Terugblik op 2020: verbinding staat centraal!

Terugblik op 2020: verbinding staat centraal!

27 april 2021

Het jaarverslag: met onze vele diensten en samenwerkingspartners is het elk jaar weer een flinke klus. Tegelijkertijd is het ook een mooie terugblik van wat er speelde in de gemeente Epe en hoe wij daar als organisatie mee zijn omgegaan. 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waar door corona veel van onze diensten en activiteiten anders waren of zelfs niet door konden gaan. Maar ook een jaar waar het woord ‘verbinding’ centraler stond dan ooit tevoren.

In dit bericht nemen we je in vogelvlucht mee door ons jaarverslag. In het verslag vind je verschillende (blauwe) hyperlinken naar achterliggende artikelen of dienstenpagina’s. Klik daarop als je meer informatie wilt. Heb je alsnog vragen, opmerkingen of ideeën? We horen ze graag!

Jaarverslag 2020: een terugblik en verbinding staat centraal!

Verbinden in een tijd waarin we juist gedwongen werden om fysiek afstand van elkaar te nemen. Koppel-Swoe medewerkers waren wendbaar en hebben, samen met 272 vrijwilligers, 33 stagiaires en vele samenwerkingspartners, met een grote mate van flexibiliteit onze fysieke diensten (veelal) omgezet naar telefonische en/of online diensten. We zien en horen dat de mensen die van onze diensten gebruik maken, dit enorm hebben gewaardeerd. Een gedeelte van onze vaste bezoekers gaf aan het spannend te vinden om in groepen samen te komen, omdat zij onder andere tot de risicogroep behoren. We gingen daarom (gedeeltelijk) over tot Welzijn-op-maat.

Welzijn-op-maat
Welzijn-op-maat is coronaproof en bestaat uit 1-op-1 (telefonisch, online of live) contact of contact in een (kleine) besloten groep. Inwoners, die gebruik maken van één van onze diensten zijn door onze sociaal werkers of vrijwilligers persoonlijk benaderd. In dat contact inventariseren we wat we in deze tijd kunnen doen om het welzijn van onze (vaak kwetsbare) inwoners te kunnen blijven waarborgen. Daaruit vloeide bijvoorbeeld: telefonisch Juridisch spreekuur-Wetswinkel en het verbinden van hulpvraag en aanbod door EpeDoet! In korte tijd werden 74 praktische vragen ingevuld (bijv. boodschappen doen, telefonisch contact, hulp bij deurbeleid of huiswerk etc.), de rest van het jaar bleven er hulpvragen binnenkomen.

Verbinden met de zorg
Sinds de start van de pilot dagbesteding naar algemene voorziening is onze samenwerking met zorgverleners intensiever geworden. Dat heeft geresulteerd in verschillende acties. Er ontstond vanuit Koppel-Swoe samen met inwoners een inzamelingsactie voor beschermingsmateriaal voor onze samenwerkingspartners in de zorg. Twee vrijwilligers van Bloemfontein maakten honderden duurzame mondkapjes voor o.a. Buurt-steunpunten, Voedselbank en bedrijven. Ook hebben we vanaf maart een 24/7 telefoondienst opgezet. Mensen die behoefte hadden aan contact, die hulp nodig hadden voor boodschappen etc, konden telefonisch contact met ons opnemen voor hulp. Onze zorgpartners verwezen inwoners ook door naar ons.                                                        

Onze diensten in vogelvlucht

Gebiedsgericht werken: gebiedsregisseurs, sociaal werk en Buurt-steunpunten
Gebiedsgericht werken is een manier van werken waarbij de behoefte van de inwoners centraal staat. De inwoners worden door onze gebiedsregisseurs en sociaal werkers gestimuleerd en ondersteund om eigen initiatieven ten aanzien van leefbaarheid te ontplooien. Zo is en blijft de gemeente Epe een fijne en veilige gemeente om te wonen en te leven.

Een kleine greep uit de gebiedsgerichte opgaven waar het afgelopen jaar met inwoners en betrokken partijen aan is gewerkt. Flatproject Wetstraat waar met inwoners van de flat en andere partijen het herinrichten van een speelplek en flatproject Kleur XL werd vormgegeven met inzet van de ‘Goed voor elkaar regeling’.  In Berkenoord2 werd samen met een aantal inwoners gestart met groenadoptie en oprichting van een wijkvereniging. In Zuuk zijn 6 keukentafelgesprekken gevoerd met inwoners omtrent hun zorg over het verdwijnen van het schoolgebouw voor de gemeenschap. In Oene is een werkgroep geformeerd met de gemeente en inwoners over het gebrek aan geschikte woningen voor jonge gezinnen. In Emst houdt een werkgroep zich bezig met de inventarisatie van de wensen en uitvoering van de herinrichting van het veld tussen basisschool de Sprenge en de Hezebrink. In Epe willen bewoners van een straat een veldje opknappen/omvormen om meer betrokkenheid, contact en ontmoeting te stimuleren en organiseren.

