in Bloemfontein

Samen lunchen, elkaar ontmoeten, gezelligheid en elkaar leren kennen door elkaars eten. Dit zijn de ingrediënten voor de Multi-Culti lunch in Huis van de Buurt Bloemfontein, Wetstraat 12 in Vaassen. Eén keer per twee maanden ben je van 12.00-13.30 uur harte welkom voor een gezamenlijke lunch.

Iedere deelnemer neemt zelf iets te eten mee dat samen gedeeld kan worden. Vanaf 11.30 uur zetten we al het lekkers op tafel. Om 12.00 uur gaan we samen lunchen. Om 13 uur ruimen we samen op. Is geld om wat eten mee te nemen een probleem, dan is (in overleg) een vergoeding mogelijk.

De data voor de volgende Multi-Culti lunches zijn: 4 maart, 6 mei, 8 juli, 9 september en 11 november. Schrijf je ze vast in je agenda?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Alette Wagenaar, sociaal werker van Koppel-Swoe via 0578-67 67 67 of a.wagenaar@koppelswoe.nl

Vacature: leden Raad van Toezicht

Vanwege uiteenlopende redenen (verstrijken termijn en terugtreden) zijn wij als Raad van Toezicht van de Stichting Koppel-Swoe op zoek naar twee nieuwe leden:

 • Een lid met financiële en IT kennis
 • Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn.

Organisatie & Context

Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk!

Koppel-Swoe is de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Met zo’n 90 medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers stimuleren we het welzijn en de groei van inwoners van 0-100+ jaar.

Wij geloven dat iedereen ertoe doet, kan meedoen en kan bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij geloven in een liefdevolle opvang waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, met aandacht voor ieder kind. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag teveel. Dagelijks werken we aan onze missie en visie gedreven vanuit een aantal kernwaarden die we als Koppel-Swoe vasthouden; toegankelijk voor een ieder en voor elkaar, pro-actief, flexibel en vriendelijk.

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker zal worden.

Welzijn

Koppel-Swoe werkt gebiedsgericht en is actief in de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Gebiedsgericht werken gaat uit van een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Inwoners, organisaties en lokale overheid in een gebied werken intensief samen, waardoor maatwerk ontstaat. Zo blijft de gemeente Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven. Binnen gebiedsgericht werken zijn onze speerpunten: Huis van de Buurt, armoede en schulden, eenzaamheid en gezonde leefstijl.

De diensten en activiteiten van Koppel-Swoe zijn gericht op alle inwoners van de gemeente Epe van 0-100+ jaar. Wij signaleren dat een aantal specifieke (doel)groepen extra aandacht van ons vraagt. Soms zijn er voor hen belemmeringen om mee te doen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunen wij inwoners. De komende jaren zetten wij extra in op: jeugd, ouderen, mantelzorgers en nieuwkomers.

Kinderopvang

Bij ons staat het kind centraal. Wij sluiten aan bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Onze kinderopvang staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en een veilige plek waar kinderen kunnen groeien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind op zijn of haar eigen manier de drang heeft om zich te ontwikkelen. Onze kinderopvang kenmerkt zich door het continu bieden van een goede pedagogische kwaliteit. Wij blijven in ontwikkeling en groeien in professionaliteit en kwaliteit.

De Functie

De Raad van Toezicht ziet, vanuit haar rol als toezichthouder toe, op besluiten die de directeur/bestuurder neemt over:

 1. De implementatie van de missie, visie, (meerjaren)strategie en meerjarenraming
 2. Het jaarplan en de jaarlijkse exploitatiebegroting (financieel, maatschappelijk en operationeel)
 3. Het jaarverslag en de jaarrekening
 4. Het beleid van de organisatie over de relatie met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers.

De Raad van Toezicht bespreekt met de directeur/bestuurder minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjaren-strategie en de daarbij behorende raming.

De Raad van Toezicht ziet tevens toe op een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en op de goede werking daarvan.

