Vacature: leden Raad van Toezicht

Vacature: leden Raad van Toezicht

Vanwege uiteenlopende redenen (verstrijken termijn en terugtreden) zijn wij als Raad van Toezicht van de Stichting Koppel-Swoe op zoek naar twee nieuwe leden:

 • Een lid met financiële en IT kennis
 • Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn.

Organisatie & Context

Koppel-Swoe maakt meedoen mogelijk!

Koppel-Swoe is de organisatie voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Epe. Met zo’n 90 medewerkers en meer dan 300 vrijwilligers stimuleren we het welzijn en de groei van inwoners van 0-100+ jaar.

Wij geloven dat iedereen ertoe doet, kan meedoen en kan bijdragen. Alle verschillen mogen er zijn en iedereen mag zichzelf zijn. Wij geloven in een liefdevolle opvang waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, met aandacht voor ieder kind. Wij pakken vragen van inwoners op. Voor ons is geen vraag teveel. Dagelijks werken we aan onze missie en visie gedreven vanuit een aantal kernwaarden die we als Koppel-Swoe vasthouden; toegankelijk voor een ieder en voor elkaar, pro-actief, flexibel en vriendelijk.

We zien veel nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en in onze sector. Dat heeft invloed op ons werk. Vroegtijdige signalering, aandacht voor preventie, samen en verbinden zijn nu al woorden die een rode draad in ons werk vormen. Wij verwachten dat kinderopvang en welzijnswerk in de gemeente Epe nog belangrijker zal worden.

Welzijn

Koppel-Swoe werkt gebiedsgericht en is actief in de dorpen Epe, Vaassen, Emst en Oene. Gebiedsgericht werken gaat uit van een wijze van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven te ontplooien. Inwoners, organisaties en lokale overheid in een gebied werken intensief samen, waardoor maatwerk ontstaat. Zo blijft de gemeente Epe een fijne en veilige plek om te wonen en te leven. Binnen gebiedsgericht werken zijn onze speerpunten: Huis van de Buurt, armoede en schulden, eenzaamheid en gezonde leefstijl.

De diensten en activiteiten van Koppel-Swoe zijn gericht op alle inwoners van de gemeente Epe van 0-100+ jaar. Wij signaleren dat een aantal specifieke (doel)groepen extra aandacht van ons vraagt. Soms zijn er voor hen belemmeringen om mee te doen aan de samenleving. Waar nodig ondersteunen wij inwoners. De komende jaren zetten wij extra in op: jeugd, ouderen, mantelzorgers en nieuwkomers.

Kinderopvang

Bij ons staat het kind centraal. Wij sluiten aan bij de eigenheid van de kinderen en bij de fase waarin zij zich bevinden. Onze kinderopvang staat voor een goede start, voor een vertrouwde basis en een veilige plek waar kinderen kunnen groeien. Wij gaan ervan uit dat ieder kind op zijn of haar eigen manier de drang heeft om zich te ontwikkelen. Onze kinderopvang kenmerkt zich door het continu bieden van een goede pedagogische kwaliteit. Wij blijven in ontwikkeling en groeien in professionaliteit en kwaliteit.

De Functie

De Raad van Toezicht ziet, vanuit haar rol als toezichthouder toe, op besluiten die de directeur/bestuurder neemt over:

 1. De implementatie van de missie, visie, (meerjaren)strategie en meerjarenraming
 2. Het jaarplan en de jaarlijkse exploitatiebegroting (financieel, maatschappelijk en operationeel)
 3. Het jaarverslag en de jaarrekening
 4. Het beleid van de organisatie over de relatie met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers.

De Raad van Toezicht bespreekt met de directeur/bestuurder minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjaren-strategie en de daarbij behorende raming.

De Raad van Toezicht ziet tevens toe op een op de stichting toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en op de goede werking daarvan.

In de visie en het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht zijn verder de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 • Het bestuur met raad ter zijde staan door te klankborden, te sparren en suggesties te doen als klankbord
 • Zorgen voor een adequate personele invulling van het bestuur van Koppel-Swoe als werkgever
 • Het eigen netwerk waar zinvol en in overleg met de bestuurder voor Koppel-Swoe inzetten
 • Zorgen voor een adequate inrichting en een adequaat functioneren van de Raad van Toezicht zelf
 • Verantwoording afleggen in het openbare jaarverslag van de stichting over de inrichting en het functioneren van de Raad van Toezicht

Algemeen kwaliteitsprofiel voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van haar werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team.

Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Het zijn van een teamspeler is dan ook een belangrijk vereiste.