In ieder gebied (wijk of dorp) streven we naar een Buurt-steunpunt: een plek waar buurtbewoners, van alle leeftijden, elkaar ontmoeten en mee doen aan verschillende activiteiten of bij voorkeur zelf een activiteit organiseren. Ook kunnen inwoners hier terecht met vragen, wensen en behoeftes over tijdsbesteding, woonomgeving, leefbaarheid, zorgaanbod etc. Ook andere organisaties organiseren hier spreekuren. Door corona hebben de Buurt-steunpunten geen open inloop gehad vanaf maart. We hopen uiteraard dat dit in 2021 weer verandert.

(links) Herinrichting Oude Wisselseweg; (rechts) Project ‘Van Zwerfafval Naar Vlinder’, een initiatief vanuit inwoners om zwerfafval tegen te gaan en bewustwording te creëren bij inwoners om bewust om te gaan met afval.

Ontmoeting

Op verschillende plekken in de gemeente Epe organiseerden we activiteiten die gericht zijn op elkaar ontmoeten, nieuwe contacten leggen en onderhouden. Vaak als ontmoetingsplek voor buurtbewoners, maar inmiddels ook als ontmoetingsmoment voor gelijkgestemden. Zo organiseerden we bijvoorbeeld: BuurtkoffieConversatieles NederlandsEetcafé,  Klets & Koek, Turkse Vrouwengroep, Groet & Ontmoet en Buurtkoffie specifiek voor mensen met NAH. ProkkelenZomer- en winteruitjes en Repair Café hebben na maart helaas geen doorgang kunnen vinden.

(links) Samen eten in Balai Pusat; (rechts) Wandelen tijdens de zomeractiviteiten van Buurt-steunpunt Bloemfontein.

Inwonerondersteuning

De 24 vrijwilligers van het Formulierenteam ontvingen 201 hulpvragen op het gebied van formulieren en financiën. Samen met inwoners werden voorzieningenchecks uitgevoerd, zodat alle regelingen optimaal gebruikt werden. Voor mensen met financiële problemen is het streven om in een vroeg stadium hulp te bieden. Zo wordt voorkomen dat problemen te groot worden.

Steunpunt Mantelzorg biedt gratis en onafhankelijk informatie, advies, ondersteuning en begeleiding aan mantelzorgers van alle leeftijden in de gemeente Epe. Eind 2020 stonden er 1.113 mantelzorgers geregistreerd, waarvan 952 volwassen mantelzorgers en 161 jonge mantelzorgers (t/m 24 jaar). We lanceerden een nieuwsbrief voor mantelzorgers, 746 (jonge) mantelzorgers ontvingen mantelzorgwaardering en we organiseerden verschillende (online) activiteiten.

Onze onafhankelijke cliëntondersteuner had 537 contactmomenten met ouderen in de gemeente Epe, die informatie, advies en (kortdurende) ondersteuning nodig hadden op het gebied van: vraagverheldering en waar nodig doorverwijzing, toeleiding naar zorg en maatschappelijke ondersteuning en klachten en bezwaarprocedures.

Met Welzijn op Recept werkten we nauw samen met huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, sociaal werkers, cliëntondersteuning en maatschappelijk werkers. Er werden 116 mensen met psychosociale klachten uit Epe en Oene doorverwezen. Deelnemers werden geholpen én gestimuleerd om deel te nemen aan diverse activiteiten gericht op ontmoeting, creativiteit, sport en bewegen of een combinatie hiervan. Vaak is het steuntje in de rug voldoende, zodat mensen weer in hun kracht komen te staan en weer opnieuw mee kunnen doen aan de maatschappij. Voor Vaassen/Emst is er samen met de huisartsen de ambitie om ook Welzijn op Recept op te starten.

Thuis Wonen Nu en Later (TWNL) levert een bijdrage aan het zelfstandig blijven van mensen en het (veilig) thuis wonen, daar waar mogelijk. Dat doen we door preventieve huisbezoeken en woningchecks. Vrijwilligers voeren de taken van TWNL uit.

Inwoners die problemen ervaren met hun buren en die er zelf niet (meer) uitkomen, kunnen de hulp in roepen van Buurtbemiddeling. Afgelopen jaar ontvingen we 40 meldingen. De meeste conflicten gingen over geluidsoverlast en het lastig vallen van elkaar/treiteren/roddelen.