In de visie en het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht zijn verder de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • Het bestuur met raad ter zijde staan door te klankborden, te sparren en suggesties te doen als klankbord
 • Zorgen voor een adequate personele invulling van het bestuur van Koppel-Swoe als werkgever
 • Het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de bestuurder voor Koppel-Swoe inzetten
 • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht zelf
 • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van de Raad van Toezicht

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van een teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Van leden wordt affiniteit met de branche welzijn en kinderopvang verwacht, evenals het hebben van een pro-actief kritische houding en het beschikken over een relevant netwerk in de (lokale) samenleving. Verder geldt voor de Raad van Toezicht: ontwikkelen van een werkwijze die aansluit bij de governance-eisen voor interne toezichthouders conform de twee Governancecodes Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang. De leden van de Raad onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Specifiek Profiel 1

Een lid met financiële en IT kennis, die relevant is voor de toekomst van Koppel-Swoe:

 • Op strategisch niveau: betekenis onderkennen van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van de organisatie.
 • Adviserende rol over integratie van (bestaande) software in de bedrijfsvoering, samenwerkingsrelaties met IT partners, IT risicomanagement (waaronder wet- regelgeving m.b.t. security en privacy) zodat Koppel-SwoeS qua informatiesystemen gereed is voor de toekomst. Denk aan business intelligence, IT dashboards, datawarehouses etc.
 • Eisen van ‘good governance’ op financieel en IT gebied: ‘in control’, omgaan met accountant et cetera.
 • Ervaring met meer zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen commerciële onderneming te zijn).

Specifiek Profiel 2

Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn:

 • Kennis en visie op (lange termijn) maatschappelijke ontwikkelingen in de werkvelden zorg, welzijn en/of kinderopvang.
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden in het sociale domein.
 • Bij voorkeur met een gedragswetenschappelijke, medische, zorg of welzijn achtergrond.
 • Bij voorkeur ervaring in het inbrengen van klantperspectief.

Voor beide profielen is het hebben van een netwerk in de lokale gemeenschap wenselijk. Ervaring als lid Raad van Toezicht niet noodzakelijk. Wenselijk is een achtergrond vanuit opleiding en/of werk op HBO/WO-niveau.

Actuele ontwikkelingen

De eisen aan Raden van Toezicht nemen toe. De afhankelijkheid van de informatie die het bestuur verschaft neemt af. Dit uit zich onder meer in:

 • Actief acteren richting het bestuur, zonder de rol van toezichthouder te verlaten.
 • Aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij maatschappelijke ondernemingen zoals Koppel-Swoe.
 • Zichtbaar zijn: richting medewerkers, vrijwilligers en externe partijen.

Agenda bestuur en Raad van Toezicht komende jaren

Realisatie van de gewenste situatie zoals omschreven in het strategisch plan van Koppel-Swoe met missie, visie, kernwaarden en speerpunten, waaronder het volgende:

 • Pro-actief inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen in het sociaal domein met aandacht voor samenwerkingsverbanden. Positiebepaling op de veranderende markt voor welzijn en kinderopvang.
 • Bevorderen transparantie en anticiperen op eventuele wijzigingen in de financiering: sturen op resultaten en prijs-kwaliteit-verhouding.
 • Doorontwikkelen en verder vormgeven van het maatschappelijk ondernemerschap met aandacht voor klant- en resultaatgerichtheid.
 • Goed werkgeverschap zoals het bieden van marktconforme arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers.
 • Versterken van klantenbinding door in te spelen op nieuwe vragen vanuit de samenleving en dienstverlening daarop aan te passen.

Onbezoldigde functie

Lid zijn van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. Wel is budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, inwinnen van adviezen en overige relevante zaken.

Meer informatie

Op www.koppelswoe.nl/raad-van-toezicht vind je meer informatie. Nog vragen? Neem dan contact op met Michel Adrichem, voorzitter van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe, bereikbaar via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2024. Je motivatiebrief en CV kun je uploaden via het formulier onderaan deze pagina.  Na ontvangst van je brief en CV ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per email. Check je spam als je deze niet hebt ontvangen.

Nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Michel Adrichem via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl

In week 12 voeren wij gesprekken.

 

Sollicitatieformulier Raad van Toezicht

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Repair Café in “de Hoeksteen” Emst

Wilt u langer gebruik maken van uw koffiezetapparaat, is uw kleding stuk, hapert uw boormachine of heeft u advies nodig bij een kleine reparatie? Kom dan zaterdag 10 februari 2024 (9.30 uur – 12.00 uur) naar het Repair café in de Hoeksteen te Emst.

Deze keer kunt u bij het Repair café ook terecht voor communicatieve hulp. Tevens kunt u oud gereedschap voor Stichting Gered Gereedschap, cartridges en oude mobile telefoons voor KIKA inleveren.

De vrijwilligers van het Repair café staan met een kopje koffie en hulp voor u klaar.

Vacature Medewerker secretariaat en administratie

In verband met de uitbreiding van werkzaamheden op ons hoofdkantoor zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor de functie van medewerker secretariaat en administratie. In deze functie verricht je administratieve en secretariële werkzaamheden en ondersteun je je collega’s van kinderopvang en welzijn.