Van leden wordt affiniteit met de branche welzijn en kinderopvang verwacht, evenals het hebben van een pro-actief kritische houding en het beschikken over een relevant netwerk in de (lokale) samenleving. Verder geldt voor de Raad van Toezicht: ontwikkelen van een werkwijze die aansluit bij de governance-eisen voor interne toezichthouders conform de twee Governancecodes Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang. De leden van de Raad onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de Raad van Toezicht.

Specifiek Profiel 1

Een lid met financiële en IT kennis, die relevant is voor de toekomst van Koppel-Swoe:

 • Op strategisch niveau: betekenis onderkennen van financiële cijfers voor de continuïteit en mogelijkheden van de organisatie.
 • Adviserende rol over integratie van (bestaande) software in de bedrijfsvoering, samenwerkingsrelaties met IT partners, IT risicomanagement (waaronder wet- regelgeving m.b.t. security en privacy) zodat Koppel-SwoeS qua informatiesystemen gereed is voor de toekomst. Denk aan business intelligence, IT dashboards, datawarehouses etc.
 • Eisen van ‘good governance’ op financieel en IT gebied: ‘in control’, omgaan met accountant et cetera.
 • Ervaring met meer zakelijk ondernemen (kan, maar hoeft geen commerciële onderneming te zijn).

Specifiek Profiel 2

Een lid met kennis en ervaring in het sociale domein bij voorkeur zorg en/of welzijn:

 • Kennis en visie op (lange termijn) maatschappelijke ontwikkelingen in de werkvelden zorg, welzijn en/of kinderopvang.
 • Ervaring met samenwerkingsverbanden in het sociale domein.
 • Bij voorkeur met een gedragswetenschappelijke, medische, zorg of welzijn achtergrond.
 • Bij voorkeur ervaring in het inbrengen van klantperspectief.

Voor beide profielen is het hebben van een netwerk in de lokale gemeenschap wenselijk. Ervaring als lid Raad van Toezicht niet noodzakelijk. Wenselijk is een achtergrond vanuit opleiding en/of werk op HBO/WO-niveau.

Actuele ontwikkelingen

De eisen aan Raden van Toezicht nemen toe. De afhankelijkheid van de informatie die het bestuur verschaft neemt af. Dit uit zich onder meer in:

 • Actief acteren richting het bestuur, zonder de rol van toezichthouder te verlaten.
 • Aandacht voor de inbreng van en verantwoording aan stakeholders, zeker bij maatschappelijke ondernemingen zoals Koppel-Swoe.
 • Zichtbaar zijn: richting medewerkers, vrijwilligers en externe partijen.

Agenda bestuur en Raad van Toezicht komende jaren

Realisatie van de gewenste situatie zoals omschreven in het strategisch plan van Koppel-Swoe met missie, visie, kernwaarden en speerpunten, waaronder het volgende:

 • Pro-actief inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen in het sociaal domein met aandacht voor samenwerkingsverbanden. Positiebepaling op de veranderende markt voor welzijn en kinderopvang.
 • Bevorderen transparantie en anticiperen op eventuele wijzigingen in de financiering: sturen op resultaten en prijs-kwaliteit-verhouding.
 • Doorontwikkelen en verder vormgeven van het maatschappelijk ondernemerschap met aandacht voor klant- en resultaatgerichtheid.
 • Goed werkgeverschap zoals het bieden van marktconforme arbeidsvoorwaarden en ontwikkeling van medewerkers en vrijwilligers.
 • Versterken van klantenbinding door in te spelen op nieuwe vragen vanuit de samenleving en dienstverlening daarop aan te passen.

Onbezoldigde functie

Lid zijn van de Raad van Toezicht betreft een onbezoldigde functie. Wel is budget beschikbaar voor deskundigheidsbevordering, inwinnen van adviezen en overige relevante zaken.

Meer informatie

Op www.koppelswoe.nl/raad-van-toezicht vind je meer informatie. Nog vragen? Neem dan contact op met Michel Adrichem, voorzitter van de Raad van Toezicht van Koppel-Swoe, bereikbaar via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 1 maart 2024. Je motivatiebrief en CV kun je uploaden via het formulier onderaan deze pagina.  Na ontvangst van je brief en CV ontvang je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per email. Check je spam als je deze niet hebt ontvangen.

Nog niet ontvangen? Neem dan contact op met Michel Adrichem via 06-48 17 90 60 of mcnadr@hotmail.nl

In week 12 voeren wij gesprekken.

 

Sollicitatieformulier Raad van Toezicht

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg, pdf, png, Max. bestandsgrootte: 1 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

Dit vind je misschien ook interessant!

Multi-Culti lunch in Bloemfontein

16 februari 2024
Samen lunchen, elkaar ontmoeten, gezelligheid en elkaar leren kennen door elkaars eten. Dit zijn de ingrediënten voor de Multi-Culti lunch in Huis van de Buurt...
Meer lezen?
© 2024 Media Magneet