Buurtsport en hun platform Heel Epe Beweegt focusten zich ook het afgelopen jaar op het aanmoedigen van een gezonde en actieve leefstijl voor 0-100+. Er zijn ontzettend veel activiteiten georganiseerd. Teveel om hier op te noemen. Er zijn twee dingen die ik specifiek onder de aandacht wil brengen. Met Uniek Sporten wordt er gewerkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sport aanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord willen we iedereen in de gemeente Epe in de gelegenheid stellen om met plezier te kunnen sporten en bewegen. Inwoners en verenigingen worden nadrukkelijk uitgenodigd hierin mee te denken en plannen in te dienen. Voor 2021 en 2022 is er 60.000 euro beschikbaar.

Was & Strijk ontwikkelde zich steeds meer als participatie en re-integratie plek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal B&B’s en particuliere huishoudens die gebruik maken van onze was- en strijkservice steeg.

(links) Vrijwilligers Formulierenteam hebben de training ‘Eurowijzer’ gevolgd, (rechts) Uniek sporten: demonstratie racerunner i.s.m. Cialfo

Kinderen en jongeren

Ook voor kinderen en jongeren bracht corona de nodige veranderingen mee en werd er veerkracht van hen gevraagd. Tijdens lockdowns konden ze bijvoorbeeld niet naar de kinderopvang, school of stage, werd er meer tijd achter het beeldscherm doorgebracht en ook sportactiviteiten werden tijdelijk of in zijn geheel stopgezet. Kinderen die opgroeien met kwetsbare familieleden (door bijvoorbeeld ziekte) maakten zich zorgen om besmetting en waren bang voor het virus.

We hebben als Koppel-Swoe deze signalen opgepakt en afgelopen jaar extra ingezet op de doelgroep Jeugd. We hebben bijvoorbeeld in alle schoolvakanties extra activiteiten georganiseerd, extra jongerenavonden met ruimere openingstijden opgezet, Groet & Ontmoet junior georganiseerd en sport & spelactiviteiten uitgevoerd op scholen en rondom Buurt-steunpunten. Voor jonge mantelzorgers hebben we online activiteiten georganiseerd, de VoorleesExpress online voortgezet en onze pedagogisch medewerkers brachten de peuters van de peuterspeelzaal educatief materiaal. Ook hebben we kinderen en ouders van 31 gezinnen, die door omstandigheden een helpende hand nodig hadden, kunnen ondersteunen met onze dienst Steunouder.

Voorlichting, bewustwording en activering spelen een belangrijke rol in ons werk. Met JOGG richten we ons op een ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ en organiseerden we in kader van ‘gezonde jeugd, een gezonde toekomst’ met o.a. campagnes als de drinkwater-challenge en een groentecampagne. Met Buurtsport organiseerden we diverse beweegactiviteiten voor o.a. kinderen en jongeren en werkten we m.b.v. het platform Heel Epe Beweegt aan toeleiding naar de sportaanbieders in de gemeente Epe.

(links) Uitreiking mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers in disco-wasstraat; (rechts) De drinkwaterchallenge van JOGG.

Nieuwkomers

Koppel-Swoe neemt na 8 maanden de begeleiding van nieuwkomers (statushouders) van Vluchtelingenwerk over. De coronaperiode is ook voor de groep nieuwkomers een lastige tijd. Zij hebben zorgen over hun familie in het land van herkomst, lopen veelal een achterstand op in de taal en krijgen niet alle informatie vanuit de rijksoverheid goed mee. Er is daarom extra ingezet op goede informatieoverdracht en individueel contact. Dit gebeurde via Whatsapp, maar ook door huisbezoeken of individuele afspraken één van de Buurt-steunpunten.

Twee sociaal werkers (Vaassen/Epe) ondersteunen nieuwkomers bij hun verdere integratie/participatie. Ons Formulierenteam neemt de begeleiding op het gebied van formulieren en financiën op zich en ondersteunt nieuwkomers op het zelfstandig voeren van hun administratie. Door vrijwilligers wordt Conversatieles Nederlands gegeven in de Buurt-steunpunten aan zowel nieuwkomers als migranten die al langer in Nederland wonen maar nog steeds door verschillende omstandigheden niet goed de Nederlandse taal beheersen. In de zomervakantie hebben we een Zomerschool georganiseerd voor kinderen (6-12 jaar) van nieuwkomers, die korter dan 5 jaar in Nederland wonen. De Zomerschool is o.a. gericht op het (blijven) oefenen van de taal- en rekenvaardigheid.

(links) Voorlichtingsavond voor nieuwkomers in Bloemfontein; (rechts) Fietsles voor nieuwkomers door vrijwilligers. Beide foto’s zijn genomen in de periode voor corona. 

Tot slot

Veel diensten en activiteiten leiden (toch) tot een lang bericht. In 2021 gaan we door met de weg die we zijn ingeslagen en hopen we je weer (meer) in levende lijve te ontmoeten, bijvoorbeeld tijdens onze activiteiten en in onze Buurt-steunpunten.

Hartelijke groet,

Marian Kemper
directeur bestuurder Koppel-Swoe

Dit vind je misschien ook interessant!

© 2024 Media Magneet