Medewerker secretariaat en administratie (24 uur per week)

Je bent als Medewerker secretariaat en administratie onderdeel van Koppel-Swoe: de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Wij houden ons bezig met opvoeden, opgroeien, welzijn en verbinden. We maken meedoen, van jong tot oud, mogelijk en gaan daarbij uit van de eigen kracht en talenten van mensen. Koppel-Swoe is present in de wijken en buurten, werkt samen met vele partners en richt zich op preventie. Wij stimuleren het welzijn en de groei van inwoners van jong tot oud.

Taken:

 • Verrichten van secretariële werkzaamheden, zoals het verzorgen van de post, reserveren vergaderruimtes, bijhouden van de kas, versturen van mailings en (complex)agendabeheer;
 • Financiële administratie: o.a. inkoopfacturen kasboek en bankboek verwerken;
 • Telefoon beantwoorden of doorverbinden;
 • Inkomende mails beantwoorden of doorsturen.

Wij zoeken:

Een enthousiaste en flexibele collega die:

 • Kennis van en ervaring heeft met Microsoft Office;
 • Het eigen werk goed en efficiënt kan organiseren, hoofd- en bijzaken kan onderscheiden
 • Toegankelijk en vriendelijk is en goed in teamverband kan werken;
 • Pro-actief is en nauwkeurig werkt;
 • Zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken;
 • Organisatie-sensitief en integer is;
 • Beschikt over minimaal VMBO werk- en denkniveau.

Wij bieden:

 • Een afwisselende functie voor 24 uur per week in een organisatie die maatschappelijk betrokken en volop in beweging is. Je hebt in deze functie o.a. het eerste klantcontact  voor ons welzijnswerk en de kinderopvang;
 • Werkdagen zijn op maandag, woensdag en vrijdag. Het zou fijn zijn als je flexibel kan zijn bij vervanging tijdens verlof en ziekte van collega’s;
 • Een aanstelling voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd. Een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden;
 • Salariëring conform CAO Kinderopvang;
 •  Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening en een levensfasebudget;

Solliciteren:

Herken je jezelf in het persoonlijk profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om vóór 22 februari 2024 jouw motivatiebrief inclusief C.V. hieronder in het formulier te uploaden of een mail te sturen personeelsadministratie@koppelswoe.nl onder vermelding van Vacature Medewerker secretariaat. Op maandagmiddag 26 februari en dinsdagochtend 27 februari 2024 voeren wij gesprekken.

Meer informatie:

Meer informatie over de functie en sollicitatieprocedure is op te vragen bij Miriam Endendijk, telefonisch bereikbaar via het centrale nummer van Koppel-Swoe: 0578-67 6767 of via e-mail: personeelsadministratie@koppelswoe.nl. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.koppelswoe.nl.

 

Sollicitatie Medewerker secretariaat en administratie

"*" geeft vereiste velden aan

Ja, ik heb interesse!

Naam*
Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf, jpg, Max. bestandsgrootte: 2 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Samen eten bij het Huis van de Buurt in het wijkgebouw de Burgerenk

Enthousiaste vrijwilligers van de wijkvereniging Burgerenk en Koppel-Swoe organiseren op dinsdag 13 februari 2024 weer een gezellig samen eten. Deze maand staat een heerlijke Indische schotel op het menu. Iedereen die het gezellig vindt om samen met anderen te eten, is van harte welkom.

Vanaf 17.00 uur verwelkomen de gastvrouwen de gasten in het Huis van de Buurt Burgerenk, Klimtuin 46 in Epe. Deelname kost € 8,50 per persoon. Iedereen wordt voorzien van een kopje koffie of thee. Voor de gebruikte consumpties tijdens het eten betaal je zelf. De bijdrage dient vooraf betaald te worden aan de vrijwilligers van de kookgroep.

In verband met de inkoop van ingrediënten is het noodzakelijk dat je je van tevoren aanmeldt. De aanmelding kan tot woensdag 7 februari middels de opgavenlijst die op het prikbord in het wijkgebouw hangt of telefonisch op 0578-616935.

Mocht het vervoer een probleem zijn, dan kan dat aangegeven worden bij de aanmelding. Er zal een vrijwilliger zijn om deelnemers van en naar huis te halen en brengen.

Voor informatie kun je terecht bij: Bilge Yeleser van Koppel-Swoe bereikbaar op nummer 0578-67 67 67 of via e-mail b.yeleser@koppelswoe.nl

.

Vacature Sociaal werker Emst en Vaassen (18 uur p.w.)

Voor de dorpen Emst en Vaassen zijn we op zoek naar een sociaal werker, die gericht is op het realiseren van de gebiedsopgaven en het verder ontwikkelen van Huis van de Buurt De Hezebrink in Emst en Huis van de Buurt Balai Pusat in Vaassen. Deze locaties zijn voor én van de inwoners.

De sociaal werker is een bruggenbouwer en gericht op het maken, verbinden en onderhouden van een netwerk. Zowel fysiek als online met inwoners, verenigingen, zorginstellingen en samenwerkingspartners. Ook begeleid je (individuele) kwetsbare inwoners of groepen, die een vangnet nodig hebben. Wij werken gebiedsgericht.

Sociaal werker Emst en Vaassen (18 uur per week)

Als sociaal werker word je onderdeel van Koppel-Swoe: de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Wij stimuleren het welzijn en de groei van jong tot oud. Dit doen wij vanuit de visie dat iedereen er toe doet, kan meedoen en bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag teveel.

Taken sociaal werker:

 • Je signaleert behoefte en vraag van inwoners (van jong tot oud), koppelt dit aan bestaande diensten en activiteiten van ons, actieve inwoners en onze samenwerkingspartners en ontwikkelt (samen) nieuwe activiteiten en diensten;
 • In het dorp Emst en de wijk Berkenoord 2 zijn verschillende groepen, stichtingen en verenigingen met actieve inwoners die zich inzetten voor medebewoners. Je staat nauw met hen in contact, werkt samen, ondersteunt en verbindt;
 • Zowel De Hezebrink als Balai Pusat zijn ontmoetingsplekken voor inwoners. Op beide locaties worden er activiteiten aangeboden vanuit Huis van de Buurt en van andere verenigingen. Het aanbod van het Huis van de Buurt sluit aan op de vraag van inwoners van jong tot Je inventariseert welke kansen er nog liggen vanuit de vraag van inwoners, pakt deze verder op en zorgt dat alle activiteiten bekend zijn bij inwoners;
 • Je maakt onderdeel uit van het gebiedsteam Vaassen/Emst en werkt nauw samen met de gebiedsregisseur, collega sociaal werkers, inwoners en samenwerkingspartners om de gebiedsopgaven voor het dorp Emst en de wijk Berkenoord 2 te realiseren;
 • Je werkt zowel in de Huizen van de Buurt als in de wijk en het dorp.

Wij zoeken:

Een open, initiatiefrijke, verbindende, ondernemende en enthousiaste collega die voldoet aan o.a. de volgende eisen:

 • Denkende doener: je bent praktisch ingesteld en handelt doordacht en welbewust;
 • Je voelt aan wanneer je een activerende, stimulerende rol moet pakken en wanneer je zaken aan inwoners kunt overlaten/overdragen;
 • Je bent in staat om je eigen werk goed te organiseren: je houdt overzicht, weet prioriteiten te stellen en kunt hoofd -en bijzaken onderscheiden;
 • Je bent sociaal vaardig en communicatief sterk en kunt goed omgaan met verschillende mensen met uiteenlopende karakters, culturen/organisaties en weet hoe je (social) media inzet om je doelen te bereiken;
 • Je kunt omgaan met weerstand en weet hierin balans en rust te bewaren. Lastige situaties zie jij niet als ‘probleem’, maar je vindt hierin juist een uitdaging;
 • Bij voorkeur een relevante HBO opleiding en/of aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.

Wij bieden:

 • Een zelfstandige en afwisselende functie in een organisatie die volop in beweging is. De functie zoals hierboven beschreven is voor 18 uur. Wil je op (korte) termijn nog meer uren werken? De kans is groot dat dit mogelijk is. We groeien nog steeds als organisatie en ontwikkelen continu nieuwe diensten;
 • Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget;
 • De aanstelling is voor een periode van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid wordt het dienstverband verlengd. Een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheden;
 • Salariëring conform CAO Sociaal werk.

Solliciteren:

Herken je jezelf in het profiel en ben je enthousiast om bovengenoemde functie te vervullen, dan nodigen we je uit om uiterlijk 21 februari 2024 jouw motivatiebrief inclusief C.V. naar Koppel-Swoe te sturen via personeelsadministratie@koppelswoe.n onder vermelding van Vacature sociaal werker Vaassen-Emst. Op 26 februari 2024 vanaf 14.30 uur vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Linda Brouwer, gebiedsregisseur Vaassen-Emst via telefoonnummer 06-36 35 37 74 of via e-mail l.brouwer@koppelswoe.nl

Meer informatie over onze organisatie, onze diensten en activiteiten vind je op www.koppelswoe.nl

© 2024 Media Magneet